Oplandsanalyse

Havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling

Danske Havne skaber vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Havnene og virksomhederne med tilknytning til havnen har markant betydning for indtjeningen og beskæftigelsen overalt i landet.
Danske Havnes medlemmer har på baggrund af analyser udarbejdet af Syddansk Universitets modelberegninger fået udarbejdet tal, der viser, havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling. Havnens betydning for:
- Antal job
- Værdtilvækst
- Produktionsværdi
- Lokal skat

Se pjecen udarbejdet i forbindelse med den eksisterende models beregninger her

Find links til de enkelte havnes oplandsanalyser her

Ny model forventes offentliggjort ultimo 2016

Danske Havne har indgået kontrakt med Center for Regional og Turismeforskning (CRT) om udvikling af en ny oplandsanalysemodel til brug for medlemshavnene, hvor den bredere analyse af afledte lokale og regionale virkninger baseres på CRT’s lokaløkonomiske model LINE. Projektet gennemføres i samarbejde med forskere ved Syddansk Universitet, Institut for Grænseregionsforskning (SDU/IFG).

Modellen skal fortsat identificere havnens økonomiske betydning for oplandet, hvad angår arbejdspladser, omsætning, værditilvækst og skattegrundlag, både direkte virkninger, indirekte og afledte virkninger. Den opdaterede model skal derudover danne grundlag for udvidede analyser af bl.a. værdikæder i havnene og mulige klyngesamarbejder. Desuden skal modellen rumme den øgede internationalisering i havneaktiviteter. Modellen forventes udarbejdet og offentliggjort ultimo 2016.