Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne bringer Folketingets behandling af udvalgte sager med relevans for havne over den seneste måned, herunder lovforslag og § 20 spørgsmål og svar.

Om bornholmerfærgen – til transportministeren
S418: Hvad agter ministeren at gøre for at sikre, at Bornholmerfærgen stadig vil kunne sejle fra Køge Havn, som vi ser det i dag, når der er tale om omlægning af godsruten Køge-Rønne? Af Liselott Blixt (DF) Læs transportministerens svar

S419: Mener ministeren, at det er til fordel for Danmark, hvis Bornholmerfærgen skal sejle til Sverige i stedet for Danmark, i og med at vi har store problemer for dem, der skal bruge Sverige som transitland? Af Liselott Blixt (DF) Læs transportministerens svar

Om statens udgifter til havnevedligeholdelse – til Folketingets Transportudvalg
S159: I forlængelse af ministerens svar på spm. 335 (TRU alm. del., 2013-14) bedes ministeren oplyse, hvilke udgifter til henholdsvis vedligehold og udbygninger, som staten har betalt siden 2005 i forbindelse med statens vedligeholdelsesforpligtigelse i forbindelse med havnene i Hvide Sande, Thorsminde, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Rømø, Esbjerg, Bøjden og Fynshav. Af Torsten Schack Pedersen (V) Klik her

TEN-T – Transportministeriets uddybende notat
Transportministeriet har lavet et notat til Folketingets Europaudvalg den 28. november 2014. Der er tale om et uddybende notat vedrørende spørgsmål om det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Konklusionen er ret interessant: Det er jernbaneprojekterne, der har højest prioritet for EU-budgetperioden 2014-2020. Læs det uddybende notat her

Om ny turismelovgivning
Loven har været igennem 3. behandling den 2. december 2014 og træder i kraft den 1. januar 2015.

L19: Lovforslaget etablerer et nationalt turismeforum, som skal koordinere og styre den offentlige turismefremmeindsats i Danmark. Det nationale turismeforum skal udarbejde en national strategi for dansk turisme med centrale prioriteter og mål for fremme af dansk turisme og igangsætte analyser, herunder en større årlig analyse af udviklingen i dansk turisme. Forummet skal endvidere årligt udarbejde en rapport til erhvervs- og vækstministeren om status for udmøntningen af den nationale strategi. Læs mere her

Hav og fiskerifonden
3. behandling den 9. december 2014

L36: Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til etablering og administration af støtteordninger under EU’s Hav- og Fiskerifond, der skal bidrage til at opfylde målsætningerne i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og til den danske gennemførelse af EU’s fiskeriudviklingspolitik samt den integrerede havpolitik gennem støtteordninger. Læs mere her

Herunder er også behandlet ordning til Lokale Aktions Grupper (LAG):

L38: Dette lovforslag fremsættes med henblik på at skabe grundlag for regeringens gennemførelse af EU’s landdistriktspolitik, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013. Lovforslaget vil afløse lov om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven). Læs mere her

Transportudvalget har set på amerikansk multimodal erhvervshavn
Folketingets Transportudvalg har i september 2014 været på studietur til USA, hvor de bl.a. var på besøg i Port of Virginia og se på optimal adgang til havnen fra vand og især bane. Læs mere her

Femern forbindelsen
Spørgsmål om ministeriet har foretaget beregninger, der tager hensyn til at Scandlines kan sænke prisen for en overfart, til transportministeren. Af Henning Hyllested (EL) klik her

Spørgsmål om, hvordan et årsbudget for en Femern-tunnel vil se ud, hvis man nøjes med en 1-sporet bane og en 2-sporet vej med nødspor, til transportministeren. Af Henning Hyllested (EL) klik her

Henvendelse af 2. december 2014 vedrørende Femern Bælt forbindelsen og forslag til bedre beregning af fremskreven trafik, fra Ib Lunde Rasmussen, Rungsted Kyst klik her

Danmarks Grønne Investeringsfond
Lovforslag om Danmarks Grønne Investeringsfond er 3. behandlet den 4. december 2014 og træder i kraft den 15. december 2014. Investeringsfonden kan være interessant i forhold til projekter indenfor industrisymbiose.

Formålet med lovforslaget er at etablere Danmarks Grønne Investeringsfond, som skal yde lån til investeringer, der fremmer den grønne omstilling i samfundet. Fondens målgruppe er offentlige og private virksomheder, fonde, foreninger, almene boligorganisationer m.v., og fonden kan blandt andet yde lån til investeringer i energibesparelser, vedvarende energi-anlæg og større energimæssig ressourceudnyttelse.

Fonden etableres med en egenkapital på op til 200 mio. kr. og en statsgaranteret låneramme på op til 5 mia. kr. Fonden skal yde lån til projekter, som ikke ville være blevet igangsat uden finansieringen, eller som bliver fremrykket væsentligt som følge af finansieringen. Læs mere her
Folketinget.jpg
Kilde: Folketinget

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen