Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne bringer Folketingets behandling af udvalgte sager med relevans for havne over den seneste måned, herunder lovforslag og § 20 spørgsmål og svar.

Danske Havne bringer Folketingets behandling af udvalgte sager med relevans for havne over den seneste måned, herunder lovforslag og § 20 spørgsmål og svar. I marts måned har emnerne været:

1.       Transportministeriet og hvad ministeriet har af folk og styrelser
2.       Hanstholm Havn og statsstøtte til udvidelse af havnen
3.       Femern-forbindelsen
4.       Folketingets indflydelse i EU
5.       Sværgodsruter for vindmølleindustrien
6.       Forbindelse over Kattegat
7.       Storstrømsbroen
8.       Om fastholdelse af danske trafikinvesteringer og trafikpuljer
9.       Fair og lige konkurrenceforhold i havne

Transportministeriet: Hvem er i ministeriet?

 • Villum Christensen (LA) beder transportministeren om en oversigt over, hvilke styrelser, råd og nævn m.v. som findes under Transportministeriets ressort og med angivelse af, hvor mange personer der er ansat i hver af de pågældende myndigheder. Læs ministerens svar

Hanstholm og statsinvestering

 • Ib Poulsen (DF) spørger transportministeren, om denne mener – i forbindelse med udvidelsen af Hanstholm Havn, hvor ydermolerne tilhører staten – at det er en statslig opgave i forbindelse med udvidelsen at bidrage til etablering af en ny ydermole? Læs ministerens svar
 • Ib Poulsen (DF) spørger transportministeren, om staten bør engagere sig i et projekt som udvidelsen af Hanstholm Havn, der vil kunne skabe tusinder af arbejdspladser, lige der hvor krisen har ramt ekstra hårdt – nemlig i udkants Danmark. Læs ministerens svar

Femern-forbindelsen: Statsstøtte og beregninger

 • Transportminister Magnus Heunickes (S) fremsættelsestale i forbindelse med forslag til lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Læs fremsættelsen
 • Det samlede høringsnotat er klar om forslag til lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Læs notatet
 • Kim Christiansen (DF) beder transportministeren om en kommentar til artiklen “Tyske eksperter: Femerns trafikprognose er tendentiøs og uigennemsigtig” på tidsskriftet Ingeniørens hjemmeside den 28. januar 2015. Læs ministerens svar
 • Kim Christiansen (DF) beder transportministeren oplyse om de klager, om at den danske finansieringsmodel af Femern Bælt-forbindelsen er at betragte som en form for statsstøtte, som er rejst i EU-systemet. Læs ministerens svar
 • Kim Christiansen (DF) beder transportministeren oplyse om planerne om at anlægge en tunnelforbindelse fra Sydsverige til Stralsund, til transportministeren. Læs ministerens svar
 • Kim Christiansen (DF) beder transportministeren om en kommentar til artiklen “Femern-tunnelens trafikprognose opfylder ikke de simpleste krav til faglig ordentlighed” på tidsskriftet Ingeniørens hjemmeside d. 16. januar 2015, til transportministeren. Læs ministerens svar

Hvordan Folketingets får mere indflydelse i EU-sager

 • Folketingets EU-konsulentenhed har udarbejdet en kort beskrivelse af forskellige redskaber til Folketingets arbejde med EU-sager. Redskaberne retter sig mod Kommissionen, den danske regering og andre aktører. Papiret kan tjene som inspiration til, hvordan fagudvalgene kan inddrage EU-sagerne i deres parlamentariske arbejde og få indflydelse på de beslutninger, der træffes i EU. Læs værktøjskassen her

Sværgodsruter for vindmøller

 • Anne Baastrup (SF) spørger transportministeren, hvad der er sket i forhold til udbygning/renovering/tilpasning af det vejnet, der på baggrund af Vindmølleindustriens rapport ”Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter” førte til, at der blev afsat op til 45 mio. kr. til sikring af sværgodsruter på vejnettet. Læs transportudvalgets svar
 • Anne Baastrup (SF) spørger transportministeren, om de 45 mio. kr., der i marts 2013 blev afsat til at sikre sværgodsruter på vejnettet, kan sikre den fornødne vejtilpasning, så man kan sikre transporten mellem produktionsstederne for vindmøller og ud- og indskibningshavnene.  Læs transportudvalgets svar

Forbindelse over Kattegat

 • Jacob Jensen (V) beder transportministeren om status for arbejdet omkring beslutningsgrundlaget for en fast forbindelse over Kattegat. Læs ministerens svar
 • Jacob Jensen (V) spørger transportministeren om, hvilken effekt det vil få på antal togpassagerer mellem Odense og Aarhus – med indregnet effekt fra en realiseret Togfond DK – i forhold til det eksisterende antal passagerer, hvis der etableres en fast forbindelse over Kattegat, som indbefatter dobbeltsporet jernbane. Læs ministerens svar

Storstrømsbroen

 • René Christensen (DF) spørger transportministeren om de, som vinder kontrakten om at bygge Storstrømsbroen, er forpligtet til en bestemt byggemetode, samt hvilken havn dette skal ske i. Læs spørgsmålet
 • Brian Mikkelsen (KF) spørger, hvad transportministeren vil gøre for at sikre bedre trafikbetjening af det nye erhvervsområde ved frakørsel 43 i Guldborgsund Kommune. Læs spørgsmålet
 • Brian Mikkelsen (KF) spørger, om transportministeren bakker op om Guldborgsunds ønske om en direkte adgang fra motorvejsrampen og ind i erhvervsområdet. Læs spørgsmålet

Om fastholdelse af danske trafikinvesteringer og trafikpuljer

 • Kristian Pihl Lorentzen (V) spørger transportministeren, om ministeren kan garantere, at angivne konkrete trafikinvesteringer og trafikpuljer, der blev aftalt med Aftale om en grøn transportpolitik fra 2012, ikke vil blive udskudt, nedskaleret eller helt aflyst for at finde finansiering til regeringens Togfond DK. Læs ministerens svar

Fair og lige konkurrenceforhold i havne

 • Henning Hyllested (EL) spørger transportministeren om denne synes, at der er tale om fair og lige konkurrenceforhold, når det koster 247 kr. pr. jernbanegodsvogn for kørsel på Kolding Havn og 330 kr. i Fredericia Havn, mens lastbiler kører gratis? Læs ministerens svar

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.

Folketinget.jpg

Kilde: Folketinget

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen