Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne bringer Folketingets behandling af udvalgte sager med relevans for havne over den seneste måned, herunder lovforslag og § 20 spørgsmål og svar.

 1. Forbedring af transport af vindmøller fra havne
 2. Finanslov – Trafik og Bygningsudvalgets område
 3. EU-prioriteter
 4. Havforvaltning
 5. Vindmøller og planlov
 6. Trafikal ligestilling – ø-færger
 7. Statens udgifter til vejnet, byggeri og anlæg
 8. Femern-forbindelsen
 9. Vandrammedirektivet
 10. Fiskeri
 11. Terrorsikring af transport
 12. Flydende naturgas (LNG) og EU-strategi
 13. Danske sømænd i danske rederier

Forbedring af transport af vindmøller fra havne

 • Transportministeren redegør for, hvilke initiativer der er iværksat for de 45 mio. kr., som blev afsat i transportaftalen af 21. marts 2013 for at forbedre mulighederne for at transportere vindmøller på statsvejnettet til og fra havnene i Aarhus, Esbjerg, Grenå og Aabenraa. Læs mere

Finanslov – Trafik og Bygningsudvalgets område

 • Transport- og bygningsministerens tekniske gennemgang af forslag til Finanslov for 2016 vedrørende Transport- og Bygningsudvalgets arbejdsområde. Læs forslaget

EU-prioriteter

 • EU-konsulentens note om EU’s politiske prioriteter for 2016. For havne er det især cirkulær strategi og investering af interesse. Læs mere

Havforvaltning

 • Regeringens svar på offentlig høring fra Europa-Kommissionen om international havforvaltning. Læs mere

Vindmøller og planlov

 • Erhvervs- og vækstministeren oplyser, om der vil ske ændringer i planlovens regler om placering af vindmøller som følge af, at vindmøllerne bliver større og større. Læs mere

Trafikal ligestilling – ø-færger

 • Ærø, Læsø og Samsø kommuners anbefalinger vedr. trafikal ligestilling af øerne. Læs kommunernes henvendelse til transportministeren
 • Åbent samråd om Landevejsprincippet. Udvalget for Landdistrikter og Øer har kaldt social- og indenrigsminister Karen Ellemann i samråd om Landevejsprincippet den 16. september 2015. Læs mere

Statens udgifter til vejnet, byggeri og anlæg

 • Hvor stort et beløb afsætter Vejdirektoratet årligt til drift og vedligehold af statens vejnet. Læs mere
 • Transport- og bygningsministeren giver en status for igangværende større anlægsprojekter inden for transportområdet under Transport- og Bygningsministeriet pr. første halvår 2015. Læs mere

Femern-forbindelsen

 • Transport- og bygningsministeren orienterer om Kommissionens afgørelse om Femern Bælt-forbindelsen. Læs mere

Vandrammedirektivet

 • Spørgsmål til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) om håndtering af den øgede kvælstofudledning til de danske fjorde og kystvande, hvis de nuværende kvælstofnormer fjernes, og randzonerne ophæves, når vandrammedirektivets krav er, at der skal opnås god økologisk tilstand i alle kystvande. Læs mere

Fiskeri

 • Spm. om, hvorfor der ikke er fuld hjemtagelse på fiskeristøtten, og hvor stort et beløb det drejer sig om. Læs mere
 • Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen bliver bedt om en oversigt over antallet af landinger på daglig basis til de danske auktioner og landingssteder fra garn- og snurrevodsfartøjer for arterne torsk og rødspætte. Læs mere
 • Miljø- og fødevareministerens kommentar til henvendelsen fra Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri om skånsomt Kystfiskeri. Læs mere
 • Samrådsspørgsmål om regeringens initiativer på baggrund af udsendelsen “Kvotekonger og små fisk” på DR2 den 8. september 2015. Læs mere
 • Samrådsspørgsmål om ministerens holdning til det nuværende fiskekvotesystem m.v. Læs mere
 • Samrådsspørgsmål om udviklingen og de tendenser, der er set med koncentreringer af fiskekvoterne. Læs mere

Terrorsikring af transport

 • Transport- og bygningsministeren er blevet bedt om at redegøre for sikkerhedsniveauet i danske tog i forhold til at imødegå terror. Læs mere

Flydende naturgas (LNG) og EU-strategi

 • Notat vedrørende Danmarks høringssvar til Kommissionens udarbejdelse af strategi for LNG og lagring af gas. Læs mere

Danske sømænd i danske rederier

 • Udviklingen i antallet af danske sømænd ansat på de danske rederier inden for de sidste 10 år. Læs mere

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

 

Folketinget.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen