Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne bringer Folketingets behandling af udvalgte sager med relevans for havne over den seneste måned, herunder lovforslag og § 20 spørgsmål og svar.

Danske Havne bringer Folketingets behandling af udvalgte sager med relevans for havne over den seneste måned, herunder lovforslag og § 20 spørgsmål og svar. I januar måned har emnerne været:

 1. Statsstøtte af lufthavne
 2. Kystdirektoratet og baggrunden for opsplitning
 3. Banegods
 4. Femern-forbindelsen
 5. Kattegat-forbindelsen
 6. Ny Limfjordsforbindelse
 7. Godstakster
 8. Sikkerhedsregler for skibspassagerer
 9. Cabotageregler
 10. Fiskeri

Statsstøtte af lufthavne

Mads Rørvig (V) beder transportministeren redegøre for, hvilke muligheder der findes for at understøtte Karup Lufthavn, således at lufthavnen fortsat vil have regelmæssig passagertrafik. Læs ministerens svar her

Kystdirektoratets nye skæbne og opsplitning

 • Kristian Pihl Lorentzen (V) spørger til, hvilke konkrete initiativer transportministeren vil igangsætte for at sikre, at Kystdirektoratet fokuserer på erhvervslivets interesser og ikke udelukkende miljøhensyn, efter direktoratet er blevet overflyttet fra Transportministeriet til Miljøministeriet. Læs spørgsmålet her
 • Henning Hyllested (EL) beder transportministeren oplyse, hvorfor journalisterne Caspar Birk og Lars Teilmann fra Nordjyske Medier ikke kan få oplysninger om – heller ikke via aktindsigt – hvorfor Kystdirektoratet blev flyttet fra Transportministeriet til Miljøministeriet, og hvem der traf denne beslutning? Læs spørgsmålet her
 • Kristian Pihl Lorentzen (V) beder transportministeren kommentere på artiklen ”Spillet om sandheden” vedrørende overflytning af Kystdirektoratet fra Transportministeriet til Miljøministeriet, bragt i Nordjyske Stiftstidende den 11. januar 2015. Læs spørgsmålet her
 • Henning Hyllested (EL) beder transportministeren oplyse om baggrunden for, at Kystdirektoratet den 1. februar 2014 blev flyttet fra Transportministeriet til Miljøministeriet samt oplyse, hvem der traf denne beslutning? Læs spørgsmålet her
 • Henning Hyllested (EL) spørger, om transportministeren vil afvise, at flytningen af Kystdirektoratet fra Transportministeriet til Miljøministeriet har forbindelse til sagen omkring opfinder Poul Jacobsens trykudligningsrør til brug for kystsikring og dennes samarbejde med den hollandske virksomhed The Royal BAM Group, der omsætter for 50 mia. kr. på bl.a. kystsikring? Læs spørgsmålet her
 • Kristian Pihl Lorentzen (V) beder transportministeren redegøre for årsagen til, at overflytningen af Kystdirektoratet fra Transportministeriet til Miljøministeriet blev beordret i en mail den første weekend i februar? Ministeren bedes videre redegøre for de beslutningsprocesser, der førte til beslutningen om, at der netop på det daværende tidspunkt skulle gennemføres en overflytning af Kystdirektoratet fra Transportministeriet til Miljøministeriet. Læs spørgsmålet her

Banegods

 • Spørgsmål fra Anne Baastrup (SF) til transportministeren om ministeriet i Transportministeriets strategi fra 2009 ”Mere gods på banen” satte en målsætning om, at de samlede godsmængder til og fra Danmark i 2025 skal være øget med 75 pct.? Ministeren bedes redegøre for, hvad status er for forøgelsen siden 2009, og om ministeren mener, at vi er på rette spor for at nå målsætningen i 2025? Læs spørgsmålet her
 • Spørgsmål fra Anne Baastrup (SF) til transportministeren. Til Den Danske Banekonference 2013 (den 21. maj 2013) holdt Ole Kien, projektdirektør ved Rambøll, et oplæg om status for den danske godstrafik. Heri redegjorde Ole Kien for, at mindst syv ud af de nævnte initiativer fra den politiske aftale ”En grøn transportpolitik” fra januar 2009 er opgivet. Ministeren bedes redegøre for, hvorfor hvert af disse initiativer er opgivet, og om ministeren fremadrettet vil overveje at gennemføre initiativerne? Læs spørgsmålet her
 • Spørgsmål fra Anne Baastrup (SF) til transportministeren. I Banedanmarks godshandlingsplan fra marts 2012 præsenteres en række anbefalinger til Banedanmarks direktion. Ministeren bedes redegøre i tabelform for status for hvert enkelt mål, samt hvilke aktiviteter Banedanmark har igangsat eller vil igangsætte for at opnå hvert enkelt mål. Læs spørgsmålet her

Femern-forbindelsen

 • Transportminister Magnus Heunicke (S) orienterer om forventet færdiggørelse af de tyske jernbanelandanlæg i forbindelse med Femern Bælt forbindelsen. Læs orienteringen her
 • Spørgsmål fra Henning Hyllested (EL) om transportministeren kan gøre rede for, hvorfor BVU og Intraplan i trafikprognosen for Femern Bælt alene opstiller færgescenarier med enten afgang hver time eller hver anden time, hvilket er en markant lavere frekvens end i dag, og hvilket strider imod Scandlines’ udsagn om at opretholde en høj frekvens samt i øvrigt at tilpasse afgangene efter det aktuelle trafikmønster. Læs ministerens svar her
 • Spørgsmål fra Henning Hyllested (EL) om transportministeren kan gøre rede for, hvilket resultat BVU og Intraplans simulering giver i et scenarie med halvtimesdrift fra Rødby og Puttgarden. Læs ministerens svar her
 • Spørgsmål fra Henning Hyllested (EL) om transportministeren kan tilslutte sig BVU’s og Intraplans vurdering af, at grænsehandelstrafikken på Femern Bælt primært vil være landgangstrafik. Læs ministerens svar her
 • Spørgsmål fra Henning Hyllested (EL) om transportministeren kan gøre rede for, når BVU og Intraplan konkluderer i deres rapport, at færgedrift ikke vil være økonomisk rentabelt, hvilke forudsætninger BVU og Intraplan har for at have denne indsigt i Scandlines driftsomkostninger i 2025, herunder hvilken forståelse BVU og Intraplan har af det fremtidige brændstofforbrug, omkostninger til vedligeholdelse, lønninger m.v. Læs ministerens svar her
 • Spørgsmål fra Henning Hyllested (EL) om transportministeren kan gøre rede for, hvilken gældsbyrde det antages, at Scandlines har i 2025 i forhold til en gæld på 6,5 mia. kr. ved udgangen af 2013. Læs ministerens svar her
 • Spørgsmål fra Henning Hyllested (EL) om transportministeren kan gøre rede for, hvilke restriktioner der vil komme til at gælde for transport af farligt gods på såvel lastbiler som med godstog gennem Femern Bælt-tunnelen. Læs ministerens svar her
 • Spørgsmål fra Henning Hyllested (EL) om transportministeren kan be- eller afkræfte, hvorvidt der påtænkes ændringer i de nuværende restriktioner, hvor der ikke må være både et godstog og et passagertog i samme tunnelrør. Læs ministerens svar her
 • Spørgsmål fra Henning Hyllested (EL) til transportministeren om i fald der i Femern Bælt-tunnelen fortsat vil gælde et forbud mod, at der ikke må befinde sig både et godstog og et passagertog i samme tunnelrør, hvilken indflydelse vil dette da kunne få for muligheden for hyppig drift med passagertog. Læs ministerens svar her
 • Spørgsmål fra Henning Hyllested (EL) om transportministeren har forelagt EU-Kommissionen den mulighed, at det på grund af lave trafiktal vil være nødvendigt, at Femern Bælt-tunnelen subventioneres med midler udefra, f.eks. fra Storebælt-forbindelsen. Læs spørgsmålet her
 • Transportministeriet har foretaget en ny samfundsøkonomisk analyse af Femern Bælt-projektet. Analysen viser et årligt samfundsøkonomisk afkast for Europa på 5,0 pct. og 5,4 pct. for Danmark. Analysen er udarbejdet af konsulentfirmaet Incentive med udgangspunkt i den senest offentliggjorte trafikale prognose fra Femern A/S. Læs mere her
 • Spørgsmål fra Kim Christiansen (DF) om transportministerens holdning til, at de økonomiske beregninger vedr. Femern Bælt forbindelsen er baseret på en forudsætning om, at der ikke ændres på taksterne på Storebæltsforbindelsen ud over den årlige pristalsregulering. Læs ministerens svar her
 • Henning Hyllested (EL) beder transportministeren be- eller afkræfte, hvorvidt der kan gå 1-2 år før den tyske miljøgodkendelse for Femern Bælt-projektet foreligger, og hvorvidt ministeren i så fald vil være indstillet på at afvente denne godkendelse inden byggeriet igangsættes. Læs spørgsmålet her

Kattegat-forbindelsen

 • Transportminister Magnus Heunicke giver en kort status på den strategiske analyse af en fast Kattegatforbindelse, der er udskudt på ubestemt tid, grundet utilfredsstillende mangler ved Landstrafikmodellen. Læs mere her

En ekstra Limfjordsforbindelse

 • Transportminister Magnus Heunickes svar til Preben Bang Henriksen (V) om mulighed for EU-støtte til en 3. Limfjordsforbindelse. Læs mere her

Nedsættelse af godstakster

 • Spørgsmål fra Henning Hyllested (EL) om der i forbindelse med vækstpakkens delaftale 108 er foretaget beregninger, der viser det faktiske behov for nedsættelse af godstaksterne (i kr.) for at sikre ”trafikal ligestilling” mellem godstransporten til øerne og godstransporten til det øvrige land? Hvilke beregninger ligger i bekræftende fald til grund for vækstpakkens delaftale 108, der afsætter 50 mio.kr. i 2015 og 125 mio. kr. fra 2016 og fremefter til nedsættelse af færgetaksterne for godstransport til øer og ø-kommuner? Læs ministerens svar her
 • Spørgsmål fra Henning Hyllested (EL) om der i forbindelse med udmøntningen af vækstpakkens delaftale 108 for Bornholm, til nedsættelse af færgetaksterne på godstransporten til/fra Bornholm, finder en ”overkompensation” sted, set i forhold til princippet om ”trafikal ligestilling”, således at godstransporten på færgerne til/fra Bornholm i realiteten bliver gratis, og der samtidig qua ”overkompensationen” ydes et ekstraordinært tilskud til rederiet bag færgedriften. Læs ministerens svar her
 • Spørgsmål fra Henning Hyllested (EL) om, at ministeren bedes redegøre for muligheden for at anvende disse ”overskydende” midler til takstnedsættelser for passagerer og biler i det tilfælde, at der faktisk finder en overkompensation sted til godstransporten til/fra Bornholm. Læs ministerens foreløbige svar her

Sikkerhedsregler for passagerskibe

 • Spørgsmål fra Ellen Trane Nørby (V) om årsagerne til, at der i Danmark er særligt strenge sikkerhedsregler for passageskibe – regler som ikke findes tilsvarende i Tyskland – og som sætter en stopper for etableringen af en færgerute mellem Kappel og Faaborg i forbindelse med etableringen af et stort feriecenter i Olpenæs, og som tidligere har sat en stopper for en cykelfærgerute mellem Brunsnæs (Broagerland) og Holnis, der ligeledes skulle styrke turismen mellem Danmark og Tyskland? Hvad vil ministrene konkret gøre for at ændre de danske særregler? Læs spørgsmålet her

Cabotageregler

 • Spørgsmål fra Kristian Pihl Lorentzen (V) om transportministeren kan bekræfte, at man blandt de 13 EU lande, som ifølge ministeren er samlet i en alliance imod social dumping og uklare cabotageregler, hverken er blevet enige om en fælles definition af begrebet ”social dumping” eller om konkrete forslag til ændrede cabotageregler.Læs transportminister Magnus Heunickes svar her
 • Spørgsmål fra Kristian Pihl Lorentzen (V) om transportministeren kan oplyse, hvordan cabotagereglerne ifølge ministerens opfattelse kan gøres klarere. Læs transportminister Magnus Heunickes svar her

Fiskeri

 • Spørgsmål fra Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til fødevareminister Dan Jørgensen om de initiativer, ministeren har taget for at inddrage fiskerierhvervet i drøftelserne af erhvervets vilkår og fremtid, til fødevareministeren. Læs fødevareminister Dan Jørgensens svar her
 • Spørgsmål fra Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til fødevareminister Dan Jørgensen om, hvorledes danske fiskere skal forholde sig til eventuelle kontroller af discard udført af ikke-danske kontrolmyndigheder. Læs fødevareminister Dan Jørgensen svar her
 • Spørgsmål fra Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til fødevareminister Dan Jørgensen om ministerens holdning til den norske tilgang til ”dødelighed”, som er fastlagt som ”døde eller døende” i relation til discard, til fødevareministeren. Læs fødevareminister Dan Jørgensens svar her

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.

 

Folketinget.jpg

Kilde: Folketinget

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen