Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Pressebillede_ADP_CEO Rune D Rasmussen

ADP fortsætter sin meget positive udviklingskurs og har med en rekordhøj omsætning i 2020 samt ét af havneselskabets bedste driftsresultater nogensinde for alvor sat kursen i realiseringen af selskabets vækststrategi. At ADP i et usikkert Corona-år leverer et solidt driftsresultat viser, at forretningen er sund og effektiv. Meget stor aktivitet hen over året i ADP-havnenes kerneforretning, stigende udlejningsaktiviteter i Taulov Dry Port og Port House samt tilgang af nye kunder er baggrunden for årets resultat. Et meget tilfredsstillende 2020-resultat er den 22. april blevet godkendt på ADP-generalforsamlingen.

Et resultat for 2020 på DKK 66,6 mio. efter skat er meget tilfredsstillende ikke mindst for et år præget af usikkerhed som følge af Covid-19. At ADP på trods af et usikkert marked kommer ud af 2020 med en rekordhøj omsætning på DKK 131,3 mio. skyldes, at man nu begynder at se effekten af havneselskabets transformation med nye forretningsområder, som fremadrettet skal sikre ADPs position og vækstmuligheder. Stigende udlejningsaktiviteter i både Port House og Taulov Dry Port har i 2020 tiltrukket nye kunder, hvilket påvirker årsresultatet positivt.

Dertil skal også lægges en rigtig god vækst i kerneforretningen i ADP-selskabets to erhvervshavne i Nyborg og Fredericia, hvor der på især container, RO/RO samt fast bulk har været omsætningsfremgang.

Rekordstor aktivitet på containerforretningen
På både container og RO/RO har godsmængderne trodset alle forventninger. Fredericia Havn har i 2020 haft en rekordstor aktivitet på containerforretningen. To nye feederruter er åbnet, og det har haft en positiv effekt på volumen, som slutter året med en stigning på 11%. På RO/RO har vi haft vækst på 7,7 %.

I kølvandet på den første Covid-19 nedlukning oplevede vi for nogle segmenter en opbremsning i markedet, som med udsving og periodeforskydninger af bl.a. store hvede- og bygudskibninger påvirkede agribulk forretningen med faldende mængder i 2020.

For råolien har der været et fald i mængderne på 39% svarende til 1 mio. tons som følge af nedlukning af Thyrafeltet i Nordsøen. Faldet i råolien kommer ikke uventet og opvejes positivt af den særdeles gode udvikling inden for andre forretningsområder.

Nyborg Havn har haft et rekordår
På Nyborg Havn har vi haft en omsætningsfremgang på 12% i 2020, hvilket tilskrives øget aktivitet inden for fast og flydende bulk. Nyborg Havns centrale placering i forhold til de store fynske anlægsprojekter og tiltrækningen af nye kunder har påvirket importen af råstoffer positivt, som i 2020 har haft en vækst i mængder på 189%.

Den samlede godsomsætning i 2020 blev for ADP havnene på 6,8 mio. tons mod 7,9 mio. tons i 2019 svarende til et fald på 14,6%. At de samlede godsmængder er faldet, kommer ikke uventet, og afspejler de senere års udvikling med fald i volumen inden for råolie.


Taulov Dry Port
I samarbejde med vores joint-venture partner PFA har vi i 2020 realiseret nogle markante milepæle i udviklingen af Taulov Dry Port. Vi startede året med at indgå et strategisk partnerskab med A. P. Møller Mærsk, og dette har yderligere styrket vores markedsposition. I 2020 har vi indgået lejeaftaler med flere store retail-virksomheder, som placerer deres lager og logistik i Taulov Dry Port til gavn for deres klimaaftryk og for optimering af logistikken.

Vi har nu mere end 90.000 m2 idriftsatte lager- og logistikbygninger, som er stort set fuldt udlejet, og vi er godt på vej med etableringen af det næste store lager- og logistikbyggeri på 60.000 m2.

”Vi har meget høje ambitioner om at realisere vores transformation, og vi har i 2020 i samarbejde med vores joint-venture partner PFA igangsat udviklingen af de næste store lager- og logistikbyggerier i Taulov Dry Port, så vi kan imødekomme efterspørgslen. I ADP har vi igangsat udvidelser af havneinfrastrukturen, arealer til godshåndtering med speciel fokus på container og RO/RO samt udvidet pakhuskapacitet, så Fredericia Havn har kapaciteten til at imødekomme de stigende godsmængder, som allerede nu konsolideres i området. Vi kan allerede i de første måneder af 2021 se, at vores top og bund vækster i markant højere tempo end samme periode   sidste år, hvilket giver os store forventninger til 2021”, siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.


Fremtidens grønne logistikknudepunkt

Vores centrale placering i Trekantområdet bliver også afgørende for ADPs fremtidige positionering inden for den grønne omstilling. I 2020 har vi tiltrukket Danmarks førende energiklynge Energy Cluster Denmark og Center Denmark til Port House, og ADP er blevet en del af et   klimapartnerskab i samarbejde med Trekantområdets store aktører inden for energi, forsyning, kommuner, Billund Lufthavn og brancheforeninger. 

”Vi har allerede taget en førerposition i den danske havnesektor med udviklingen af Taulov Dry Port, og med det store fokus på miljørigtige transportformer ser vi allerede nu, at det positivt påvirker efterspørgslen efter søtransport og lager og logistik med central beliggenhed. Vi har i 2020 set effekten af, at vi får en større og større andel af den samlede transport- og logistikkæde med stigende udlejningsaktiviteter, øgede godsmængder på container og RO/RO, og generelt en styrkelse af vores logistikknudepunkt, hvor tilflytningen af toneangivende virksomheder skaber en øget konsolidering af mere gods i vores område”, siger Rune D. Rasmussen.  

I ADPs bestyrelse er der stor tilfredshed med årets resultat, og Bestyrelsesformand Erik Østergaard udtaler i forbindelse med selskabets årsresultat:

”Bestyrelsen glæder sig over, at ADP leverer et historisk godt resultat med høj vækst i omsætning og et særdeles solidt resultat. ADP står stærkt i markedet, og der er stor ros til hele ADP-organisationen, som på trods af et usikkert Corona-år, har opretholdt driften og har videreudviklet forretningen med eksisterende og nye kunder”, siger Erik Østergaard.

Næstformand i bestyrelsen, Borgmester i Fredericia, Steen Wrist, glæder sig også over den gode udvikling:

”Fredericia Havn er en strategisk vigtig havn for erhvervslivet i Region Syddanmark, fordi havnens centrale beliggenhed i forhold til det store opland af transport- og logistikvirksomheder naturligt øger efterspørgslen efter serviceydelser fra havnen og dens mange samarbejdspartnere, herunder transportvirksomheder, shippingvirksomheder og øvrige havnerelaterede servicevirksomheder. Fredericia og Taulov er et stærkt knudepunkt for transport og logistik, og færdiggørelsen af de første store byggerier i Taulov Dry Port har tiltrukket mange nye virksomheder til området, hvilket har stor betydning for den lokale jobskabelse, bosætningen og væksten i Fredericia”, siger Steen Wrist.

2021 er kommet særdeles godt fra start med flere nye toneangivende kunder i Taulov Dry Port, et fortsat rekordhøjt niveau på containermængder i årets første måneder og tilsvarende rekordhøjt niveau på trailergods til RO/RO.

ADP er derfor gået ind i 2021 med store forventninger til en fortsat høj kundeloyalitet og en glæde over, at vi i årene fremover kommer til at indfri vores ambitiøse vækstmål i samarbejde med eksisterende og nye kunder.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen