Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Århus Havn - Foto af Jan Kejser
Århus Havn - Foto af Jan Kejser

Hos Danske Havne har det været begivenhedsrigt år, hvor vi i perioden i op til corona-krisens udbrud deltog i klimapartnerskaberne for Landtransport og for Det Blå Danmark. Begge klimapartnerskaber leverede sine anbefalinger til regering medio marts, men den store nationale krise har naturligvis overskygget anbefalingerne. Nu er tiden dog kommet til at få fokus tilbage på klimaet og de anbefalinger, som er blevet lagt frem.

Klimapartnerskabet for Landtransport anbefaler blandt andet, at der gennemføres en national godsanalyse med fokus på at sikre, at sø-, bane- og lastbiltransport supplerer hinanden bedst muligt, så det bliver nemmere at vælge den mest klimavenlige transportform. 

Direktør i Danske Havne, Tine Kirk Pedersen, er tilfreds med, at klimapartnerskabets anbefalinger er helt klare i forhold til behovet for at gentænke det danske godstransportsystem: ”Vi er tilfredse med, at alle deltagerne i klimapartnerskabet for landtransport bakker op om, at der er behov for at se på, hvordan den danske godstransport skal indrettes i fremtiden for at fungere optimalt ud fra et klimaperspektiv. Det er derfor helt afgørende, at alle tre transportformer i en kommende godanalyse tænkes sammen”, bemærker hun.

I klimapartnerskabet for Det Blå Danmark er anbefalingen om udnyttelse af de blå motorveje og ny energiinfrastruktur til havnene centrale elementer på rejsen mod en havnesektor, der bidrager optimalt til nedbringelse af klimapåvirkningen.

I Danske Havne er vi glade for, at Det Blå Danmark bakker op om, at der er behov for at se på en forbedring af adgangsforholdene omkring sø-transport, så de blå motorveje kommer til at stå stærkere i forhold til vejtransporten. Danske Havne mener desuden, at energiinfrastrukturen på havnene er helt afgørende, hvis havnene skal kunne servicere sine brugere på en klimavenlig måde, hvorfor netop det er blandt hovedfokusområderne i Danske Havnes grønne vision, at havnene skal være CO2-neutrale i 2030.

Klimapartnerskab for Landtransport kan læses her: https://em.dk/media/13484/klimapartnerskabsrapport-landtransport-rapport.pdf

Klimapartnerskab for Det Blå Danmark kan læses her : https://em.dk/media/13475/det-blaa-danmark.pdf

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen