Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne deltog i perioden i op til corona-krisens udbrud i klimapartnerskaberne for Landtransport og for Det Blå Danmark. Begge klimapartnerskaber leverede sine anbefalinger til regering medio marts som aftalt, men den store nationale krise omkring corona har naturligvis overskygget anbefalingerne. Nu er tiden dog kommet til at få fokus tilbage på klimaet og de anbefalinger, som er blevet lagt frem. 

Klimapartnerskabet for Landtransport anbefaler blandt andet, at der gennemføres en national godsanalyse med fokus på at sikre, at sø-, bane- og lastbiltransport supplerer hinanden bedst muligt, så det bliver nemmere at vælge den mest klimavenlige transportform.  

Direktør i Danske Havne, Tine Kirk Pedersen, er tilfreds med, at klimapartnerskabets anbefalinger er helt klare i forhold til behovet for at gentænke det danske godstransportsystem: ”Vi er tilfredse med, at alle deltagerne i klimapartnerskabet for landtransport bakker op om, at der er behov for at se på, hvordan den danske godstransport skal indrettes i fremtiden for at fungere optimalt ud fra et klimaperspektiv. Det er derfor helt afgørende, at alle tre transportformer i en kommende godanalyse tænkes sammen”, bemærker hun. 

I klimapartnerskabet for Det Blå Danmark er anbefalingen om udnyttelse af de blå motorveje og ny energiinfrastruktur til havnene centrale elementer på rejsen mod en havnesektor, der bidrager optimalt til nedbringelse af klimapåvirkningen. 

”Jeg er glad for, at Det Blå Danmark bakker op om, at der behov for at se på en forbedring af adgangsforholdene omkring sø-transport, så de blå motorveje står stærkere i forhold til vejtransporten. Hertil kommer, at energiinfrastrukturen på havnene bliver helt afgørende i fremtiden, hvis havnene skal kunne servicere sine brugere på en klimavenlig måde. Det er også et af hovedfokusområderne i Danske Havnes grønne vision, at havnene skal være CO2-neutrale i 2030, og her er energiinfrastrukturen et centralt element”, slutter Tine Kirk Pedersen. 

Klimapartnerskabernes anbefalinger kan læses her: 

Klimapartnerskab for Landtransport: https://em.dk/media/13484/klimapartnerskabsrapport-landtransport-rapport.pdf

Klimapartnerskab for Det Blå Danmark: https://em.dk/media/13475/det-blaa-danmark.pdf

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen