Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Ni havnebesøg på en måned er det blevet til for direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne, og seks besøg for formand Peter Maskell. Positive tilbagemeldinger, gode input og ni delvist forskellige tilgange at drive forretning på.

Grenaa Havn – fortsat vækst, sværgodsruter og Havnepakke 3
Adm. direktør i Grenaa Havn A/S, Henning Laursen, havde godt nyt til Gitte Lillelund Bech og Peter Maskell ved besøget i slutningen af september 2014. ”Grenaa Havn A/S har set en stigning i godsomsætningen og øget beskæftigelse tilknyttet havnen. Siden 2008 er beskæftigelsen tilknyttet Grenaa Havn A/S steget med 25 procent. Det er en positiv stime, og havnen arbejder benhårdt på at fortsætte væksten.” Gitte Lillelund Bech var også meget tilfreds med besøget. ”Det var en fornøjelse at være retur i Grenaa Havn, som jeg jo også besøgte ved havnekonferencen i foråret.” På besøget blev der diskuteret sværgodsruter og ønsker til Havnepakke 3 samt de generelle rammebetingelser for at drive erhvervshavn.

Aarhus Havn – om internationalisering, ensartede rammebetingelser og SECA regler
På Aarhus Havn mødtes Gitte Lillelund Bech og Peter Maskell med havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen og borgmester Jacob Bundsgaard. Her var en god diskussion om internationalisering. Danske Havne skal simpelthen have et større fokus på, hvad der rører sig i Bruxelles, og hvordan Danske Havne bedst muligt kan varetage danske erhvervshavnes interesser i EU – ikke mindst at sikre ensartede rammebetingelser (level playing field) og EU støtte til danske projekter.

Miljøsiden blev også vendt. Her er det især SECA reglerne, der træder i kraft 1. januar 2015, der optager Aarhus Havn. Hvad vil konsekvenserne være for godstransporten? Hvor kommer balancen til at være mellem gods via sø og gods via vej? Endelig var der tid til den store havnerundtur, dog ikke i den højeste kran, da det nok er nogen bekendt, at Gitte Lillelund Bech er højdeskræk.

Skagen Havn – om havneudvidelser, fiskeri og nyt tankanlæg
I Skagen Havn tog adm. direktør, Willy B. Hansen imod Gitte Lillelund Bech i begyndelsen af oktober 2014 med positive tilbagemeldinger. ”I Skagen Havn blev der i 2013 landet fisk for 894 mio. kr. Det udgør 26 pct. af den samlede landingsværdi i Danmark. En stor havneudvidelse planlægges færdig medio februar 2015, så havnen fremadrettet kan modtage og servicere væsentligt større skibe, herunder krydstogtskibe på op til 330 meter. Et stort tankanlæg med bunkerolie til skibe er netop godkendt, og den indledende fase af byggeriet er i fuld gang. Skagen Havn forventer en markant omsætningsfremgang på de nye forretningsområder.” Gitte Lillelund Bech kvitterede også for besøget. ”Det er absolut positivt at høre, hvordan Skagen Havn har grebet deres forretningsmodel an med et fokus på at specialisere sig og finde nogle lukrative niche-forretningsområder i forhold til deres fremtidige udvikling.”

Korsør Havn – bynære udfordringer, havnen som forretning og maritim sikring
Korsør Havn var meget positive over mødet med Gitte Lillelund Bech medio oktober 2014. ”Det styrker samarbejdet, at Danske Havne kommer ud til os og får en fornemmelse af de udfordringer, vi står med til daglig. Så vi var glade for at tage imod Gitte Lillelund Bech her på Korsør Havn, ”udtalte formanden for Korsør Havns bestyrelse, Henrik Brodersen. Også Gitte Lillelund Bech var glad for besøget. ”Jeg er glad for, at også en mindre havn som Korsør Havn har fokus på, at havnen skal drives som en virksomhed. Vi talte selvfølgelig også om de udfordringer det giver, når man er en bynær havn som Korsør Havn. Her har Korsør Havn nogle udfordringer i forhold til ISPS reglerne – maritim sikring – og miljø.”

Kalundborg Havn – gode vilkår for kunden er godt for havnen
I Kalundborg Havn gik snakken overvejende om et mere kundeorienteret fokus, hvor kunderne ofte sikres produktionsfaciliteter på havnens arealer. Havnedirektør Bent Rasmussens og formand Jakob Beck Jensens fokus er at sikre, at der skabes gode vilkår for havnens kunder. Gode vilkår for kunderne giver gode betingelser for havnenes udvikling. I havnelovsregi er det derfor også nødvendigt at holde sig kunden for øje. Hvad der tjener kundens interesser skal være en brik i overvejelserne ved evalueringen af havneloven. Også emner som stram miljøregulering og strikse veterinærmyndigheder var på bordet, herunder at det er svært at skaffe ensartede rammebetingelser i forhold til konkurrerende lande. Ved besøget kvitterede Gitte Lillelund Bech for gode input og fokus på videndeling om best pratices havnene imellem. Kalundborg havn er nemlig meget engageret i Danske Havnes ønsker om videndeling.

Frederikshavn Havn – skal ikke være kommunens forlængede arm
Mikkel Seedorff Sørensen, adm. direktør i Frederikshavn Havn, var meget glad for besøget af Gitte Lillelund Bech og Peter Maskell ultimo oktober 2014. ”Det var en god lejlighed til at udveksle synspunkter om den evaluering af havneloven, vi netop er begyndt at forberede os på i 2015. Her i Frederikshavn Havn er vi interesserede i forbedrede muligheder for finansiering og samarbejde med speditørerne. Det er dejligt at høre, at Danske Havne vil arbejde for et øget fokus på forretningsmuligheder for havnene. Det er Frederikshavn Havns arbejdsgrundlag, så vi er meget tilfredse med den udvikling i Danske Havne.” Gitte Lillelund Bech kunne også hente flere gode input med fra Frederikshavn Havn. ”Det har på alle måder været et interessant møde, blandet andet med orientering om overvejelserne om havnens udvidelsesplaner. Specielt glæder det mig med havnens vigtige fokus på, at en havneudvidelse skal kunne betale sig og skal kunne forrente sig. Jeg er også meget glad for vores snak om Frederikshavn Havns kommercielle fokus. Det er vigtigt at betragte havnen som en kommerciel virksomhed og ikke som kommunens forlængede arm.”

Aalborg Havn A/S – havnens betydning for byen og videndeling
I Aalborg Havn A/S gik snakken bl.a. om havnens betydning for byen og den specielle situation, at Aalborg er forbindelsesleddet til Arktis, når det drejer sig om gods. Aalborg Havn A/S bidrager med vækst og arbejdspladser til Aalborg og har et stort ønske om at brede den positive betydning af havnen mere ud.  Blandet andet fokuseres på et tættere samarbejde med Aalborg Universitet til glæde for både havnen og universitet. Både Gitte Lillelund Bech og Peter Maskell kvitterede for Aalborg Havns aktive indsats i Danske Havne, fx på miljøspørgsmål og videndeling om miljøledelse. Ligeledes fik gæsterne en god diskussion med adm. direktør Claus Holstein om den forestående evaluering af havneloven. Claus Holstein er aktivt medlem af Danske Havnes interne havnelovudvalg og har allerede nu bidraget til Danske Havnes eksempelsamling på udfordringer med havneloven.

Hirtshals Havn – ”Den Grønne Havn”
Vicedirektør Karin Eilers kunne sammen med sin bestyrelsesformand og –næstformand på Hirtshals Havns vegne fortælle om havnens satsning på at blive ”Den Grønne Havn” i Danmark. Både med det nye LNG anlæg, som en af havnens store kunder Color Line investerer i, og havnens egne overvejelser om LNG, vindenergi mv. tegner der sig en god og grøn business case og en særlig profil for Hirtshals Havn. Besøget gav Gitte Lillelund Bech og Peter Maskell et godt indblik i de grønne overvejelser, specielt set i lyset af implementering af svovldirektivet/SECA-reglerne den 1. januar 2015.

Skive, Nykøbing Mors og Holstebro Struer – uddybning af den vestlige Limfjord
I Skive Havn var der flere havnechefer og bestyrelsesmedlemmer samlet – fra Nykøbing Mors, Holstebro-Struer og fra Skive Havn. Her gik snakken specielt om uddybning af den vestlige Limfjord og havnenes betydning for det lokale erhvervsliv. Hvis ikke den vestlige Limfjord uddybes yderligere en meter, vil det i fremtiden blive vanskeligt at få gods ind med skib, da skibene bliver større og større og stikker dybere og dybere. Derfor er det væsentligt med en analyse af uddybningspotentialet og de deraf følgende forretningsmuligheder, således at argumenterne kan være i orden og potentialet kendt, hvis Limfjorden skal uddybes. Alt i alt et positivt og givtigt møde for Gitte Lillelund Bech og Peter Maskell.

For mere information. Kontakt Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne.

Peter og Gitte i Frederikshavn.jpg
Billedet viser adm.direktør Mikkel Seedorff Sørensen, Frederikshavn Havn,
direktør Gitte Lillelund Bech og formand Peter Maskell, Danske Havne

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen