Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Bjørn B Christiansen
Bjørn B Christiansen

Bjørn B Christiansen

Havnesektoren er under forandring i disse år. Det ved alle, der har frekventeret en erhvervshavn på det seneste eller blot følger nyhedsstrømmen fra havnene. Der investeres og udvikles i et omfang, vi ikke har set tidligere og udviklingen accelereres frem mod 2020.

Den seneste finansielle benchmarkanalyse 2016, som vi er ved at lægge sidste hånd på, viser, at havnenes investeringsaktivitet ved udgangen af 2020 vil være tre-doblet siden finanskrisen. Havnesektoren investerer således over 5 mia. kr. frem mod 2020 i nye arealer, kajer og uddybninger af sejlrender.

Normalt piver man jo ikke over nye investeringer og skabelsen af nye jobs. Men havnene skal forrente en aktivmasse, der om 3-4 år er 50% større end i dag. Det har – forståligt nok – fået mange til at hejse et bekymringsflag over sektoren.

Men når man analyserer udviklingen over de sidste par år, så mener jeg faktisk, at vi er godt på vej. Havnenes reale værditilvækst pr. mand (beregnet som EBITDA minus personaleomkostninger korrigeret for vækst i nettopriser og ansatte) er vokset med over 3,5% p.a. siden 2009. Det er væsentligt kraftigere end den øvrige økonomi.

Også i forhold til forrentningen af den investerede kapital er sektoren blevet væsentlig mere lønsom. Afkastet af den investerede kapital er øget væsentligt over de sidste par år, og forretningen ligger i 2016 på 4.7% (EBIT i % af anlægsaktivmassen).

Det er stadig ikke tilstrækkeligt til at sikre et konkurrencedygtigt, klassisk afkast af de formuer ejerne (primært kommunerne) har bundet i havnene. Men her kan den enkelte ejer jo have et andet fokus, hvor hensynet til brugerne på havnene og/eller hensynet til den lokale erhvervs- og beskæftigelsesudvikling vejere tungere og er vigtigere end klassisk afkast. Den afvejning kan kun den enkelte havn og dens ejere afgøre. Den årlige havnebenchmark siger alene noget om den finansielle situation i havnene.

De store investeringer sektoren har gennemført over de sidste især 4-5 år kombineret med de store investeringsplaner rejser naturligvis spørgsmålet, om sektoren er ved at opbygge en overkapacitet. Det korte svar er, at det i hvertfald indtil 2016 ikke er tilfældet. Det, der er investeret, forrentes bedre end tidligere, og kapaciteten udtrykt ved ledige m2-arealer er noget nær opbrugt. Der er således kun meget lidt ledig arealkapacitet i havnene p.t., og det er i det lys (en del af) de store investeringer i havnene de kommende år skal ses.

Det er min vurdering, at havnene er inde i et positivt gearskift og udvikling i disse år.

De store investeringer i havnesektoren forudsætter selvfølgelig, at sektoren har et styringsmæssigt set-up, der kan håndtere disse investeringer og risici. Det er i det lys, vi særligt skal se det igangværende ekspertudvalgsarbejde om havnesektorens fremtidige organisering og fundingen af havneinvesteringerne.

Havnelovsudvalget skal analysere og vurdere, om rammerne for denne udvikling er tilstrækkelig robuste og fremtidssikrede. Det arbejde ventes at foreligge til oktober 2017.

Ved spørgsmål, kontakt direktør i Danske Havne, Bjørn B. Christiansen på bbc@danskehavne.dk eller på 2537 0364

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen