Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Themis_Justice
Themis_Justice

Ved revision af havneloven i 1990 blev kompetencen til at fastsætte skibs- og vareafgifter overført til havnene. I den forbindelse blev der ikke foretaget en konsekvensrettelse i sølovens regler om søpant, og det fremgår derfor ikke tydeligt af loven, at alle havne, uanset organisationsform, har søpanteret for skibs- og vareafgifter. Sølovens § 51 fastsætter, hvilke tjenester og ydelser som er sikret ved søpant, og i dette nævnes offentligt fastsatte afgifter. Det forudsættes – men er ikke formuleret eksplicit – at skibs- og vareafgifter bibeholder en fortrinsret, uanset havnenes organisering.

Med anledning i en konkret sag, hvor en reder efter konkurs i et selskab, der havde chartret et af rederiets skibe, har nægtet at betale søpant for skibsafgifter, har Danske Havne rejst sagen over for erhvervs- og vækstministeren. Begrundelsen fra rederen var, at havnen er organiseret som et kommunalt ejet aktieselskab, og derfor er en privatretslig organiseret virksomhed. Påstanden var derfor, at skibs- og vareafgifter fra en a/s-havn ikke er en offentlig afgift og derfor ikke skal prioriteres i forbindelse med søpant, jf. sølovens § 51.

Det er ikke tidligere set, at denne ret betvivles, men da sagen har rejst et principielt spørgsmål om, hvorvidt skibs- og vareafgifter, uanset havnens organisationsform, utvetydigt er afgifter i sølovens forstand, har Danske Havnes ønske til ministeren været, at usikkerheden fjernes ved en ændring eller præcisering af søloven. Havnene har ikke mulighed for at vælge skibe eller kunder fra, da de er omfattet af havnelovens modtagepligt, § 5. Derfor vil usikkerhed om søpant kunne få havnene til at forlange sikkerhedsstillelse eller indeståelseserklæringer af skibe, rederier eller andre repræsentanter for skibs- og vareejere. Det vil være en meget omkostningskrævende og bureaukratisk procedure at indføre for kunder og vareejere.

Danske Havne har som led i sagen drøftet spørgsmålet med Danmarks Rederiforening, som ikke har indvendinger mod præciseringen, da det er et internationalt princip, at søpant dækker havneafgifter – og dermed også skibs- og vareafgifter.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har ultimo februar 2016 meddelt Danske Havne, at han har forståelse for baggrunden for forslaget om, at sølovens § 51 ændres eller præciseres, således at havneafgifter bliver sikret med søpanteret, uanset om havnen er organiseret i offentligt eller privat regi. Derudover har ministeren ”bedt Søfartsstyrelsen om at se nærmere på, hvordan en ændring af bestemmelserne om søpant i søloven evt. vil kunne indgå i forbindelse med andre kommende ændringer af søfartslovgivningen.” Danske Havne sætter pris på, at ministeren er lydhør og ønsker at løse problemet.

For mere information. Kontakt Gitte Lillelund Bech, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Themis_Justice

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen