Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne interesserer sig for EU valget. Spidskandidaterne interesserer sig for havne. Læs om Danske Havnes og politikernes mærkesager for havne

EU må gerne være mere ambitiøs i sin politik for havne

images[8].jpg

På søndag er der valg til Europa-Parlamentet. 90 pct. af den lovgivning, der er på transportområdet har sit afsæt i den europæiske lovgivning. 80 pct. af den danske udenrigshandel kommer gennem de danske havne. Det er fortrinsvis varer der kommer fra de øvrige EU-lande. Effektiv og billig logistik er en vigtig forudsætning for, at det Indre Marked overhovedet kan blive virkeliggjort. Men det europæiske marked og den europæiske samhandel er også afgørende for havnenes udvikling. Havnene skal have nogle rimelige og gennemsigtige rammer at udvikle forretningen under.

Danske Havne arbejder for, at EU bliver mere ambitiøs i sin politik for havne:

  1. En havn er mere end transport. Det er et erhvervscenter med industri og servicevirksomhed. EU skal anerkende havne som moderne og alsidige virksomheder.
  2. Ulovlig statsstøtte er uacceptabel konkurrence. Men støtte har mange forklædninger. EU må tage fat.
  3. Der må ikke være intern konkurrenceforvridning i EU. Sydeuropæiske havne og jernbaner får enorme støttebeløb fra EU. EU må sikre, at det ikke fjerner grundlaget for de nordeuropæiske havne.
  4. Nedbring barrierer og ikke mindst bureaukratiske krav. Let nærsøfarten og skab et indre marked til søs. EU taler om det, men der sker ikke nok.

Sådanne mål nås ikke uden aktive parlamentarikere. Anne E. Jensen har gennem 10 år arbejdet ihærdigt for transporterhvervet. Nu er Anne næstformand i Danske Havne, men har et par gode råd at give med på vejen, inden stafetten gives videre til de 13 medlemmer vi på søndag vælger. Kandidaterne får selvfølgelig også ordet og muligheden for her at komme med deres prioriteter.

Rigtig godt valg til alle på søndag.

 

Ønsker på havneområdet

P0124910023[1].jpg
Kilde: Europa.eu – Newsroom

Danske Havne har taget mod tilbuddet om at komme med input til Transportministeriet til, hvordan organisationen foreslår den danske prioritering på EU’s transportdagsorden. Der er tale om konkrete initiativer, som Danske Havne gerne ser i den kommende Kommissions lovgivningsprogram.

Danske Havnes fem prioriteter er:

  1. En udvidelse af det Indre Marked – søtransport uden barrierer
  2. Fortsat at søge områder for blå vækst
  3. En evaluering af regler for maritim sikring af havne og faciliteter
  4. Øremærkning af regionale infrastrukturmidler
  5. Retningslinjer for statsstøtte af havne

Læs hele forslaget fra Danske Havne

Anne E. Jensen: EU gør en forskel

anne e jensen 380.jpg

Anne E. Jensen takker af efter 15 år i Europa-Parlamentet. Anne E. Jensen har gennem alle årene været havnenes vigtigste bindeled i Parlamentet og en af de få danske parlamentarikere, der har siddet i Transport- og Turismeudvalget. Altid klar til at tage imod og give gode råd. Altid parat til at binde parterne sammen. Det sidste så vi senest i forbindelse med værtskabet for Baltic Ports Organizations årlige frokost med repræsentanter fra Parlament, Kommission og havne. Danske Havnes generalforsamling valgte den 3. april Anne E. Jensen til ny næstformand for organisationen.

Selvom der har været mange forhandlinger og mange resultater, kan du så pege på et enkelt, hvor danske havne særlig har en fordel af, at der er parlamentarikere, der også interesserer sig for havnes forhold?
Der mange områder, f.eks. hele rammen for miljøregulering, terrorsikring, liberalisering af havnetjenester og TEN-T infrastrukturinvesteringer.

Hvis du skal give havnene et godt råd, hvad skal de så særlig interessere sig for i Europa-Parlamentets næste periode?
Havnene skal have internationalt udblik. Konkurrenten kan godt ligge i Sverige, Tyskland eller Polen, men det kan samarbejdspartnere også.

Du har været i rigtig mange havne. Hvilken havn har du sidst besøgt?
Jeg tror den seneste havn, jeg har besøgt var Esbjerg. Jeg har haft travlt med budgettet de seneste år, men ellers har jeg besøgt mange større havne i EU, såsom Rotterdam, Hamburg og Antwerpen, havne i Sydeuropa og rundt Østersøen.

Kandidaterne har ordet

Billede Jeppe Kofod.jpg
Kilde: Socialdemokratiet

Jeppe Kofod, spidskandidat for Socialdemokratiet:

Hvilke muligheder ser du for danske havne og et stærkt transporterhverv i Europa?
Jeg er meget interesseret i det transportpolitiske område, og især i, hvordan vi forbedrer forholdene for de kollektive transportformer, så vi kan få mere og bedre grøn transport.

Jeg mener, vi skal øge investeringerne til transportsektoren, så vi kan få Europa bundet sammen på en bæredygtig måde. Det handler både om bedre og hurtigere toge og færger, der bringer både personer og gods hurtigere frem, og om at sænke priserne, så den kollektive transport bliver konkurrencedygtig. Midlerne til den øgede støtte kan blandt andet tages fra den store landbrugsstøtte.

Har du en prioritet, du vil kæmpe for i Parlamentet som særlig kan få betydning for, at producenter vil vælge at etablere sig i Danmark og ikke kun bruge os som transitland?
Jeg ønsker at arbejde for at skabe de bedste rammevilkår for danske virksomheder, og det skal altid være attraktivt at etablere sig i Danmark. En af de sektorer, hvor vi har en unik mulighed for at skabe nye arbejdspladser i dag, er inden for grøn industri. Socialdemokraterne mener, at der er behov for at øge EU’s målsætninger på klimaområdet. Vi er rigtig gode til grøn energi i Danmark, og det betyder meget for vores økonomi. I 2012 eksporterede Danmark grøn miljøteknologi for 32,5 milliarder kroner. Dermed er Danmark det land i EU-landene med størst vækst i den grønne teknologisektor fra 2002 til 2012. Her er eksporten steget fra 6,9 milliarder kroner til 32,5 milliarder kroner. Derfor mener jeg, at det er en sektor, som vi skal prioritere højt.

Transport er en vigtig del af det Indre Marked, så varerne kan bevæge sig mellem landene Hvordan vil du arbejde for, at Danmark og danske havne ikke bliver hægtet af Europa?
Det er vigtigt for Danmark og danske virksomheder, at vi bliver tæt forbundet med resten af Europa. Pga. vores placering i Europa og vores lange kystlinje er det ekstra vigtigt, at færgetransporten har ordentlige vilkår. Og her spiller de danske havne en stor rolle. Havnene i Nordeuropa skal fortsat være konkurrencedygtige og det mener jeg blandt andet kan fremmes gennem EU’s støttemidler.

Billede Bendt Bendtsen.jpg
Kilde: Fotograf Roben Skjoldborg

Bendt Bendtsen, spidskandidat for Det Konservative Folkeparti:

Hvilke muligheder ser du for danske havne og et stærkt transporterhverv i Europa?
Som gammel og stolt søfartsnation har Danmark allerede opbygget en styrkeposition, og havnene udgør her en meget vigtig brik. For at styrke vores position, er det vigtigt at bringe havnene endnu mere i spil – ikke bare som anløbssted for skibene, men også som erhvervsknudepunkt for nye aktiviteter som f.eks. vindmølleproduktion og service og støttefunktioner i relation til transport og produktion.

Har du en prioritet, du vil kæmpe for i Parlamentet som særlig kan få betydning for, at producenter vil vælge at etablere sig i Danmark og ikke kun bruge os som transitland?
Først og fremmest skal vi sørge for, at vores basale rammevilkår er i orden. Vi skal selv i Danmark sørge for at holde skatter og omkostninger nede, men jeg kan via Europa-Parlamentet arbejde for, at vores fælles politikker drejes i en retning, der er til fordel for virksomhederne, herunder især de små- og mellemstore virksomheder. Det handler f.eks. om a bekæmpe administrativt bøvl og afhjælpe problemer med adgang til finansiering.

Transport er en vigtig del af det Indre Marked, så varerne kan bevæge sig mellem landene Hvordan vil du arbejde for, at Danmark og danske havne ikke bliver hægtet af Europa? 
Vi skal udbygge den danske trafik-infrastruktur så den spiller bedre sammen og gør Danmark til et mere attraktivt sted at lokalisere sig  – det vil også komme havnene til gode. Men der er også nødvendigt at kæmpe for lige konkurrencevilkår inden for EU, og det indebærer et opgør med den ulige konkurrence og statsstøtte til havne i udlandet.

Ulla Tørnæs.jpg
Kilde: Folketinget

Ulla Tørnæs, spidskandidat for Venstre:

Hvilke muligheder ser du for danske havne og et stærkt transporterhverv i Europa?
De europæiske havne er ikke blot transitcentre, men erhvervscentre hvor både industri, erhverv og servicevirksomheder holder til. I Danmark har vi liberaliseret havneloven, hvilket giver muligheder for, at de danske havne kan udvikle sig til reelle erhvervscentre, hvilket især har været meget positivt uden for Danmarks største byer. Det er en meget positiv udvikling.

Havnesektoren er en international branche. Derfor er det afgørende, at vi sikrer ensartet og rimelig implementering af EU-lovgivning i hele EU. Vi har i Danmark tradition for at være en ”EU-duks”, der implementerer EU’s regler langt mere restriktivt, end andre EU-lande. Et eksempel er terrorsikringen af danske havne. I Danmark skal havne sikres mod al form for kriminel aktivitet, mens man i fx Holland kun sikrer havne i forhold til den konkrete terrortrussel mod havnen. Det betyder, at danske havne skal investere mere i udstyr til terrorsikring end fx hollandske havne. Det betyder igen, at danske havne mister konkurrenceevne. og Danmark mister arbejdspladser.

Jeg vil i Europa-Parlamentet arbejde for, at vi i EU får konkrete redskaber til at sikre ensartet implementering af EU-regler i hele EU. Ens konkurrencevilkår er forudsætningen for en stærk dansk havnesektor og et stærkt transporterhverv i Europa.

Har du en prioritet, du vil kæmpe for i Parlamentet som særlig kan få betydning for, at producenter vil vælge at etablere sig i Danmark og ikke kun bruge os som transitland?
Jeg vil arbejde for, at Europa-Parlamentet sætter en stærk vækstdagsorden. Det handler både om, at EU skal fuldføre det indre marked inden for tjenester og services, det digitale indre marked og det indre marked for energi. Og det handler om frihandelsaftaler, om at fjerne bøvl og bureaukrati og om at indgå frihandelsaftaler med andre støre økonomier.

Når vi skal skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark handler det i høj grad om, at vi skal sikre, at danske og europæiske virksomheder har ensartede konkurrencevilkår. Noget kan vi tage fat i i Europa-Parlamentet, som fx at sikre ensartet implementering af EU-regler i hele EU, og andre dele af konkurrenceevnen, som fx de meget høje danske energiafgifter der i dag sender arbejdspladser til udlandet, skal vi tage fat i i Folketinget. Derfor er jeg glad for, at Venstre i Folketinget såvel som i Europa-Parlamentet arbejder målrettet for at sikre ny vækst og skabe nye arbejdspladser i Danmark. Skal vi trække Danmark helt ud af skyggerne fra den internationale finanskrise, skal vores vækstinitiativer i Danmark og i EU gå hånd i hånd.

Transport er en vigtig del af det Indre Marked, så varerne kan bevæge sig mellem landene Hvordan vil du arbejde for, at Danmark og danske havne ikke bliver hægtet af Europa?
Når vi skal sikre, at Danmark og danske havne kan konkurrere i EU handler det for mig om at sikre ens konkurrencevilkår i hele EU. Det handler om ens implementering af EU regler og om at bekæmpe indirekte og ulovlig statsstøtte.  EU er bygget på et fundament om at nedbryde værn og barrierer i handlen mellem EU-landene, og derfor er det også fuldstændig uacceptabelt, at visse EU-lande giver ulovlig og indirekte støtte til deres havne og andre erhverv. Her må vi i EU tage fat og bekæmpe al form for ulovlig og indirekte statsstøtte. Det gælder for havnesektoren, for landbruget og andre erhverv.

Billede Christina Egelund.jpg
Kilde: Liberal Alliance

Christina Egelund, spidskandidat for Liberal Alliance:

Hvilke muligheder ser du for danske havne og et stærkt transporterhverv i Europa?
Liberal Alliance går til Parlamentsvalget med et ønske om at slanke EU’s kompetenceområder, og bringe unionen tilbage på EF-niveau. I vores optik bør EU fokusere på dét, det var tiltænkt, nemlig at skabe rammerne for et velfungerende indre marked med samhandel i højsædet. Alt andet er nationalstaterne langt bedre til at varetage selv.

I sit grænseoverskridende virke er et stærkt transporterhverv og et gennemtænkt havnesamarbejde naturligvis meget afgørende i denne henseende. Vi ser store muligheder ud af det spor, som danske havne allerede følger, nemlig at tænke havne som mere end blot ”af- og  pålæsningsområder”.

Har du en prioritet, du vil kæmpe for i Parlamentet som særlig kan få betydning for, at producenter vil vælge at etablere sig i Danmark og ikke kun bruge os som transitland?
Overordnet set er det en national opgave, at sikre attraktive produktionsvilkår for virksomhederne. Her lader Danmark desværre meget tilbage at ønske – særligt på grund af det høje afgifts- og skattetryk. Liberal Alliances standpunkt på dette område er vist de fleste bekendt, og jeg tilslutter mig naturligvis – også som virksomhedsejer – Liberal Alliances kamp for bedre erhvervsvilkår i form af blandt andet en halvering af selskabsskatten og et opgør med unødigt bureaukrati.

Når det er sagt, så er EU Parlamentet naturligvis med til at skabe rammerne for produktion i de enkelte lande. Én af mine mærkesager er, at sikre de bedst mulige vilkår for frihandel. Herunder hører lige vilkår landene imellem, hvilket jeg ikke mener, er til stede i dag.  Her tænker jeg særligt på de regionale tilskudsordninger, der skævvrider EU – og som oftest tilgodeser de syd- og østeuropæiske lande i en helt uacceptabel og konkurrenceforvridende grad. Disse skal der efter min bedste overbevisning gøres op med.

Transport er en vigtig del af det Indre Marked, så varerne kan bevæge sig mellem landene Hvordan vil du arbejde for, at Danmark og danske havne ikke bliver hægtet af Europa?
Jeg er af den klare overbevisning, at de initiativer kommissionen har ”søsat” vedrørende bl.a. lettelser af toldbehandlingen for skibe, er et meget centralt spor at følge. Der er åbenlyst, at unødigt bureaukrati og deraf følgende forsinkelser er hæmmende for sektorens konkurrencedygtighed.

De administrative byrder i havnene som særligt nærskibsfarten lider under, skal minimeres og her mener jeg, at vi fra dansk side – som den søfartsnation vi er – bør gå forrest i kampen om at forbedre søfartssektorens vilkår, således at man indgår konkurrence på lige vilkår med andre former for transport.

Billede Morten Messerschmidt.jpg
Kilde: Dansk Folkeparti

Morten Messerschmidt, spidskandidat for Dansk Folkeparti:

Hvilke muligheder ser du for danske havne og et stærkt transporterhverv i Europa?
Jeg er overbevist om, at de danske havne vil klare sig godt i åben og fri konkurrence. Og dermed har jeg jo næsten også besvaret spørgsmål nr. 2. Der er stort vækstpotentiale i de danske havne, og derfor skal vi fra politisk hold – i Folketinget såvel som i EU – sikre, at havnene får bedre muligheder for erhvervsudvikling med flere forskellige typer erhverv, så havnene i endnu højere grad kommer til at virke som erhvervscentre. Det vil ikke mindst være til gavn for yderområderne, som vi prioriterer højt i Dansk Folkeparti.

Har du en prioritet, du vil kæmpe for i Parlamentet som særlig kan få betydning for, at producenter vil vælge at etablere sig i Danmark og ikke kun bruge os som transitland?
Igen vil jeg pege på vigtigheden af at sikre lige konkurrencevilkår og økonomisk gennemsigtighed. Jeg er overbevist om, at hvis de danske havne – og det danske erhvervsliv i det hele taget – får ordentlige rammevilkår, som ikke stiller virksomhederne dårligere end virksomheder i andre EU-lande, så skal de danske havne nok klare sig.

Vi kan selvfølgelig også gøre meget fra dansk side herhjemme ved at sikre, at vi ikke selv giver de danske havne dårligere betingelser end i andre EU-lande. Det kan man bl.a. gøre ved at sikre, at vi ikke overimplementerer EU-lovgivning.

Transport er en vigtig del af det Indre Marked, så varerne kan bevæge sig mellem landene

Hvordan vil du arbejde for, at Danmark og danske havne ikke bliver hægtet af Europa?
Med fare for at gentage mig selv, så vil jeg igen pege på betydningen af lige konkurrencevilkår. Det betyder selvfølgelig også øget fokus på gennemsigtighed og ens regler i forhold til statsstøtte. Det vil jeg og mine evt. nyvalgte kolleger fra DF i Europa-Parlamentet naturligvis arbejde for.

Det siger sig selv, at infrastrukturen til og fra havne er at stor betydning, og det glæder mig da også, at DF er en del af de Havnepakker, som har bidraget til at sikre infrastrukturelle forbedringer. På EU-plan er det ligeledes utrolig vigtigt, at Danmark har haft succes med at sikre sig EU-støttemidler til en stribe af de store infrastrukturprojekter, som gennemføres i disse år.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen