Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

off_-_eulogo_da

Europa-Parlamentet godkendte den 14. december 2016 nye rammeregler for EU’s erhvervshavne for brugerbetaling og offentlige tilskud.

Bjørn B. Christiansen, direktør Danske Havne, udtaler:

”Den nye havneforordning bringer ikke så meget nyt ift. den danske havnelovgivning, da vi i forvejen i stort omfang følger grundprincipperne om transparens ift. de finansielle strømme og relativt klare spilleregler for havnenes brugere. Men det er altid godt at få tydeliggjort de fælleseuropæiske spilleregler, så der bliver mere gennemskueligt, hvornår og på hvilken måde stats- og kommunekasserne er involveret i aktiviteter, der er markedsudsatte”

Havneforordningen ændrer ikke den danske havnemodel. Det er vigtigt. Den gælder umiddelbart for alle TEN-T havne, dvs. 21 havne i Danmark. Derfor er det vigtige tidspunkt nu kommet, hvor reglerne skal fortolkes ind i en dansk kontekst, bl.a. hvorvidt reglerne skal gælde for alle danske erhvervshavne. Vil det være en byrde? Vil det give en positiv effekt? Det skal afklares af Transportministeriet og naturligvis med inddragelse af Danske Havne, da det påvirker den danske havnelov direkte.

Rådet skal nu godkende forordningen, men det er ren formalitet, da det har været i kompromisforhandling imellem Rådet, Kommissionen og Parlamentet. Så formodentlig vil regler være gældende i Danmark pr. 1. januar 2019.

Overordnet set:

  • For danske erhvervshavne vil det betyde øget fair konkurrence mellem de europæiske havne pga. juridisk klarhed, lige muligheder for serviceoperatører og økonomisk transparens.
  • For den maritime sektor betyder det øget effektivitet og udnyttelse af havnes kapacitet.
  • For EU-kritikere er det godt, at Kommissionen ikke får flere kontrolkontorer, som de ønskede til at starte med, samt heller ikke får mulighed for at pålægge havne særlige EU-afgifter fx miljørabatter, ophugningsafgifter eller lignende.

Hvad er godt og skidt:

  • Havnes finansielle aktiviteter skal være gennemskuelige – kopi af dansk havnelov – er der kommercielle aktiviteter, så skal det skilles ud i separat selskab. Er der offentlige midler, så skal det tydeliggøres. Havnes priser skal være tilgængelige, og havnen skal kommunikere om ændringer i forretningsbetingelser. Det gør de danske havne. Loven skal løfte barren for hele Europa.
  • En stor del af loven handler om, hvilke krav havne kan stille til serviceudbydere. Det er mest møntet på EU-havne, der også er myndigheder – det er de danske havne ikke. Hvis en havn aktivt bestemmer, hvilke services der skal udbydes i havnen, så skal det være gennemskueligt, hvordan kontrakten indgås fx serviceudbud eller koncession, hvilket til gengæld giver ret til at stille minimumskrav ift. serviceomfang og effektivitet. Håndtering af gods og passagerer er ikke omfattet, da disse hører under et andet direktiv (koncessionsdirektivet), men de er omfattet for så vidt angår finansiel gennemskuelighed.
  • Skulle der lyde en kritik, så er det ikke skrevet eksplicit, at havne selv kan sætte afgifter og udforme egen finansielle strategi. Dette hviler på det enkelte lands lovgivning for havne. Men det er en sten i skoen i forhold til den massive statsstøtte, der er i mange EU-lande. Derfor er det for Danske Havne vigtigt, at konkurrencekommissær Margrethe Vestager kommer med supplerende vejledning og regler for, hvad der skal støttes med offentlige midler, lofter for tilskud, samt hvornår statsstøtte skal godkendes af Kommissionen.

Den europæiske havneforordning har været 15 år under vejs og er bremset to gange, da man ønskede en ”havnepakke” bestående af både sociale forhold, statsstøtteregler, rammer for havnes finansielle gennemskuelighed og adgang for serviceudbydere.
Nu er de sociale forhold taget ud og behandles i et socialt forum med nogle vejledende kommentarer, der forventes at komme i 2017.
Statsstøtteregler – eller hvad der ikke er statsstøtte – bliver behandlet separat af Margrethe Vestagers konkurrenceenhed, hvor der i 2017 kommer klare undtagelser for, hvad havne kan få offentlige tilskud til og specifik vejledning til de generelle statsstøtteregler, så det bliver som en tjekliste, der gør det klart, hvornår myndighederne skal notificere tilskud til infrastruktur i havne.

Læs nyheden på Europa-Parlamentets hjemmeside

For nærmere information kontakt Danske Havne

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen