Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Det er på baggrund af ovenstående vores vurdering, at en kommunal selvstyrehavn ikke er en del af ”kommunen” i forhold til lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v.

Vi har herved navnlig lagt vægt på den selvstændige stilling en kommunal selvstyrehavn indtager i forhold til kommunen samt at havnens kerneopgave adskiller sig markant fra kommunernes langt bredere opgavevaretagelse, hvorfor risikoen for konkurrenceforvridning på grund af momsmæssige forhold vil være langt større i kommunens opgavevaretagelse.

Under hensyn til ministeriets udtalelse om baggrunden for at kommunale fællesskaber er omfattet samt den tvivl om kommunale selvstyrehavnes retlige status, som ministeriet udtrykkeligt har givet udtryk for, er vores konklusion forbundet med en vis usikkerhed. Det kan på den baggrund anbefales at rette henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med anmodning om en afklaring af spørgsmålet.

Scroll til toppen