Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Finanslovsforslaget 2014 bragte ikke de helt store overraskelser direkte på transportområdet. I et større perspektiv er det imidlertid positivt, at der er fokus på at skabe bedre betingelser for havnens kunder. Går det godt for havnens kunder, går det godt for havnen.

Finanslovsforslaget 2015
Regeringen lægger med deres finanslovsforslag 2015 op til et fortsat arbejde med at skabe bedre vilkår for at drive virksomhed og investere i Danmark. Det er bl.a. med ”Aftaler om Vækstpakke 2014,” hvor 90 konkrete initiativer skal styrke danske erhvervsvirksomheder, herunder en lempelse af erhvervsrettede omkostninger til PSO. Danske Havne kan derfor i det større perspektiv konstatere, at kunderne med regeringens finanslovsforslag må forventes at få bedre vilkår at drive virksomhed. Det styrker også havnene. Går det godt for havnens kunder, går det godt for havnen.

På transportområdet indeholder finanslovsforslaget en række udvalgte budskaber, hvoraf størstedelen af elementerne udspringer af tidligere politiske aftaler. Der er derfor ikke så mange nye penge at komme efter.

Offentlige investeringer

  • Fortsat højt investeringsniveau: Regeringen fortsætter det historisk høje niveau for offentlige investeringer, der i 2015 udgør knap 43 mia. kr. i alt.
  • Togfonden DK: Der er afsat 28½ mia. kr. til et historisk løft af den danske jernbane, der blandt andet skal nedbringe rejsetiden mellem Danmarks fem største byer til 1 time.
  • Transportinvesteringer: Med aftalen i forligskredsen bag bedre og billigere kollektiv trafik prioriteres i alt 1 mia. kr. til et løft af den kollektive trafik, og med aftalen i den grønne transportkreds udmøntes i alt 2½ mia. kr., som primært anvendes til investeringer på statsvejnettet.

Grøn omstilling

  • Danmarks Grønne Investeringsfond: Regeringen har indgået aftale om at oprette en investeringsfond med en statsgaranti på 2 mia. kr. Fonden skal yde lån til grønne projekter.
  • Grøn innovationspulje: Der oprettes en pulje til grøn innovation på i alt 80 mio. kr. fra 2015-2018, der skal gå til udvikling af miljø- og klimavenlige teknologier i små og mellemstore virksomheder. Desuden oprettes der et grønt innovationsforum, der skal levere input til regeringen.
  • Øvrige tiltag: Regeringen gennemfører som led i vækstaftalen en række klimakompenserende tiltag, og desuden afsættes der i alt knap 150 mio. kr. fra 2014-2017 til renere luftkvalitet.

De danske yderområder

  • Initiativer til gavn for yderområder i ”Aftaler om Vækstpakke 2014”: Der afsættes knap 200 mio. kr. i 2015 til nedsættelse af færgetakster for erhvervstransport til og fra danske øer, fuldt momsfradrag for hotelovernatninger samt udvidet befordringsfradrag for pendlere i udkantskommuner. Herudover afsættes der midler fra 2016 og frem til at forlænge nedrivningspuljerne samt til en pulje til kystturisme.
  • Oprensning af Esbjerg Havn: Der afsættes 65 mio. kr. i 2015 til at påbegynde arbejdet med en oprensning og håndtering af forurenet materiale i Esbjerg Havn, så anløbsforholdene ikke forringes.

De 65 mio. kr. til oprensning af Esbjerg Havn er et af de elementer, der netop stammer fra tidligere aftaler, og de 65 mio. kr. er til Kystdirektoratet for opgaven med oprensningen. Det er således ikke Esbjerg Havn, der tildeles 65 mio. kr., selvom det umiddelbart kan læses sådan.

Hele finanslovsforslaget for 2015 kan læses her.

For mere information. Kontakt Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne.

Christiansborg - Fotograf_Anders Hviid.jpg-2
Kilde: Fotograf Anders Hviid

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen