Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Hirtshals Havn view 02-1

Klimakonsekvenser og bæredygtighed er blevet en del af vores hverdag, og skal vores klode og vores samfund, som vi kender det i dag, overleve, så skal vi alle sætte en bæredygtighedsdagsorden. Samtidig skal vi være vores ansvar for fremtiden bevidst, således vi kan opfylde de krav, som de kommende generationer stiller til os.

Forpligtelsen til at tage ansvar for reduktion af klimabelastningen gælder naturligvis i særlig grad for havnene, der har centrale roller i moderne transport, fiskeri og erhvervsudvikling.

Hirtshals Havn tager sin rolle i forhold til samfundsudviklingen meget seriøst og har taget en beslutning om at nuværende og fremtidige aktiviteter skal understøtte FN’s 17 verdensmål. Havnen har udvalgt 9 fokusområder, hvor den kan tage ansvar og bidrage til en udvikling i samfundet, som vil skabe bedre vilkår, og som vil sætte retning mod et klima, der også er holdbart på lang sigt.

Hirtshals Havn har valgt at forankre indsatsen hos én medarbejder, der har det daglige ansvar for at gøre havnens beslutning til virkelighed, og samtidig har havnen valgt at arbejde med klimaindsatsen i tre logiske dimensioner.

Hirtshals Havns tre klimaindsatsdimensioner

  • Tiltag inden for havnens egne driftsmæssige rammer som virksomhed
  • Formulering af krav til leverandører og samarbejdspartnere
  • Indgåelse i samarbejder om at udvikle fremtidsorienterede transport- og logistikløsninger

Havnens initiativer handler ikke om at formulere slagkraftige paroler men derimod om, at indsatsen bliver en naturlig del af hverdagen på havnen. Dermed vil dét at tænke i klimahensyn og bæredygtighed blive en helt naturlig del af arbejdsdagen og glide over i en påvirkning af den enkelte medarbejders tænkning uden for arbejdstiden.

I havnens arbejde med FN’s 17 verdensmål er der taget klimarelaterede initiativer, som på indeværende tidspunkt er iværksat for at reducere klimabelastningen.

På to bygninger er der installeret solceller, som skal gøre bygningerne selvforsynende med elektricitet, hvormed belastningen ved udledningen af klimaskadelige stoffer reduceres. Tilsvarende vil havnens kommende investeringer i nye køretøjer også blive investeringer i el-biler, og havnen vil dermed starte udfasningen af diesel- og benzinbiler over den kommende årrække.

Som det første initiativ over for havnens samarbejdspartnere og leverandører er der sat krav om, at der sker en afvikling af brugen af ikke-nedbrydeligt engangsservice ved arrangementer og events. På den måde skal mængden af affald reduceres og forbruget af ressourcer, der ikke kan genskabes, skal nedbringes.

Hirtshals Havn har i forbindelse med en udvidelse af havnens landareal med 250.000 m2 prioriteret plads til opstilling af fire vindmøller. De fire vindmøller kan producere elektricitet svarende til ca. 14.250 husstandes elforbrug. Dermed kommer Hirtshals og Hirtshals Havn til at bidrage til den grønne omstilling, som i disse år i stadig større grad kendetegner ansvarlige virksomheders initiativer og prioriteringer.

Hirtshals Havn er en af Danmarks førende fiskerihavne, og i denne rolle har havnen et tæt samarbejde med den lokale fiskeriforening omkring initiativer, der reducerer ressourcespild. Dette betyder også, at havnen gennem investeringer i ny teknologi, der synliggør el- og vandforbrug over for den enkelte båd, giver incitamenter til at eliminere unødigt forbrug.

I det store skandinaviske og nordeuropæiske perspektiv har Hirtshals Havn taget initiativ til at opprioritere arbejdet med at udvikle multimodale transportløsninger. Her udnyttes de enkelte transportformers fordele til at skabe godstransporter, der klimamæssigt, økonomisk og tidsmæssigt er bedre end de traditionelle transporter, der benyttes i dag. Det handler således om at skabe multimodale ro/ro-løsninger, der udnytter fordelene ved at kombinere søtransport, banetransport og vejtransport på den mest optimale måde. Både sø- og banetransport prioriteres ikke i tilstrækkelig høj grad i dag, da der standardmæssigt vælges vejtransport, som er simpel at arbejde med for den disponent, der planlægger transporten.

Det handler således om, at havnen indgår i samarbejder, der aktivt søger at disrupte de eksisterende rutiner og bane vejen mod en nytænkning, der tør bygge på mere komplekse transportløsninger, som tager afsæt i flere parametre i optimeringen.

Hirtshals Havn har arbejdet med begrænsningen af ressourcespild i mange år, og det arbejde er med beslutningen i 2018 om at understøtte FN’s 17 verdensmål blevet konkretiseret. Dermed er der også lagt et spor ud, som skal bidrage til at skabe forandringer og en stærkere klimatænkning i virksomheden og samtidig påvirke andre til at prioritere en bæredygtig tænkning – ikke blot i dagligdagen men også i valg af løsninger og investeringer.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen