Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne byder ”Fitfor55 pakken velkommen. Vi støtter den bæredygtige udvikling, hvor Europa fra 2050 skal være klimaneutral. Det betyder bl.a. en 90% reduktion transportemissionerne. Hertil skal søfarten selvfølgelig også bidrage. Det betyder, at der skal stilles krav til skibenes udledning, men også at der mange steder skal være mulighed for at få landstrøm, når skibene ligger til kaj.

Danske Havnes overordnede bemærkninger til ”Fitfor55 pakken”, herunder særligt forslaget om Fuel EU Maritime:

  • Det er meget vigtigt, at de forskellige lovpakker under Fitfor55 er afstemt, da de hænger
    indbyrdes sammen.
  • Det er vigtigt, at der er fokus på målsætningen om reduktion af drivhusgasserne og en teknologi neutral løsning. Der findes ikke en ”one size fits all” løsning. Forskellige havne og forskellige skibe bør kunne bruge forskellige løsninger til at opnå EU’s målsætninger.
  • Danske Havne støtter fuldt ud mere landstrøm- OPS (onshore power supply, hvor det giver mening; det skal være en omkostningseffektiv reduktion af emissioner.
  • Det er vigtigt, at der er fokus på konkurrenceevnen for havne- og søfarten i DK/EU i forhold til lande udenfor EU.
  • Det er vigtigt, at fitfor55 pakken ikke medfører store administrative byrder for havnene, således at havnene ikke pålægges komplicerede klimaberegninger på vegne af shipping sektoren.
  • Det er vigtigt, at der er tilskuds- og fundingmuligheder til at udbrede infrastrukturen til alternative brændsler. Det gælder brint, ammonium og andre mulige brændstoffer, men også landstrøm til skibe. Det gælder ikke kun havne i TEN-T netværket (comprehensive- og core ports), men også lige så vigtigt havne udenfor netværket. Disse havne har i dag meget svært ved at søge tilskud via EU.

Særligt for Fuel EU-Maritime:

Danske Havne er helt enig i, at det er nødvendigt, at også skibe pålægges at omstille sig til grønne brændsler, herunder at kunne modtage Landstrøm, hvis det pålægges havne at tilbyde denne infrastruktur.


Danske Havne finder ikke, at det skal være havnene, der skal kontrollere om et skib opfylder en
undtagelse for forordningens bestemmelser, jf. artikel 5, stk. 5. Det må påhvile en offentlig
myndighed som fx Søfartsstyrelsen.


Med venlig hilsen


Danske Havne


Kasper Ullum

Scroll til toppen