Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne støtter, at indsatsen for at beskytte vigtig infrastruktur (herunder havne) tilpasses og styrkes via en målrettet vurdering af alle relevante naturlige og menneskeskabte risici, der kan påvirke leveringen af væsentlige tjenester, herunder ulykker, naturkatastrofer, folkesundhedskriser såsom pandemier og antagonistiske trusler, herunder terrorhandlinger.

Vi støtter også, at medlemsstaterne kan identificere kritiske enheder ved hjælp af fælles kriterier på grundlag af en national risikovurdering.

Generelle bemærkninger til forslaget:

Det er vigtigt, når medlemsstaterne udpeger kritiske infrastruktur, at det vurderes om omkostningerne og den administrative byrde for fx havnene er proportionale med truslen.

Den nationale myndighed bør foretage en specifik risikovurdering af hver havn og på dette grundlag beslutte, om den skal være omfattet som kritisk infrastruktur i direktivet. Det skal også specificeres, hvilke dele af fx havnen, der i så fald betragtes som kritisk infrastruktur.

Det er vigtigt at inddrage virksomheder/havne i arbejdet, da de kan bidrage til at udpege den kritiske infrastruktur.

De danske erhvervshavne er i forvejen underlagt store sikkerhedsforanstaltninger. De skal udarbejde sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner, dertil kommer NIS2 direktivet, som også omfatter havne.

Danske Havne kan frygte, at hvis havnene skal bruge store ressourcer på implementering af dette direktiv såvel som NIS2 direktivet, kan det i sidste ende betyde ulig konkurrence til fordel for landtransport. Dette vil i sidste ende også være til skade for klimaet.

Det vil også være forbundet med store omkostninger for kritiske enheder jf. dette direktiv, når de er nødt til at foretage deres egen risikovurdering, træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge modstandsdygtigheden og rapportere forstyrrende hændelser til de nationale myndigheder.

Det er derfor meget vigtigt, at hvis havnene også omfattes af dette direktiv, så skal det koordineres med de øvrige indsatser, så den administrative- og økonomiske mindskes mest muligt.

Danske Havne foreslår, at der er mulighed for økonomisk- og faglig støtte til de virksomheder / havne, der omfattes af kravene.

Konkrete bemærkninger til ændringsforslagene

Det fremgår af betragtningerne til forslaget stk. 7 og stk. 25, at eksisterende data/vurderinger der foretages efter andre EU-regler skal udnyttes. Herunder hører sårbarhedsvurdering og sikringsplaner for havnene.

Vi finder det af stor vigtighed, at der bliver en så enkel overførsel af relevante data- og vurderinger som mulig. I en så simpel matrix som muligt, hvor alle medlemsstaters myndigheder samler deres informationer/vurderinger i samme skabelon.

Det er væsentligt, at de ressourcer der nævnes i kapitel II Artikel 8 stk. 4, fordeles ligeligt efter en matrix, således at de underliggende myndigheder/organisationer er i stand til at bidrage med deres samarbejde og viden til den samlende fælles myndighed, uden at det går ud over deres øvrige ansvarsopgaver og forpligtelser. For havnene betyder det bl.a. at Trafik,- Bygge,- og Boligstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Politi og Forsvaret også får tildelt de rette ressourcer for udførelsen af opgaven.

I forhold til kapitel III, Artikel 11, er det vigtigt, at der sikres en tilstrækkelig fælles pulje i EU-regi, for at understøtte pkt. (a) og (d) i de berørte EU-lande. Det vil sige en pulje/buffer til naturkatastrofer, pandemi, terror, som understøtter infrastruktur der påvirker de mindst 2 medlemslande eller de 1/3 af medlemslande, der også nævnes forslaget. Det kan være konsekvenser ved skade på sejlrenden ind til havnen, ex. ved et forlis af større skib. For COVID-19 pandemien, kan vi pege på forsyning til vaccinefabrik samt sikring af transportvejene til EU-landene.

Venlige hilsner

Danske Havne

Kasper Ullum ku@danskehavne.dk +4542449161

Scroll til toppen