Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne kvitterer for muligheden for at afgive bemærkninger vedr. udkast til de to affaldsbekendtgørelser om henholdsvis 1) affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører og 2) om Affaldsregisteret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

Bekendtgørelserne behandles under et, og det bemærkes, at det er uhensigtsmæssigt at skulle vurdere bekendtgørelser til en lov, som endnu ikke er vedtaget, og som har afstedkommet mange usikkerheder vedr. kommunernes kommende rolle. Usikkerheder som også smitter af på, hvordan det kommende samarbejde mellem kommune og havn bedst og mest fleksibelt kan foregå i fremtiden.

Generelle bemærkninger

 Danske Havnes medlemmer producerer selv affald, som alt efter havnens ejerstruktur kan ses som kommunalt eller privat produceret affald. Affaldet fra administrationen vil have karakter af husholdningslignende affald. Dertil kommer periodevis produktion af bygge og anlægsaffald i forbindelse med ændringer på/udvidelser af havnearealet. Endelig er havnene forpligtede til at modtage affald fra skibe og videreformidle dette efter både internationale og danske regelsæt.

Det er her afgørende, at der er fleksibilitet i forhold til, at havnen kan indrette indsamlingen mest hensigtsmæssigt, alt efter affaldstype og om der er tale om en stor eller mindre havn.

Det bør være et fælles mål, at havnene får mulighed for indledningsvist at sortere/håndtere affaldet, så mest muligt kan genbruges og genanvendes. Det er ikke klart for os, om dette hensyn varetages tilstrækkeligt med de nye bekendtgørelser. I bekendtgørelsen om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører gives kommunerne et vist råderum til indledende sortering og håndtering af affaldet. Det er vigtigt, at havnene også kan udføre en tilstrækkelig første håndtering, inkl. at rette tydelige og alvorlige fejlsorteringer.

Havnene er forpligtede til gratis at modtage opfisket havaffald, som primært består af gamle plast-net. Dette affald er p.t. svært at genanvende rentabelt. Genanvendelse bør understøttes, men havnene bør også kunne aflevere beskidt/ubrugeligt havaffald videre, uden at havnen skal betale affaldsafgift af affaldet.

Havnene udarbejder af Miljøstyrelsen godkendte affaldsplaner, som udlægger reglerne for brugernes aflevering og håndtering af affald på havnen. Det er vigtigt, at dette kan foregå så let, billigt og hensigtsmæssigt for alle parter.

Venlig hilsen

Camilla Rosenhagen

Scroll til toppen