Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne kvitterer for muligheden for at afgive bemærkninger til udkastet til revideret bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner.

Det noteres med tilfredshed, at Danske Havnes forslag i forbindelse med præhøringen i vidt omfang er medtaget i dette udkast, og det anerkendes, at forslaget er en del af en teknisk direktiv-implementering.

Danske Havne ønsker dog, at nedenstående forslag til definitioner og praktiske hensyn medtages i bekendtgørelsen, så arbejdet med at modtage og håndtere affald fra skibe på havnene i praksis kan foregå så effektivt som muligt. Dette kan desuden mindske uenigheder og øge genanvendelsen af affaldet.

  • §1 stk. 2. Det bør tydeligere fremgå, at havnen kun skal modtage affald gratis i arbejdstiden, sådan som det også gælder i dag.
  • Som krav under §3 bør medtages, at skibenes udstyr til aflevering af affaldet er i en passende stand, så havnenes modtagefaciliteter rent faktisk kan modtage og håndtere affaldet på en forsvarlig vis. Der er eksempler på, at slanger fra skibene er alt for korte til at nå ned til kajen, og det gør det unødigt dyrt og tidskrævende at etablere en kobling til skibet. Desuden kan der opstå risici vedr. arbejdsmiljø.
  • Vedr. proceduren med kvitteringer, som beskrives i § 11: Havnene bør ikke pålægges unødige ekstraudgifter, som den ekstra arbejdsgang ifm. affaldskvittering, der lægges op til med forslaget. Det forslås i udkastet, at skibet melder affaldsmængderne i SafeSeaNet, hvorefter affaldet hentes og medarbejderen skal melde tilbage vedr. hvor meget, der er hentet. Dette skal tastes i ny formular (bilag 3) og afleveres eller sendes til skibet. Danske Havnes forslag: Hvis data fra SafeSeaNet kan komme i bilag 3, kan dette tilrettes og sendes retur til skibet, hvis der i SafeSeaNet findes en e-mail til skibet, og det bør der være.
  • Ordet ”driftsaffald” nævnt i §13 bør defineres præcist i §4. Dette vil forhindre den tvivl, der er i øjeblikket på havnene mht. spildevand fra passagererne på passagerfærger.

Med venlig hilsen

Camilla Rosenhagen
Miljøpolitisk konsulent, Danske Havne

Scroll til toppen