Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Miljø og planlove

Det kan blive lettere at udvide havnearealer til nye virksomheder. Regeringens udspil: ”Vækst og udvikling i hele Danmark” har flere forslag til ændringer i plan-, miljø- og naturlove. Det skal gøre det lettere at udvide havnene ”til siderne,” så virksomheder på havnene og nye virksomheder kan få plads.

Beskyttelse af natur og miljø har tilslutning fra alle politiske partier. Men når administrationen af reglerne fører til at staten, via styrelser, blander sig ned til mindste detalje, er det tid at gentænke regler og administration. Den proces sætter regeringen gang i med forhandlingsoplæg til ”Vækst og udvikling i hele Danmark”.

Forslagene er mange: Flere beslutninger skal afgøres lokalt, færre krav til redegørelser, indføre klagegebyr, lette tilladelse til bygning af dambrug, revision af regler for virksomheders miljøpåvirkning, mere fleksible regler i administration af Natura 2000 og fredede områder, samt en bagatelgrænse for sager inden for strandbeskyttelseszonen. Det er forslag, som gør det lettere at få nye virksomheder til havnene og samtidig fastholde investorer, som vil skyde penge i virksomheder.

I mange mindre havne er der trang plads. Hvis en ny virksomhed melder interesse, skal man i dag gennem en lang og meget omkostningstung sagsbehandling. Processen kan let tage 2 – 4 år. Så lang tid har en investor ikke i dag, og landdistriktet fravælges.

Taber natur og miljø på Vækstplanens forslag? Det behøver absolut ikke blive tilfældet, når det gælder havne. I Thorsminde Havn ønsker en investor at bygge tre bassiner til opdræt af fisk, og senere skal udbygges med et fiskeslagteri. Det er en investering på mere end 200 mio. kr. og 30 nye arbejdspladser. Samtidig ønsker havnen at udskifte en ældre vindmølle med en ny og langt mere effektiv mølle. Projekterne ligger inden for strand- og kystbeskyttelseslinjerne samt i Ramsar og Natura 2000. Desuden skal der pumpes saltvand fra Vesterhavet ind til bassinerne, og røret går gennem en klitrække (Klitfredning).

Alle natur- og miljøinteresser er omfattet af projektet, og alle er enige i, at der ikke må øves skade på disse interesser. Men måden, interesserne afvejes og administreres på, er afgørende for, at det i dag er meget svært at etablere ny virksomhed i landdistrikter.

Først sendes ansøgning til kommunen. På grund af de mange interesser bliver kravene til dokumentation ofte meget omfattende, eksempelvis krav om detaljeret registrering af fugle og krybdyrs adfærd i området og vurdering af konsekvenser for truede planter.

Efter kommunen har godkendt planerne, kommer klagerne typisk. Alle udvidelsessager på havne påklages, især af landsdækkende organisationer. Klager og afgørelser sendes til behandling hos myndigheder for miljø, natur og fredning. Her stilles ofte yderligere krav til overvågning af dyre- og plantearter, påvirkning af vand og gener for beboere. For investoren er det stadig usikkert, om projektet kan etableres. Sagsbehandlingen tager den tid, som langsomste myndighed skal bruge. Alle styrelser og embedsfolk føler det som deres legitime ret at være naturens og miljøets vogter.

Myndighedernes afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, der igen kan bede om yderligere redegørelser, biologiske overvågninger og besigtigelser. Hver gang en sag rykker længere op i behandlingssystemet, rykker det tættere på København og væk fra Thorsminde, de 30 arbejdspladser og investeringen på over 200 mio. kr.

I Danmark har vi 40 års erfaring i god administration af natur og miljø. Udgangspunktet i 70’erne og 80’erne var forurening og dårlig moral mange steder. Danmark er langt fremme i europæisk målestok med beskyttelse af natur og miljø, og nu trænger administrationen til at komme ud af hver deres Eiffeltårn og i stedet fokusere på de nationale interesser og bruge de 40 års erfaring. Forenkling af administrationen kan fremme investeringer i landdistrikter, uden det behøver gå ud over basale natur- og miljøinteresser.

For mere information. Kontakt Tom Elmer Christensen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Miljø og planlove.jpg
Kilde: Thorsminde Havn.
Her skal gennemføres overvågning af fugle, før ny vindmølle kan sættes op

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen