Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Om balance mellem rimelige vilkår for virksomhederne og støjgener for borgerne. Om skærpede svovlkrav, der ikke skal gøre Danmark til duks, og besøg på Aarhus Havn.

Miljøministeriet arbejder med at få sat fokus på, at flere kommuner skal tænke erhvervslivet ind i bylivet, bl.a. med tiltag som ”Strategi for Byernes Erhverv – nye rammebetingelser for virksomheder.” Her kan støv, støj og lugt-problematikkerne tages op. Men udfordringen er, at der fortsat vil være udfordringer på havneområdet, selv med de tiltag der bliver lagt op til med jeres nye strategi. Hvordan vil I arbejde videre med at sikre, at havnene kan drive virksomhed til gavn for vækst og beskæftigelse?

Jeg er meget opmærksom på, at der løbende sker en udvikling af den måde, vi bruger havnene på. Der bygges attraktive boliger på havnene, og samtidig er havnene et centralt omdrejningspunkt i den danske transportinfrastruktur og hjemsted for en række virksomheder. Som miljøminister optager det mig, at vi har den rette balance mellem benyttelse af havnearealer til attraktive boliger, beskyttelse af borgerne mod støj og at sikre rimelige vilkår for virksomhederne. Miljøministeriet, Transportministeriet og KL har indgået en havneaftale om principper for planlægning for byudvikling i og omkring de centrale havne, som vi lige nu arbejder på at forlænge. Aftalen har til formål både at sikre, at der på nationalt niveau er tilstrækkelig havnekapacitet og udviklingsmuligheder for aktive konkurrencedygtige virksomheder samtidig med, at havnenes udvikling sker i samspil med udviklingen af den omkringliggende by.

Danske Havne har i samarbejde med vores medlemmer udarbejdet en miljøværktøjskasse – ”Danske Havnes Værktøjskasse for miljøledelse.” Hvordan vurderer du et sådant brancheinitiativ, hvor branchen selv er med til at synliggøre og på længere sigt skabe selvregulering på et så væsentligt område som miljøpåvirkning?

Det er meget positivt, at branchen med værktøjskassen selv tager et initiativ og sætter fokus på miljøledelse. Initiativet viser, at branchen tager et medansvar for virksomhedernes påvirkning af miljøet, og det kan jeg som miljøminister kun være glad for. Jeg er sikker på, at værktøjskassen kan hjælpe virksomhederne med at arbejde målrettet hen imod at gøre deres aftryk på miljøet mindre.

I forbindelse med udarbejdelsen af miljøværktøjskassen identificerede vores medlemmer støj som den væsentligste miljømæssige udfordring. Vil du som miljøminister tage initiativ til en revision af støjreguleringen sammen med branchen?

Regeringen har sammen med KL nedsat et udvalg, som skal se på rammerne for kommunernes fysiske planlægning med udgangspunkt i konkrete eksempler. Det gælder fx mulighederne for etablering af boliger i havneområder, hvor der er støj fra virksomheder. Hvad de drøftelser præcist giver anledning til, er for tidligt at sige.

De nye svovlregler omkring Danmark, Østersøen og Nordsøen medfører et kontrolelement. Danske Havne efterlyser derfor en bred international indsats. Der må ikke komme en konkurrence på kontrol, så det bliver for dyrt og for besværligt at gå i dansk havn i forhold til havne omkring os. Hvordan vil du som miljøminister arbejde på at sikre, at Danmark ikke er alene om at gå i front, men at skærpelserne sker i alle lande omkring Østersøen og Nordsøen?

Regeringen har allerede afsat penge til mere dansk kontrol. Men det er klart, at en dansk indsats ikke kan stå alene, hvis vi skal sikre, at skibene overholder de skærpede svovlkrav. Kontrol af de nye svovlregler skal naturligvis fungere internationalt, så der ikke sker en skævvridning af konkurrencen. Derfor er vi i tæt kontakt med EU og Østersølandene for at sikre en fælles og effektiv håndhævelse. Under EU’s svovldirektiv forhandles netop nu de krav om kontrol, som alle EU landene skal gennemføre af skibe, der lægger til i deres havne, og jeg vil tage direkte kontakt til mine ministerkollegaer i landene rundt om Østersøen og opfordre dem til også at øge kontrollen på deres områder.

Hvilken havn besøgte du sidst, og hvad var anledningen?

Jeg besøgte Aarhus Havn i september. Her så jeg nærmere på, hvordan SKAT, Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen tager stikprøver fra containere med legetøj for at undersøge legetøjet for giftige kemikalier.

 

Kirsten Brosbøl.jpg
Kilde: Folketinget

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen