Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Troels Lund Poulsen
Troels Lund Poulsen

Som erhvervs- og vækstminister hvordan mener du, at havne generelt kan bidrage mere til vækst og udvikling i hele i Danmark?

Hvis havnene skal blive endnu vigtigere, end de er i forvejen, er det vigtigt både at se på rammevilkår for havnearealerne og infrastrukturen. Det er de to fokusområder, der vil gøre en forskel i forhold til, at vi kan udvikle havnene endnu mere i Danmark. Vi kan selvfølgelig ikke lovgive os frem til, at havnene gør det bedre – men vi kan gøre mere end i dag. Vi kan gøre det nemmere at etablere sig på havnearealer – og her er det fx nødvendigt at se på hele strandbeskyttelseslinjen, så havnene kan bidrage mere til vækst og udvikling i hele Danmark.

Grundlaget for alle landdistrikternes kystbyer er skabt i og gennem havnene. De kan synes små og præget af forandring, men tilsammen er det Danske Havnes bedste skøn at lægges virksomheder og aktiviteter i disse havneområder sammen, udgør de tilsammen en større beskæftigelse end erhvervsaktiviteterne i Kolding, Fredericia og Vejle (Trekantsområdet). Samtidig har de en meget høj eksportandel, blandt andet fra fiskeri og de maritime industri- og servicevirksomheder, og fleksibiliteten er i top. Det blev anerkendt i den Blå Vækstplan I og kan anvendes meget mere. Vil ministeren inddrage de mange muligheder for mere klyngedannelse og udvikling af produkter, logistik og service, som ”Det Blå Danmark på land” byder på, i en ny blå vækstplan?

Der er ikke tvivl om, at i de nye vækstteams, som regeringen starter op, skal Det Blå Vækstteam fortsætte. Vi skal også se mere bredt på Det Blå Danmark – så vi ikke kun har fokus på vandsiden, men også det på land. Når jeg er rundt og tale med virksomheder, er der rigtig mange erhverv, der knytter sig op på det maritime – og det skal vi have for øje. Vi skal have fokus på en større gruppe, så vi får større synergieffekter.

Erhvervshavne har en stor betydning for de store byer og en afgørende betydning for job og vækst i byer i landdistrikter. Men plan- og miljølove forvaltes forskelligt i kommunerne, og de mange virksomheder på havnene får dermed meget forskellige betingelser for eksempelvis støj, støv, lys og afstandskrav. Danske Havne taler for en ny arealkategori i fysisk planlægning – Havneområde – hvor der tages hensyn til behov for lastning, losning, reparation og andre aktiviteter 24/7/365. Hvordan ser du som erhvervs- og vækstminister på den anbefaling?

Det er en åben dør, I her løber ind i. Vi kan se de udfordringer, der kommer. Vi kender spørgsmålet om boliger, der bliver bygget, og de regler, der følger med, men som så pludselig kan blive ændret efter eksempelvis otte år – til andre og mere restriktive regler. Det kommer vi til at finde en løsning på i 2016.

Boliger og enkeltpersoners ubehag ved støj, støv og lys begrænser havnenes og virksomhedernes aktiviteter meget forskelligt. Vil ministeren overveje, at man i havneområder kan stille krav til nye boliger om indretning af soverum, altaner og rekreative arealer skal vende væk fra støjkilder, og at man i eksisterende boliger kan afhjælpe problemer hos særligt følsomme beboere?

Ja – eller du kan sige, at de regler, der kommer til at gælde, bliver sådan, at folk må leve med den baggrundsstøj, der nu en gang er. At de går ind til det med åben pande. Vi ved, at det er attraktivt at bo nær havnen og se og opleve de aktiviteter, der foregår, men for at kunne drive virksomhed, er det også afgørende, at der er regler, der tillader det. De fleste, der flytter ned på havnen, vil jo også gerne have aktiviteten med og se på, så det behøver ikke at være hinandens modsætninger.

Du har foreslået, at der skal findes andre løsninger i forbindelse med finansiering af kulturarv, hvor museers udgravninger koster private virksomheder og bygherrer tid og penge. Fra Danske Havne har vi eksempler på dette. I Orehoved Havn er havneudvidelsen sat i bero, idet der blev estimeret, at fundet af rester af en boplads vil kunne komme til at koste havnen op til 65 mio. kr. I Vordingborg Havn er der i forbindelse med havneudvidelse fundet fortidsminder, beskyttet af museumsloven. Det kostede havnen godt 1 mio. kr. (10 % af de samlede omkostninger) og forsinkelser i udvidelsen af havnen. Vil du som erhvervs- og vækstminister arbejde videre med, i samarbejde med kulturministeren, at der kommer regler for finansiering af kulturarven med færre uhensigtsmæssige følger for havnene og erhvervslivet?

Vi skal have skaffet et overblik over de lokale sager og analyseret omfanget på den korte bane – hvilke udfordringer, der er med udstykning af boliger og erhverv, og også de eksempler, som du nævner. Så kan vi til efteråret 2016 se på nogle nye regler for museumsloven. Det er vigtigt for mig at få gjort noget ved de barrierer, der lige nu gør det uforholdsmæssigt belastende at bygge ud.

Hvilken havn besøgte du sidst, og hvad var anledningen?

Det var Søby Havn i efteråret 2015. Her besøgte jeg de lokale maritime virksomheder, der ligger på Søby Havn, og jeg besøgte værftet. Jeg fik også lejlighed til at se på de planer, der er om at bygge en el-færge.

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Troels Lund Poulsen
Kilde: Folketinget – fotograf Sten Brogaard

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen