Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Eva

Danske Havne: Liberaliseringen af havnelodsningerne i Danmark er en liberalisering ”gone wrong”. Med havnelodsningerne har man altså liberaliseret et område, hvor markedet i løbet af 11 år har udpeget Limfjorden som det eneste attraktive område sammen med en håndfuld havne, der betjenes af Danish Pilot Service.

Eva Fiil Nielsen, policy advisor i Danske Havne, har til Søfartens Ledere kommenteret, hvordan liberaliseringen af lodsvæsenet har ført til dyrere priser og ringere service.

Som en naturlig følge af, at DanPilot bliver konkurrenceudsat på transitlodsningerne, trimmer DanPilot sine aktiviteter på markedet for regionale- og havnelodsninger. Nogle havne bevarer status quo, andre steder fjernes eller flyttes lodsstationer, lodsmærker og lodsbåde som et led i den omstilling.

For nogle havne er det en fordel, hvis de flyttes tættere på, men for andre havne vil lodsen stå på skibet langt tidligere og dermed tilføre ekstra milepenge, så omkostningen stiger for at komme ind med lods i den pågældende havn.

Længere lodsninger
Et godt eksempel på den problemstilling er havnene i Smålandsfarvandet, hvor Næstved har lodspligt fra broen i Karrebæksminde og ind gennem fjorden til havnen. DanPilot har valgt at nedlægge de nærmeste lodsmærker og lodsbåden i Vordingborg. Det betyder, at skibe til fx Næstved skal tage lods på helt oppe ved Korsør eller ovre i Spodsbjerg på Langeland.

Det øger omkostningen for at komme til havnene i Smålandsfarvandet med lods ombord. Antallet af lodsninger i Smålandsfarvandet har ikke en volumen, som gør det attraktivt for et privat lodseri, og selvom DanPilot stadig overholder sin forsyningsforpligtelse til området, er det med en væsentlig ringere service.

Små havne – Stor betydning
Skønt Næstved, Vordingborg og Guldborgsund Havne ikke er store havne nationalt set, spiller de en vigtig rolle for erhvervsliv og infrastruktur lokalt. Det er vigtigt at man holder sig dét for øje, når man ser nærmere på effekterne af liberaliseringen af lodsloven. Konkret er vi ved at undersøge mulighederne for en løsning i netop det område i dialog med både DanPilot, de lokale skibsmæglere og selvfølgelig havnene selv.

Vores vurdering er, at det vil være nok at finde en løsning for en kort årrække, fordi ny teknologi vil gøre det muligt at ”fjern-lodse”, altså at lodsen sidder på land; eller nye autonome teknologier vil tilvejebringe helt andre muligheder for at bringe omkostningerne ned. Derfor skal vi sørge for, at der kommer en løsning, hvor de især mindre havne ikke bliver kvalt af prisstigningerne – men kan fortsætte som hidtil.

Cherry-picking
Liberaliseringen af havnelodsningerne i Danmark er en liberalisering ”gone wrong”.

Et grundprincip i liberalisering er, at for at der kan dannes et privat marked, skal markedet have en vis volumen, der gør det attraktivt for private aktører at gå ind i. Det har indtil videre vist sig ikke at være tilfældet med havnelodsningerne i Danmark.

I 2006 startede man med at liberalisere havnelodsningerne, der mange steder ikke har en volumen, der gør, at markedsmekanismerne kan fungere. De få private lodserier, der har bevæget sig ind på markedet, har kunnet cherry-picke de attraktive lodsninger, og DanPilot har, som følge af stadig at være pålagt forsyningspligten, skullet opretholde et 24 timers landsdækkende beredskab og tage de resterende lodsninger – endda uden at blive kompenseret økonomisk.

Det har tidligere ikke været noget problem, fordi DanPilot har holdt priserne nede ved at lade overskuddet fra transitlodsningerne dække underskuddet fra havnelodsningerne. Fra 2016 og frem mod 2020 konkurrenceudsættes transitlodsningerne også.

Det resulterer ikke overraskende i, at DanPilot søger at optimere strukturen i sin forretning på havnelodsningerne og løbende sætter priserne op frem mod 2020 for at dække det underskud på 35 mio. kr., som havnelodsningerne giver ifølge DanPilots årsrapport for 2016.

Man står altså i en situation, hvor markedet har vist sig ikke at fungere, derfor er man nødt til at gå ind og korrigere, så opgaven stadig bliver løst på en tilfredsstillende måde.

Ringere service til højere pris
Med havnelodsningerne har man altså liberaliseret et område, hvor markedet i løbet af 11 år har udpeget Limfjorden som det eneste attraktive område, sammen med en håndfuld havne, der betjenes af Danish Pilot Service.

Konsekvensen er, hvis man fortsætter ad samme spor, at havne som Næstved, Vordingborg og Guldborgsund Havne får en ringere service og væsentlige prisstigninger, både via en højere takst og længere lodsninger.

Det er vigtigt, at man sikrer, at der opretholdes en forsyning af lodsninger og samtidig også, at prisen holdes nede.

Vi kender ikke den præcise løsning endnu, men der er flere variabler at skrue på, fx en redefinering af havnenes forsyningsbehov, ændring af reglerne for lodspligt, etablering af en PSO-model eller en lettelse af adgangen til lodsfritagelsesbeviser. Endeligt kan man heller ikke udelukke, at en løsning kunne være, at havnene selv står for at foretage lodsningerne.

Det har stor betydning, at vi i Danmark kan opretholde en finmasket infrastruktur med lokale havne. Det er væsentligt, at man finder en løsning på denne problemstilling med den kommende revision af Lodsloven.

Revisionen af lodsloven tager for alvor fart her i begyndelsen af 2018, og Danske Havnes bestyrelse tager hul på opgaven på vores kommende bestyrelsesseminar i slutningen af året.

For mere information, kontakt policy advisor i Danske Havne, Eva Fiil Nielsen på 6171 0706 eller på efn@danskehavne.dk

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen