Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Miljøministeren melder godt nyt fra havet. Miljøstilstandsrapporten viser, at indholdet af miljøfremmede stoffer som TBT og PAH’er i muslinger er faldet markant siden 2000. Det er godt, at der er kommet bedre styr på kilderne. Danske Havne opfordrer derfor miljøministeren til at tage konsekvensen og frafalde krav om dyre analyser, hvor resultaterne ikke længere er registrerbare

Miljøministeren har netop taget miljøets temperatur. Det sker i Miljøtilstandsrapporten, der er i høring frem til den 5. september 2014. Den gode nyhed i rapporten er, at det kystnære og marine miljø er blevet meget bedre. Danske havnes fokus på udledninger fra land og skibe bidrager således til at nedsætte miljøbelastningen. Danske Havne glæder sig over, at resultaterne nu også kan dokumenteres.

Målsætningen er, at alle krav til koncentrationen af miljøfarlige forurenende stoffer skal være overholdt. At få styr på udledninger og forbyde brug af særlige stoffer er en god vej. Det er ikke let, men det er rimeligt at søge at få stoppet forureningen ved kilden. Flere af de traditionelle miljøfarlige stoffer bliver reguleret, og vi kan se, at koncentrationerne i miljøet falder mere eller mindre hurtigt. Samtidig sker det også, at der opdages nye stoffer, der har en uheldig virkning på miljøet eller der sker uheldigt samspil mellem visse typer af stoffer.

Et af de mere problematiske stoffer for havne har været antibegroningsmidlet TBT. Hvis indholdet i havnenes sediment af TBT kan være forhøjet, kan Naturstyrelsen ikke give tilladelse til klapning – dvs. omplacering på havbunden af det sediment, der oprenses i havne og sejlløb.

Miljøtilstandsrapporten viser, at forbuddet mod brug af antibegroningsmidlet TBT i skibsmaling nu slår igennem. Først blev det forbudt for småbåde og fritidssejlere, senere kom erhvervsskibene til. Nu ses effekten for alvor.  Koncentrationen af TBT er faldet drastisk siden 2000. Ifølge redegørelsen nærmer gennemsnittet for de danske kystvande og havområder sig 12 µg/kg tørstof i muslinger. Det er faktisk helt nede omkring den grænse, der er foreslået, at man arbejder sig hen imod i OSPAR. Danske Havne glæder sig over det for miljøets skyld. En afledt effekt må blive, at det bør blive nemmere at opnå klaptilladelse.

En del havne analyserer og moniterer løbende i forhold til havnenes spulefelter. Der stilles oftest krav om analyse netop for TBT ved oprensning og klapning.  Det er hundedyrt at analysere for TBT. Når analyserne kommer under det registrerbare, vil det også være fornuftigt, at der ikke længere pr. automatik skal analyseres for disse stoffer. Der er al mulig grund til, at miljømyndighederne også selv tager de positive meldinger til sig og tilpasser analysekravene. Det vil Danske Havne i al fald opfordre til.

Miljøtilstandsrapporten kommer hvert fjerde år og kommer meget vidt omkring i alle kroge af miljøet. Se seneste udgave her. Vil du særlig se på de miljøfarlige stoffer, kan vi anbefale side 88-89.

For mere information kontakt Nete Herskind, Danske Havne.

TBT blåmusling.jpg

Kilde:

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen