Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Planloven er sendt i høring. En del af ændringsforslagene handler om mulighederne for at bygge boliger tættere på industriområder (herunder erhvervshavne), hvor der nu kan være støv, støj eller anden luftforurening. Danske Havnes høringssvar fokuserer på, at justeringen fortsat fastholder og tilgodeser gode rammer for vækst og udvikling, så planlægningen sikrer nyetablering, og/eller videreudvikling af eksisterende virksomheder på erhvervshavnenes arealer.

Ændringerne er varslet, fordi kommunerne har ønsket mulighed for bygge boliger tættere på erhvervshavne og andre produktionsområder, hvor støv, støj og anden luftforurening gør, at det ikke er muligt med den nuværende planlov.

Boligerne, der kan bygges i de luftforurenede område, skal bygges som lukkede boliger, det vil sige, uden mulighed for at åbne vinduer eller have altaner i områderne med luftforureningen, og ventilationen af boligerne skal komme fra ikke forurenet luft.

Danske Havne gør i høringssvaret opmærksom på, at vi mener, at hvis der etableres boliger tæt på produktionsområder, vil det medføre en øget risiko for miljøkonflikter. Støv og røg kan fortsat være til gene selvom boligerne er lukket. Der kan blandt andet komme belægninger på vinduer og andre dele af bygningerne.

Af forslaget fremgår også, at der skal være mulighed for omdanne områderne med lukkede boliger til normale boligområder med mulighed for at åbne vinduer og døre samt tilføje altaner, hvis den forurenende aktivitet ophører.

Danske Havne anbefaler, at man udvider definitionen så den tager højde for, at virksomhedernes produktion kan være ændret i en midlertidig periode. Der kan også ske udskiftning af virksomheder i havneområder, hvor produktionsvirksomheder flytter ud, og en anden tilsvarende produktionsvirksomhed senere overtager areal og bygninger. Det bevirker, at konsekvensområdet i midlertidige perioder kan være mindre belastet af lugt, støv og luftforurening.

Den kommende planlov skal derfor sikre, at også midlertidige perioder med reduceret eller ophør af produktionsaktiviteter, der kan støve, støje eller generere anden luftforurening ikke medfører en permanent ændring af områdets status.

Grundlæggende mener Danske Havne, at zonering og tilsvarende tiltag til forebyggelse af miljøkonflikter bør forholde sig til det fremtidige udviklingsbehov for havnedrift og for havnevirksomheder.

Hele Danske Havns høringssvar kan læses her:

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I velkommen til at kontakte Danske Havne, miljøkonsulent Kasper Ullum, tlf. 42449161

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen