Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Troels Lund Poulsen, fotograf Jens Astrup

Regeringen indgik den 9. juni 2016 aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om planloven. Målet er at sikre bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet. Meget i debatten har drejet sig om sommerhuse, store hoteller i kystnære områder og butikscentre. Men der er faktisk også flere elementer, der peger på havne og havnevirksomheder.

Havne og havnevirksomheder anerkendes for deres rolle i at skabe erhvervsklynger og arbejdspladser i hele Danmark. Centralt for havne og havnevirksomheder er ønsket om at sikre fortsat havnedrift og mindske konflikter mellem havn og by.

Byudvikling i og omkring de attraktive havnearealer kan sætte havneaktiviteterne under pres. Havne er typisk udlagt som industri- eller havneområde, hvor der skal være havnerelateret virksomhed. Men uanset dette kan miljøregler og regulering af industrien blive stærkt påvirket af krav fra naboerne, hvor nye boliger over en årrække rykker grænserne for, hvor meget virksomheder på havnen må støje, støve og lyse. Det er naturligvis problematisk, fordi havnevirksomhederne investerer og udføre deres virksomhed under hensyntagen til, at de ligger i et industriområde.

Produktionsvirksomhederne er en forudsætning for vækst, udvikling og beskæftigelse i Danmark. Parterne bag planlovsaftalen har derfor aftalt, at der i planlovgivningen skal indføres regler, som sikrer, at kommunerne i deres planlægning tager hensyn til produktionsvirksomheder på f.eks. havneområder. I planlægningen skal der tages højde for alle relevante potentielle miljøkonflikter og ikke kun støj, som tilfældet ofte er i dag.

Danske Havne er helt enig i, at det er meget vigtigt, at der bliver taget hånd om en bredere vifte af miljøpåvirkninger, og at der arbejdes med målemetoder, krav til nybyggeri, bufferzoner etc. Der er igangsat et udviklingsarbejde, der skal være færdigt senest i januar 2017. Derefter vil aftaleparterne behandle konsekvenserne for plan- og miljølovgivning.

Herudover har parterne også aftalt, at der skal igangsættes en undersøgelse af finansieringsmuligheder ved oprensning- og vedligeholdelsesopgaver af havnebassiner og moleanlæg i forbindelse med havneudvidelser. Målet er at styrke vækst, udvikling og nye arbejdspladser i danske havne. Et arbejde, Danske Havne følger med stor interesse.

Regeringen ønsker at fremsætte lovforslag i oktober 2016, så en ny planlov kan træde i kraft den 1. januar 2017. Det betyder også, at der er udvalgsarbejder, der først afsluttes efter lovbehandlingen, hvilket betyder, at der kan forudses et opfølgningsarbejde i såvel plan- som miljøreglerne efter lovens vedtagelse.

Se aftalen her

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Troels Lund Poulsen, fotograf Jens Astrup
Kilde: Fotograf Jens Astrup

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen