Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Pressemeddelelse – Finanslovsforslag for 2016. Mere infrastruktur, mere smidig sagsbehandling og en styrkelse af fiskeriet

Gitte Lillelund Bech i høj opløsning.jpg
Direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne
Kilde: Folketinget

Regeringens forslag til Finanslov 2016 lover ”klare prioriteringer”. Disse indebærer desværre ikke fokus på infrastruktur, der skaber vækst og beskæftigelse, for anlægsloftet er nået indtil 2017, og der er ikke ”noget råderum,” til nye infrastrukturinitiativer. Det på trods af, at mere og bedre infrastruktur er virksomhedernes højeste prioriterede ønske i DI’s erhvervsundersøgelser gennem de seneste 6 år. Til gengæld loves bedre muligheder for at drive virksomhed, og det bør også komme erhvervshavnene til gode.

At anlægsloftet er nået betyder imidlertid ikke, at der ikke er behov for at investere i bedre infrastruktur: ”Vi kan konstatere, at virksomhederne for 6. år i træk – ud fra DI’s analyser af infrastruktur – efterspørger bedre infrastruktur. De danske erhvervshavne bygger ud og servicerer erhvervslivet. Ønsker staten bedre og stærkere virksomheder, er den nødt til at følge trop med forbedringerne af baglandsinfrastrukturen. Investeringer i sikre sammenhængende transportformer er godt givet ud”, udtaler Gitte Lillelund Bech, direktør i Danske Havne.

Stærke havne –  stærke virksomheder

Når der ikke umiddelbart er afsat midler til baglandsinfrastruktur, skal havnene og virksomhederne have nogle bedre rammevilkår, der gør havnene stærkere, så de kan støtte op om den dagsorden som finanslovsforslaget lægger op til – vækst i hele Danmark.

Havne er med til at skabe job og vækst i hele Danmark – fra Thyborøn til Køge og Esbjerg til Rønne. Derfor er finanslovsforslagets oplæg til liberalisering af planloven meget velkomment.

Administration af planloven og naturbeskyttelsesloven kan med fordel forenkles uden at sætte værdier over styr. Netop havnene oplever stor interesse fra virksomheder om arealer på eller nær havnene. Men strandbeskyttelseslinjer, klitfredning, kystbeskyttelse, Ramsar- og Natura2000 områder kræver så omfattende dokumentation og sagsbehandlingstid, at selv små udvidelser op til havnearealer virker uoverstigelige for virksomheder. Når virksomhederne har skaffet kapital til investeringer, må de ofte vente 2-3 år med sagsbehandling før aktiviteterne kan sættes i gang. Det dræber mange ellers gode projekter.

Gitte Lillelund Bech, direktør i Danske Havne uddyber: ”Danske Havne ser gerne, at de mange regler, der hver især kan være gode, kan behandles samlet og hurtigere. I dag ved alle myndigheder og virksomheder meget mere om påvirkning af miljø og natur, end man vidste, da reglerne blev lavet. Det må vi høste frugterne af, og gevinsten er flere job og aktiviteter i de mange havne langs Danmarks kyster. Og så er forenkling af planlove og naturbeskyttelse ikke alene gratis. Det sparer også embedsværket, virksomheder og havne for et enormt tidsforbrug, når sagerne gælder aktiviteter på eller nær havnene”.

Husk fiskerierhvervet

14 pct. af den danske fødevareeksport (fisk) landes i erhvervshavnene. Fiskeriet er en styrkeposition for Danmark. Derfor opfordrer Danske Havne også til, at fiskeriet medtænkes i det udspil til fødevare- og landbrugsinitiativer, der varsles med i finanslovsforslaget til efteråret 2015.

Endelig er der også i finanslovsforslaget et råderum på 1,7 mia. kr. årligt frem til 2019 til højt prioriterede områder. Investeringer i baglandsinfrastruktur og sammenhængende transportformer er efterspurgt og en god investering. Kobles disse med lempelser af rammebetingelserne gør det de danske havne stærkere og dermed bedre rustede til at forfølge finanslovens prioriterede område: vækst i hele Danmark.

For mere information. Kontakt direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne, på mobil 20 42 30 61.

Se hele finanslovsforslaget for 2016 her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen