Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Omsæt nu skåltaler og lovgivning til praksis. Så kort kan det siges, når talen falder på indberetnin-ger til myndighederne via SafeSeaNet. Det er nødvendigt, at også myndighederne tænker ud over deres egne snævre behov og vaner og lægger sig ind under de politiske ønsker og gældende lov. Der er behov for, at der bliver informeret bedre både til de, der skal indberette og til havne, som skal kunne se nogle af oplysningerne.

Den 1. juni 2015 skulle en lang række informationer til Søfartsstyrelsen, SKAT, Miljøstyrelsen, poli-tiet etc. overføres til myndighederne elektronisk fra skibene. Informationer, som havnene i vidt omfang hidtil har stået for at formidle videre fra skibe til myndigheder via SafeSeaNet og manuel overførelse.

SafeSeaNet skal være kommunikationen mellem primært skibe, havne, mæglere og myndigheder. Et system, der skal lette de administrative byrder på erhvervet, så samme data og indberetninger til myndigheder ikke skal ske flere gange. Det skal bidrage til den ønskede lettelse af erhvervets administrative byrder.

Forventningen var selvfølgelig, at systemet var gearet til ændringerne, og at myndighederne ikke blot havde koordineret indsatsen, men også informationen til skibe, skibsmæglere og havne. Det er ikke sket. Ingen ved om systemet virker, og informationen fra myndighederne er meget mangelfuld.

Danske Havne efterlyser en effektiv brug af SafeSeaNet. Danske Havne efterlyser, at myndig-hederne koordinerer mellem hinanden, hvordan de skal modtage informationer, og om det er muligt for andre, f.eks. havne, at få adgang til data og information af hensyn til tilrettelæggelsen af skibsanløbet. Danske Havne efterlyser information.

Reelt er SafeSeaNet lige nu et system til kontrol i forhold til meldepligtsdirektivet og dermed Port State Control. Dermed er det primært Søfartsstyrelsens og ikke for alle myndigheder. SKAT og politi er endnu ikke med og diskuterer i øjeblikket med sig selv, om havne må kunne se f.eks. crewlister, hvor der kan være behov for at kunne tjekke oplysninger i forhold til adgang til havne. Det er usikkert, hvordan systemet kommer til at fungere i forhold til Trafikstyrelsen (sikring) og Miljøstyrelsen (affald).

Danske Havne har derfor bedt om, at spørgsmålet kommer op i Branchepanelet for havne, der holder møde den 24. juni 2015. Netop Branchepanelet har den opgave at finde fornuftige løsnin-ger for erhvervet og bidrage til en styrkelse af søfarten på danske havne.

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne. Og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

0IERDAG3.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen