Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Tilskud til havnes udviklingsprojekter

Danske Havne kortlægger løbende tilskudsmuligheder og medfinansiering for projekter i havne. Nederst på denne side har Danske Havne opbygget en oversigt over de fonde, der kan yde bidrag til havnene. Listen vil løbende blive opdateret. Bliver du opmærksom på ordninger og muligheder, der endnu ikke er omfattet af listen, så kontakt gerne Danske Havnes sekretariat.

Hjælp til at finde den rette pulje

Nedenfor finder du information om de forskellige instanser, der kan rådgive i forbindelse med en fondsansøgning, både i Danmark og på europæisk niveau. 

Europæiske midler

Ved udgangen af 2020 udarbejdede de europæiske instanser EU's nye budgetramme for perioden 2021-2027, hvilket også betød, at de europæiske tilskuds- og finansieringsmuligheder blev ændret. Danske Havne vil løbende opdatere denne oversigt, efterhånden som puljerne bliver offentliggjort. 

Regioner og kommuner

EU-kontorernes hovedformål er at skabe en international tankegang i kommunerne og at hjælpe med at hjemtage EU-midler til lokale projekter. 
EU-kontorerne kan hjælpe med at finde det rette program til et projekt, til at finde de rette kontakter og kan ansættes som konsulent til ansøgning af midler.

Transportministeriet

For havne omfattet af Europa-Kommissionens TEN-T prioritering (se på digitalt kort) er der mulighed for at ansøge om midler fra programmet Connecting Europe Facility (CEF), der indeholder havne-programmerne Motorways of the Sea og TEN-T. Programmerne administreres af EU's European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Transportministeriets internationale kontor er ansvarlig for danske projekter og kan kontaktes for at sikre projektets match med program, deadlines, øvrig kontakt til CINEA m.m.

InvestEU

EU har i det langsigtede EU-budget for 2021-2027 afsat en betragtelig sum penge til at gøre ansøgningsprocessen til europæiske midler lettere. InvestEU vil her fungere som samlet hub for alle europæiske fondsmidler. Ud over selv at råde over fondsmidler giver InvestEU også gratis rådgivning til virksomheder, der har brug for støtte til ansøgningsprocessen. Der oprettes ligeledes en database, hvori man kan søge projektpartnere. Dette er f.eks. relevant for Interreg-midler, der kræver bi- eller multilaterale ansøgninger.

Find en rådgiver

EU-DK Support er en fælles indgang til EU-støtte, som understøttes af et stærkt netværk af EU-rådgivere på tværs af fagområder, landsdele og EU-programmer. EU-DK Support samler alle de rådgivere, der kender EU’s mange forskellige støtteprogrammer – fra forskning, innovation, kultur og erhvervsudvikling.

Oversigt over tilskudsprogrammer

  • Alle
  • EU
  • Internationalt
  • Nationalt
  • Regionalt

A.P. Møller Fonden

Fonden støtter bl.a. Dansk Søfart og Industri. Fonden lægger vægt på almennyttige projekter, herunder bevaring af bygninger, historiske anlæg og også havne. Størrelsen af årets uddelinger kan variere fra år til år. Samlet er der fra 2013 til 2019 bevilget støtte for 6,67 mia. kr.


Ansøgningstype:
Enkeltansøgere

Medfinansiering:

Beløb:
Knap 1 milliarder årligt

Bornholms Erhvervsfond

For bornholmske ansøgere - Konsulentbistand, foredragsholdere, materialer, messedeltagelse, studieophold, viden- og teknologioverførsel, nyhedsundersøgelser, patenter, patentundersøgelser m.m.


Ansøgningstype:
Enkeltansøgere

Medfinansiering:
Ja - 50 pct.

Beløb:
Ikke defineret

Danmarks Grønne Fremtidsfond

Danmarks Grønne Fremtidsfond skal bidrage til en national og
global grøn omstilling, herunder udvikling og udbredelse af nye
teknologier, omlægning af energisystemer til vedvarende energi,
lagring og effektiv anvendelse af energi mv. og fremme af global
eksport af grøn teknologi.
Samtidig skal fonden bidrage til at løse de udfordringer, som
klimaforandringerne og en voksende verdensbefolkning skaber i
form af fødevaremangel og vandknaphed.


Ansøgningstype:
Enkeltansøgere

Medfinansiering:

Beløb:
25 milliarder dkk totalt

Danmarks Grønne Investeringsfond

Miljømæssige besparelser, anlæg til vedvarende energi og større ressourceeffektivitet


Ansøgningstype:
Enkeltansøgere

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
Min. 2 mio. kr. og max 100 mio. kr.

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond er en privat, erhvervsdrivende fond. Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer, der kan medvirke til at fremme en positiv udvikling af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri inklusive udstyrsproducenter, således at nye arbejdspladser skabes og branchen styrkes internationalt.


Ansøgningstype:
Enkeltansøgere

Medfinansiering:
50% for erhvervsprojekter

Beløb:
Gns. 700.000 DKK per modtager

Den Europæiske Hav, Fiskeri-, og Akvakulturfond (EHFAF)

Fonden har fokus på fire prioriteter: 1) Fremme af bæredygtigt fiskeri og bevarelse af akvatiske biologiske ressourcer, 2) Bidrag til bæredygtig akvakultur og forarbejdning og afsætning af fiskeri- og akvakulturprodukter, 3) Muliggørelse af vækst i bæredygtig blå økonomi og velstående kystsamfund og 4) Styrke den internationale havforvaltning og muliggøre sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have


Ansøgningstype:
Enkeltansøgere

Medfinansiering:
Ikke defineret

Beløb:
Ikke defineret

Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Banken tilbyder en bred vifte af finansielle produkter på gunstige vilkår. Ved visse projekter, der støtter innovation og kompetencer i Europa, påtager den en større kreditrisiko end en forretningsbank. Banken tilbyder også teknisk bistand til at udarbejde og gennemføre projekter.


Ansøgningstype:
Enkeltansøgere

Medfinansiering:
50%

Beløb:
Op til 12,5 mio. EUR for SMV'er, min. 25 mio. EUR for andre projekter.

EUDP – Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram

EUDP’s formål er at understøtte de energipolitiske målsætninger om bl.a. forsyningssikkerhed, hensyn til det globale
klima og et renere miljø samt omkostningseffektivitet for
derigennem at bidrage til Danmarks uafhængighed af fossile brændsler.


Ansøgningstype:
Enkeltansøgere

Medfinansiering:

Beløb:

Havne- og Fiskeripulje

Til grøn omstilling af havne og omstillingsindsatser inden for fiskeri og
relaterede følgeerhverv.


Ansøgningstype:
Både enkeltansøgere og partnerskaber / konsortier

Medfinansiering:
50%

Beløb:
25 millioner DKK

Horizon Europe (2021-2027)

Horizon Europe vil ligesom Horizon 2020 være struktureret omkring tre søjler og en række tværgående indsatser, men indholdet vil være anderledes.


Ansøgningstype:
Enkeltansøgere

Medfinansiering:

Beløb:
80 milliarder euro i alt over perioden

Horizon Europe: More efficient and effective multimodal freight transport

Dette call er målrettet effektivesering og arbejdsoptimering i (den multimodale) godstransport.


Ansøgningstype:
Både enkeltansøgere og partnerskaber / konsortier

Medfinansiering:
Nej

Beløb:
111 millioner DKK

Interreg North Sea

Støtte til projekter der fremmer europæisk samhandel og samhørighed i Nordsøen


Ansøgningstype:
Partnerskaber / konsortier

Medfinansiering:

Beløb:
Alle Interreg-projekter for vand- og landtransport vil for 2021-2027 have et budget på 5,7 milliarder euro i alt.

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak

Støtte til projekter der fremmer europæisk samhandel og samhørighed i regionen Østersø-Kattegat-Skagerrak


Ansøgningstype:
Partnerskaber / konsortier

Medfinansiering:

Beløb:
Ikke offentliggjort endnu

Interreg South Baltic

Støtte til projekter der fremmer europæisk samhandel og samhørighed i den sydlige østersø.


Ansøgningstype:
Partnerskaber / konsortier

Medfinansiering:
75%

Beløb:
Alle Interreg-projekter for vand- og landtransport vil for 2021-2027 have et budget på 5,7 milliarder euro i alt.

Kommunekredit

KommuneKredit er en forening, hvis medlemmer pt. består af alle landets kommuner og regioner. KommuneKredit har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber samt andre enheder, fx selskaber, foreninger og institutioner, som løser en offentlig opgave og dermed kan opnå 100 pct. garanti fra en kommune eller en region. 


Ansøgningstype:
Enkeltansøgere

Medfinansiering:

Beløb:
Ingen fast grænse

Miljøteknologiske løsninger (MUDP)

Tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøeffektiv teknologi, eller projekter, der kan afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg


Ansøgningstype:
Enkeltansøgere

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
134 millioner DKK

Next Generation EU – Coronagenopretning

NextGenEU støtter blandt andet energieffektiviseringer, bæredygtig transport og anlæg til bæredygtig energi.


Ansøgningstype:
Enkeltansøgere

Medfinansiering:

Beløb:

Realdania

Havnebad, integration- bydels- og lokalplanlægning, events


Ansøgningstype:
Enkeltansøgere

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
Ingen fastsat grænse, 600 mio. årligt i alt.

TEN-T og Connecting Europe Facility

Prioriterer projekter der yderligere udvikler TEN-T, og som fjerner flaskehalse og fokuserer på missing-links, skaber multimodal sammenhæng og effektivitet samt fremmer bæredygtighed og ressourceforbrug


Ansøgningstype:
Enkeltansøgere

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
15 mia. EUR

Vækstfonden

Vækstfonden tilbyder en lang række låne- og finansieringsmuligheder, herunder garantier, til virksomheder i Danmark.


Ansøgningstype:
Enkeltansøgere

Medfinansiering:
Ja.

Beløb:
Varierer afhængigt af lånetype

Scroll til toppen