Danmark skal turde investere i grøn og blå infrastruktur! 

Vil du vide mere? Klik på "læs mere" for at læse om Danske Havnes prioriteter til de igangværende forhandlinger om infrastruktur på Christiansborg.

Tilskud til havnes udviklingsprojekter

Danske Havne kortlægger løbende tilskudsmuligheder og medfinansiering for projekter i havne. Nederst på denne side, har Danske Havne opbygget en oversigt, over de fonde der kan yde bidrag til havnene. Listen vil løbende blive opdateret. Bliver du opmærksom på ordninger og muligheder, der endnu ikke er omfattet af listen, så kontakt gerne Danske Havnes sekretariat.

Hjælp til at finde den rette pulje

Nedenfor finder du information om de forskellige instanser, der kan rådgive i forbindelse med en fondsansøgning, både i Danmark og på Europæisk niveau. 

Europæiske midler

På nuværende tidspunkt er de europæiske instanser ved at udarbejde EUs budgetramme for perioden 2021-2027. Det betyder også, at de europæiske tilskuds- og finansieringsmuligheder ændres ved udgangen af 2020. Danske Havne vil løbende opdatere denne oversigten, efterhånden som puljerne bliver offentliggjort. 

Regioner og kommuner

EU-kontorernes hovedformål er at skabe en international tankegang i kommunerne og at hjælpe med at hjemtage EU-midler til lokale projekter. 
EU-kontorerne kan hjælpe med at finde det rette program til et projekt, til at finde de rette kontakter og kan ansættes som konsulent til ansøgning af midler.

Transportministeriet

For havne omfattet af Europa-Kommissionens TEN-T prioritering (se på digitalt kort) er der mulighed for at ansøge om midler fra programmet Connecting Europe Facility (CEF), der indholder havne-programmerne Motorways of the Sea og TEN-T. Programmerne administreres af EU's Innovation & Networks Executive Agency (INEA). Transportministeriets internationale kontor er ansvarlig for danske projekter og kan kontaktes for at sikre projektets match med program, deadlines, øvrig kontakt til INEA m.m.

InvestEU

EU har i det Langsigtede EU-budget for 2021-2027 afsat en betragtelig sum penge, til at gøre ansøgningsprocessen til europæiske midler lettere. InvestEU vil her fungere som samlet hub for alle europæiske fondsmidler. Ud over selv at råde over fondsmidler, giver InvestEU også gratis rådgivning til virksomheder, der er har brug for støtte til ansøgningsprocessen. Der oprettes ligeledes en database hvori man kan søge projektpartnere. Dette er f.eks. relevant for Interreg-midler, der kræver bi- eller multilaterale ansøgninger.

Find en rådgiver

EU-DK Support er en fælles indgang til EU-støtte, som understøttes af et stærkt netværk af EU-rådgivere på tværs af fagområder, landsdele og EU-programmer. EU-DK Support samler alle de rådgivere, der kender EU’s mange forskellige støtteprogrammer – fra forskning, innovation, kultur og erhvervsudvikling.

Oversigt over tilskudsprogrammer

  • Alle
  • EU
  • Internationalt
  • Nationalt
  • Regionalt

A.P. Møller Fonden

Fonden er blandt de største i Danmark og favner både meget omkostningstunge projekter og gode ideer, der kræver mindre støtte. Størrelsen af årets uddelinger kan variere fra år til år. Samlet er der fra 2013 til 2019 bevilget støtte for 6,67 mia. kr.


Type:
alone

Medfinansiering:

Beløb:
Knap 1 milliarder årligt

Bornholms Erhvervsfond

Konsulentbistand, foredragsholdere, materialer, messedeltagelse, studieophold, viden- og teknologioverførsel, nyhedsundersøgelser, patenter, patentundersøgelser m.m.


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja - 50 pct.

Beløb:
Ikke defineret

Danmarks Grønne Fremtidsfond

Danmarks Grønne Fremtidsfond skal bidrage til en national og
global grøn omstilling, herunder udvikling og udbredelse af nye
teknologier, omlægning af energisystemer til vedvarende energi,
lagring og effektiv anvendelse af energi mv. og fremme af global
eksport af grøn teknologi.
Samtidig skal fonden bidrage til at løse de udfordringer, som
klimaforandringerne og en voksende verdensbefolkning skaber i
form af fødevaremangel og vandknaphed.


Type:
alone

Medfinansiering:

Beløb:
25 milliarder dkk totalt

Danmarks Grønne Investeringsfond

Miljømæssige besparelser, anlæg til vedvarende energi og større ressourceeffektivitet


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
Min. 2 mio. kr. og max 100 mio. kr.

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond er en privat, erhvervsdrivende fond. Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer, der kan medvirke til at fremme en positiv udvikling af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri inklusive udstyrsproducenter, således at nye arbejdspladser skabes og branchen styrkes internationalt.


Type:
alone

Medfinansiering:
50% for erhvervsprojekter

Beløb:
Gns. 700.000 DKK per modtager

Den Europæiske Hav- og Fiskeri Fond (EHFF)

Der er fokus på to typer af projekter: Projekter, der bidrager til at gennemføre landingsforpligtelsen og infrastruktur i fiskerihavne og landingssteder


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja - 50 pct.

Beløb:
Op til 3,7 mio. kr.

Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Banken tilbyder en bred vifte af finansielle produkter på gunstige vilkår. Ved visse projekter, der støtter innovation og kompetencer i Europa, påtager den en større kreditrisiko end en forretningsbank. Banken tilbyder også teknisk bistand til at udarbejde og gennemføre projekter.


Type:
alone

Medfinansiering:
50%

Beløb:
Op til 12.5 millioner eur for SMVer, min. 25 millioner eur for andre projekter.

EUDP – Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram

EUDP’s formål er at understøtte de energipolitiske målsætninger om bl.a. forsyningssikkerhed, hensyn til det globale
klima og et renere miljø samt omkostningseffektivitet for
derigennem at bidrage til Danmarks uafhængighed af fossile brændsler.


Type:
alone

Medfinansiering:

Beløb:

EUs innovationsfond – Small-scale projects

Det samlede budget for callet er 100 millioner euro, og deadline for ansøgninger vil være 10. marts 2021.


Type:
alone

Medfinansiering:
60% af samlede kapitaludgifter

Beløb:
2,5 til 7 millioner EUR

Horizon Europe (2021-2027)

Horizon Europe vil ligesom Horizon 2020 være struktureret omkring tre søjler og en række tværgående indsatser, men indholdet vil være anderledes.


Type:
alone

Medfinansiering:

Beløb:
80 milliarder euro i alt over perioden

Interreg Deutschland-Dänemark

Støtte til projekter der fremmer europæisk samhandel og samhørighed i grænselandet Danmark-Tyskland


Type:
multiple

Medfinansiering:

Beløb:
Alle Interreg-projekter for vand- og landtransport vil for 2021-2027 have et budget på 5,7 milliarder euro i alt.

Interreg North Sea

Støtte til projekter der fremmer europæisk samhandel og samhørighed i Nordsøen


Type:
multiple

Medfinansiering:

Beløb:
Alle Interreg-projekter for vand- og landtransport vil for 2021-2027 have et budget på 5,7 milliarder euro i alt.

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak

Støtte til projekter der fremmer europæisk samhandel og samhørighed i regionen Østersø-Kattegat-Skagerrak


Type:
multiple

Medfinansiering:

Beløb:
Ikke offentliggjort endnu

Interreg South Baltic

Støtte til projekter der fremmer europæisk samhandel og samhørighed i den sydlige østersø.


Type:
multiple

Medfinansiering:
75%

Beløb:
Alle Interreg-projekter for vand- og landtransport vil for 2021-2027 have et budget på 5,7 milliarder euro i alt.

Kommunekredit

KommuneKredit er en forening, hvis medlemmer pt. består af alle landets kommuner og regioner. KommuneKredit har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber samt andre enheder, fx selskaber, foreninger og institutioner, som løser en offentlig opgave og dermed kan opnå 100 pct. garanti fra en kommune eller en region. 


Type:
alone

Medfinansiering:

Beløb:
Ingen fast grænse

Miljøteknologiske løsninger (MUDP)

Tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøeffektiv teknologi, eller projekter, der kan afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
134 millioner DKK

Next Generation EU – Coronagenopretning


Type:
alone

Medfinansiering:

Beløb:
61 milliarder til private aktører

Realdania

Havnebad, integration- bydels- og lokalplanlægning, events


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
Ingen fastsat grænse, 600 mio. årligt i alt.

TEN-T og Connecting Europe Facility

Projekter der fjerner flaskehalse, skaber multimodal sammenhæng og effektivitet samt fremmer bæredygtighed og ressourceforbrug


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
10 milliarder euro.

Vækstfonden

Vækstfonden tilbyder en lang række låne- og finansieringsmuligheder, herunder garantier, til virksomheder i Danmark.


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja.

Beløb:
Varierer afhængigt af lånetype

Scroll til toppen