Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

De traditionelle fiskerihavne på den jyske vestkyst holder fast i fiskeriet som fundamentet for havnenes eksistens og vækst, men supplerer med nye nicheforretninger, der skal sikre yderligere udvikling og vækst for havnene og de omgivende samfund.

Dette var de tydelige signaler fra de seks vestkysthavne, da havnene torsdag den 10. september 2015 var samlet til årsmøde i Hirtshals. Samtidig med at havnene arbejder målrettet med at understøtte en positiv udvikling i fiskerierhvervene, så ser havnene tilsvarende på mulighederne for at skabe yderligere vækst og fornyelse ved at udvikle nicheforretninger, der tager afsæt i den enkelte havns geografiske muligheder og de kompetencefelter og brands, der er opbygget lokalt. Med afsæt i, at de seks fiskerihavne i dag udgør rammerne om i størrelsesorden 90 % af de danske fiskelandinger, har alle havnene udpeget nye perspektiver og supplerende nicheforretninger. Dermed er havnene med til at sætte en dagsorden for fremtiden, der rummer vækst, udvikling og nye arbejdspladser. Udover, at alle havnene arbejder med erhvervsrettede initiativer, er nogle af havnene ved at realisere udbygningsprojekter, hvor investeringerne hviler på havnenes egne økonomiske råderum og kundernes efterspørgsel. Dermed viser havnene både en vilje og forretningsmæssig sans til at fremme udvikling ud fra et lokalt ståsted. I 2014 – 2016 bliver der igen investeret i udvidelser af havnene i Thyborøn, Hvide Sande, Skagen og Hirtshals.

Fiskeriet er det bærende erhverv

På årsmødet i Hirtshals var bestyrelser og ledelser for Thyborøn, Skagen, Hanstholm, Hvide Sande, Thorsminde og Hirtshals havne samlet for at drøfte emner, der berører havnene generelt.

Med henblik på både at gøre driften af fiskerihavnene mere stabil og for samtidig at medvirke til at sikre havnenes kunder – fiskeflåden – de bedst mulige rammevilkår, ønsker havnene, at forudsigeligheden i fiskerireguleringen bliver mærkbart bedre. Fiskerihavnene ønsker, at reguleringerne af kvoter bliver meldt ud til erhvervet i så god tid, at økonomien i det enkelte fartøj og selve fiskeriet kan planlægges optimalt. Eksempelvis viste udmeldinger om dette års tobiskvoter og områdeinddelinger klart, at fiskeriet hverken økonomisk eller planlægningsmæssigt blev optimalt. Vestkysthavnene opfordrer derfor til, at der lægges en politisk indsats i, at reguleringen af fiskeriet – herunder udmeldinger af kvoter – ud over at regulere et bæredygtigt fiskeri, også kommer til at understøtte optimale betingelser for fiskeflådens planlægning af fiskeriet.

Fiskerihavnene håndterer årligt større mængder affald, der bliver fisket op af havet under fiskeri, og som havnene er pligtige til at modtage. Vestkysthavnene er interesserede i, at få et samarbejde med staten om på simpel vis og uden bureaukratiske systemer at løse denne fælles miljøudfordring. Fiskerihavnene pålægges i dag afgifter i forbindelse med bortskaffelse af affald, der er produceret af andre, og det er imod “forureneren betaler”-princippet. Fremtidigt ser havnene en model, hvor de fortsat håndterer affaldet for egen regning, mens der sker en hel eller delvis fritagelse for affaldsafgift for det affald, som er produceret af andre end fiskerne og havnene.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Vestkysthavne årsmøde 2015.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen