Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Gitte Lillelund Bechs havnerundfart tog hende til Aabenraa, Kolding, Horsens og Vejle havne. Her blev talt om alt fra graffitivægge, 42 procent vækst, for snævre rammer i havneloven og by-havn udfordringer.

Aabenraa Havn – synlighed om havnen som vækst- og jobskaber

I Aabenraa Havn bød havnedirektør Henrik Thykjær, bestyrelsesnæstformand Niels Bergh-Hansen og bestyrelsesmedlem Christian Gramstrup Lauridsen Gitte Lillelund Bech velkommen. I Aabenraa Havn blev der bl.a. drøftet havnens synlighed som regional vækstmotor. I 2013 har Aabenraa Havn haft en vækst på 42 pct. Havnens og virksomhedernes aktiviteter giver 1.844 arbejdspladser i området. Job, som er afledt af havnens aktiviteter. Men havnens betydning er ikke tilstrækkelig synlig for politikere og borgere. Havnens arbejde med at styrke sin position som regional hub og en af Danmarks kun fire vindmølle-udskibningshavne er gode skridt på vejen.

Gitte Lillelund Bech kvitterede for det gode besøg: ”Jeg er meget glad for havnens udvikling. Aabenraa Havns vækst er imponerende, og det er sundt at se, at havnen sætter ind, hvor dens styrker ligger – en dybvandshavn med en position tæt på Tyskland, der netop giver gode muligheder for yderligere forretning”.

Kolding Havn – godt naboskab og proaktiv havn

I Kolding Havn lagde bestyrelsesformand Kjeld Kjeldsen og havnedirektør Claus Holm Christensen ud med at vise havnens nye graffitivæg. Væggen er udtryk for, at havnen gerne går utraditionelle veje for at binde havn og by tættere sammen. Gitte Lillelund Bech kvitterede også for det gode initiativ: ”Jeg er imponeret over det tætte samarbejde, som Kolding Havn har med byen og borgerne”, og fortsætter: ”Her er virkelig tale om, at byen vil havnen og ser havnens potentiale og udviklingsmuligheder”.

Hvor støv, støj og møg i flere havne kan give anledning til konflikt især for naboerne til havnen, har Kolding Havn valgt at være proaktiv og tænke godt naboskab. ”Som en bynær havn ønsker vi naturligvis stadig at kunne drive forretning til gavn for den lokale vækst og arbejdspladser. Men samtidig skal vi sikre os, at naboerne ikke generes unødigt. Derfor tænker vi i samarbejde fra start,” forklarede bestyrelsesformand Kjeld Kjeldsen. Gitte Lillelund Bech vil også tage det gode eksempel, Kolding Havn udviser, med videre: ”Jeg mener, at Kolding Havns måde at tænke kommunikation og samarbejde på, er et eksempel til efterfølgelse. Med rettidig kommunikation – og det at fortælle havnens gode historie – er det muligt at udvikle havnen sammen med byens borgere og virksomheder.”

Vejle Havn – vi vil bedre muligheder for at drive vores forretning

I Vejle Havn bød havnechef Per Kristiansen, bestyrelsesformand Torkild Christensen og næstformand Peder Hummelmose velkommen. I Vejle Havn centrerede mødet sig om behovet for en revision af havneloven. Som Per Kristiansen forklarede: ”Jeg er klar over, at som havneloven ser ud pt., kan vi ikke gå ud og gøre hvad som helst. Den eksisterende organisationsform, som vi havne må arbejde under, giver os ikke tilstrækkeligt råderum til at holde havnene kørende. Den kommende havnelovsrevision passer derfor som fod i hose i vores verden. Der skal vi sætte ind og forbedre vores vilkår for at drive forretning. I Vejle Havn er vi derfor glade for, at vi kan byde direktør Gitte Lillelund Bech velkommen. Som direktør i vores brancheforening kan hun løfte ”havnelovudfordringen” eller som vi ser det ’problematikken’ til et niveau, som vi alene ikke kan mønstre.”

Gitte Lillelund Bech ville også tage Vejle Havns input med retur: ”Vi havde en rigtig god diskussion af de udfordringer, som havneloven giver en havn som Vejle Havn. Det er vigtigt at få afklaret, hvad må man, og hvad må man ikke? Hvad er havnerelaterede aktiviteter?” supplerer Gitte Lillelund Bech og fortsætter: ”I Vejle Havn fik jeg konkrete problemstillinger i forhold til, hvor Vejle Havn var udfordret på rammen for deres virke – må havnen for eksempel udføre isbrydning, bugsering og oprensning i andre havne?”

Horsens Havn – om buffer-zoner og rum til at drive forretning

I Horsens Havn tog havnechef Peter Larsen og borgmester Peter Sørensen imod Gitte Lillelund Bech. Her gik drøftelserne primært på at sikre, at Horsens Havn også kan drive sin forretning trods behov for nye boliger i byen. ”Vi drøftede udfordringerne og udviklingen af byområderne tæt ved havnen. Der skal tænkes meget mere samarbejde mellem by og havn. Vi talte om muligheden for bufferzoner mellem havnen og kommende boliger, så der kan undgås generende støj samtidig med, at Horsens Havn kan drive sin forretning,” forklarede Gitte Lillelund Bech, og fortsætter: ”Det er helt afgørende at tænke samarbejde og bufferzoner. Skræmmeeksemplet er jo i Holbæk, hvor man ikke fik tænkt bufferzoner og fik bygget boliger så tæt på havnen, at der til sidst ikke var plads til, at Holbæk Havn kunne drives som erhvervshavn med dertilhørende støv, støj og lugt. Så vi havde en rigtig vigtig og sund drøftelse af, hvordan det sikres, at både havn og by kan vokse sammen”.

For mere information. Kontakt Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne.

 

17.11.14 Gitte på besøg i Kolding Havn.jpg
Billedet viser bestyrelsesformand Kjeld Kjeldsen, Kolding Havn, og
direktør Gitte Lillelund Bech

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen