Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne takker for muligheden for at afgive høringssvar i fht. EU-kommissionens udkast til fastlæggelse af regler for offentlig kontrol af skibe til dyretransporter og udgangshavne.


Generelle bemærkninger
Danske Havne bifalder EU-Kommissionens forslag til øget kontrol af skibe til dyretransporter og udgangshavne. Dog er det vigtigt for Danske Havne, at de skærpede regler er klare og præcise i fht. hvem ansvaret for kontrollen påhviler, og at reglerne ikke pålægger havnene unødvendige byrder. Samtidig er det vigtigt at få præciseret, hvem der i danske havne er den kompetente myndighed i fht. de skærpede regler.

Konkrete bemærkninger
For Danske Havne er det vigtigt, at det præciseres hvem ansvaret for den øgede kontrol påhviler og på hvis bekostning. Således præsenterer retsakten art. 2 et krav om, at embedsdyrlæger og teknikere skal inspicere skibet, før det kan godkendes. Her ønskes det præciseret, hvem der har ansvar for at tilkalde embedsdyrlæger og teknikere og på hvis bekostning.

Retsakten art. 3 præsenterer, at ansøgninger om godkendelse af skibe skal indsendes til den kompetente myndighed senest tre måneder før den forventede inspektionsdato. Her ønskes det præciseret, hvem der har ansvar for at sende en sådan ansøgning og på hvis bekostning.

Retsakten art. 4 indfører yderligere krav ved pålæsning af dyrene på skibet, herunder at der gennemføres en risikoanalyse af transporten. Her ønskes det præciseret, hvem der har ansvar for at præsentere en risikoanalyse – og i hvilket omfang og på hvis bekostning. Samt en præcisering af hvad der forstås ved den kompetente autoritet ved udgangspunktet.

Retsakten art. 5 foreslår, at de kompetente myndigheder skal dokumentere inspektionen af skibet med billed- og videodokumentation. Her ønskes det præciseret, hvem der har ansvar for at udføre billed- og videodokumentation og på hvis bekostning.

Retsakten art. 6 godtgør, at der skal være en embedsdyrlæge ombord på skibets første sejlads efter, at det er blevet godkendt. Her ønskes det præciseret, hvem der har ansvar for, at der er en embedsdyrlæge ombord på skibets første sejlads og på hvis bekostning.

Retsakten art. 7 tilsiger, at der skal være kontrolposter tilgængelige i havnen eller i havnens umiddelbare nærhed. Her ønskes det præciseret, hvem der har ansvar for at opstille kontrolposter i havnen eller i havnens umiddelbare nærhed og på hvis bekostning.

Alt i alt synes bifalder Danske Havne EU-Kommissionens forslag til øget kontrol af skibe til dyretransporter og udgangshavne. Men yderligere præcisering af de ovenstående punkter vil være afgørende for håndteringen af reglerne i de danske havne.

Danske Havne står til rådighed, hvis der er behov for yderligere dialog eller uddybende svar.

Scroll til toppen