Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne takker for muligheden for at afgive høringssvar i fht. EU-kommissionens udkast til fastlæggelse af regler for indhentning, opbevaring og deling af oplysninger, der knytter sig til myndighedskontroller af skibe til transport af levende dyr.

Generelle bemærkninger
For Danske Havne er det vigtigt, at de skærpede regler er klare og præcise i fht. hvem ansvaret for kontrollen påhviler, og at reglerne ikke pålægger havnene unødvendige omkostninger og byrder.

Konkrete bemærkninger
For Danske Havne er det vigtigt, at det præciseres hvem ansvaret for den øgede kontrol påhviler og på hvis bekostning. Således præsenterer retsaktens art. 2, stk. 3, et krav om, at EU-kommissionen giver de kompetente myndigheder i medlemsstaterne adgang til den pågældende database. Her ønskes det præciseret, hvem der er den kompetente myndighed, herunder om det er havne eller en national myndighed.

Retsakten art. 2, stk. 4, præsenterer et krav om, at medlemsstaterne udpeger et nationalt kontaktpunkt i fht. etablering af en elektronisk database. Her ønskes det præciseret, hvordan et sådant kontaktpunkt skal forstås.

Retsakten art. 2, stk. 5, præsenterer, at hver enkelt medlemsstat er ansvarlig for de data og informationer, som de brugere, der opererer under medlemsstatens ansvarsområde, indsender. Her ønskes det præciseret, hvem der er ansvarlig herfor, herunder om det er havne eller en national myndighed.

Retsakten art. 3 indfører krav om, at medlemsstaterne skal indsende godkendelsescertifikater af skibe til den elektroniske database. Her ønskes det præciseret, hvem der har ansvar for at indsende disse godkendelsescertifikater, herunder om det er en havn eller en national myndighed. 

Retsakten art. 4 indfører, at medlemsstaterne hurtigst muligt skal indberette kontroller af skibe til transport af levende dyr i den elektroniske database. Her ønskes det præciseret, hvem der har ansvar for at indberette disse kontroller, herunder om det er en havn eller en national myndighed.

En præcisering af de ovenstående punkter vil være af stor betydning for håndteringen af reglerne i de danske havne.

Danske Havne står til rådighed, hvis der er behov for yderligere dialog eller uddybende svar.

Scroll til toppen