Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

espo

ESPO-generalforsamling i Livorno og Position Paper ift. ny EU-Kommission

På mødet gives en orientering fra ESPO-generalforsamling afholdt 22.-24. maj 2019 i Livorno, Italien. ESPO’s Position Paper ift. ny EU-Kommission forventes vedtaget. Denne omdeles til orientering på bestyrelsesmødet.

ESPO – Port Governance møde

Danske Havne havde på mødet bedt om en drøftelse af de verserende EU-sager mod havnene i Spanien og Italien om havnenes skattebetaling samt en generel drøftelse af vilkårene for skattebetaling blandt medlemmerne.

Konklusionen er, at Kommissionen arbejder for, at havnene er skattepligtige fsva. økonomiske aktiviteter, præcist som vi har lagt til grund i vores arbejde med havneloven. Et besøg efterfølgende i Hamborg havn har yderligere bekræftet dette.

ESPO – komitémøde om bæredygtighed, havneinfrastruktur og fremtidens drivmidler

Dagsorden i komiteen omfattede bl.a. det nye direktiv for modtagefaciliteter, udledning fra åbne scrubbere og diskussion om shipping og klimaforandringer

Resumé af Direktiv for modtagefaciliteter:

EU-parlamentet har i marts 2019 vedtaget et nyt direktiv for modtagefaciliteter i havne. Det betyder væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Det gælder fortsat, at medlemsstaterne skal sørge for, at alle havne har tilstrækkelig affaldskapacitet til skibe, der anløber havnen, og der skal fortsat revideres affaldsplaner hvert 5. år. Skibene skal fortsat anmelde typer og mængder af affald, nu følger kategorierne Marpol Annex 1 -5.

Danske Havne og ESPOs ønsker til direktivet er ikke imødekommet af EU-Kommissionen og EU-parlamentet, hvorfor nedenstående ændringer er vedtaget:

 • Havnene skal kvittere for at have modtaget affaldet.
 • Stort set alt affald skal modtages under ”no special fee” – også farligt affald
 • Der er ikke loft over mængden af affald, der kan afleveres, såfremt skibet har den fornødne kapacitet til at tranportere affaldet.
 • Lastrester og scrubberaffald kan der fortsat kræves betaling for. Der skal gives differentierede affaldsafgifter efter hvordan skibene håndtere deres affald. Direktivet træder i kraft om ca. 2 år. En nærmere gennemgang af betydningen af direktivet vil ske både i nyhedsbrev og til medlemsmøder.

Om udledning fra åbne scrubbere:

På mødet var der enighed om, at udledningen af scrubbervand i havnene ikke må medvirke til øget forurening og medføre ekstra udgifter til havneoprensning- og uddybning.

ESPO og Danske Havne støtter derfor EU, som har indleveret en rapport til IMO Marine Environment Protection Committee (MEPC 74) om scrubbers. Rapporten indeholdt forslag om en evaluering af scrubberforureningen og udarbejdelse af harmoniserende regler og retningslinjer for spildevand fra skrubbere, med det klare formål at nedbringe skadelig udtømning af spildevand i følsomme områder – inklusiv havne.

Diskussion om shipping og klimaforandringer:

ESPO opdaterede medlemmerne om den seneste udvikling ift. optimering af havne som led i debatten om at mindske CO2 aftrykket på EU- og IMO-niveau. Shippingindustrien har i særdeleshed lagt vægt på manglende effektivitet i havnene, som har resulteret i lange ventetider og mere forurening. De lægger vægt på, at en af de største faktorer til at nedbringe CO2-aftrykket som led i IMO-strategien er optimering i havnene.

Det gav anledning til en debat om synspunkter og bekymringer, hvor det blev noteret, at supply chain optimering ikke blot bør være begrænset til CO2-aftryk. Datadeling, koordinering og samarbejde var nogle af hovedargumenterne, der blev fremført.

Kommissionen og EMSA har offentliggjort data om CO2-emissioner, brændstofforbrug og driftseffektivitetsmålinger for skibe, der anløber EU-havne. De data, der er offentliggjort via skibets navn her https://mrv.emsa.europa.eu/#public/emission-report.

Ansøgning om midler fra ETS-Innovationsfonden.

ESPO oplyser at, kommissionen er i færd med at oprette ETS-innovationsfonden med det formål at støtte innovative teknologier til drivhusgasreduktioner. Fonden er åben for alle sektorer, og der er første ansøgningsrunde for projekter i 2020.

GD CLIMA, som forvalter fonden, mener at havne har gode muligheder for at få del i fondsmidlerne.

GD CLIMA er meget interesserede i information om mulige havneprojekter. I løbet af dette år arrangerer GD CLIMA derfor flere workshops for at præsentere finansieringsmulighederne og indsamle input fra de forskellige interessenter.

Generelle oplysninger

 • ETS Innovationsfonden modtager indtægter fra auktionering af kvoter for EU Emissions Trading Systemet. Afhængigt af CO2-prisen udgør fonden ca. 10 mia. EUR for perioden 2020-2030.
 • Fonden fokuserer på store flagskibsprojekter med europæisk værditilvækst, der kan medføre betydelige emissionsreduktioner og er designet til at bringe innovative teknologier til markedet. Det supplerer således de øvrige finansieringsprogrammer Horizon Europe, Invest EU og Connecting Europe Facility. Samfinansiering fra ETS Innovationsfonden kan kombineres med midler fra andre programmer.

Småskala projekter med samlede kapitalomkostninger på under 7,5 mio. EUR kan også drage fordel af fonden og har forenklede ansøgnings- og udvælgelsesprocedurer.

ETS Innovationsfonden fokuserer på:

 • Innovative teknologier og processer med lavt kulstofindhold i energiintensive industrier, herunder produkter, der erstatter kulstofintensive teknologier
 • Kulstofopsamling og -udnyttelse (CCU)
 • Opførelse og drift af kulstofopsamling og opbevaring (CCS)
 • Innovativ vedvarende energi
 • Energilagring.

ETS Innovationsfonden støtter op til 60% af de yderligere kapital- og driftsomkostninger forbundet med innovationen.

Udvælgelseskriterierne vedrører effektiviteten af ​​reduktion af drivhusgasemissioner, graden af ​​innovation, projektets levedygtighed og modenhed, skalerbarhed og omkostningseffektivitet

Det første kald er planlagt til 2020 og dækker alle fokusområder og med et budget på 1,5 mia. EUR. Regelmæssige kald arrangeres over 10 år.

Workshops

Der vil blive afholdt workshops om CCS og CCU i september 2019, formålet er at teste om forslag/idéer kan få gavn af puljen. Flere oplysninger følger så snart datoerne er tilgængelige.

Skulle du ikke kunne deltage i værkstedet, men gerne dele din projektidé med DG CLIMA, kan de relevante oplysninger sendes til anne-rieke.stuhlmann@espo.be.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen