Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne tog initiativ til at samle alle EU’s udpegede kernehavne i Norden til en snak om finansieringsmuligheder, kommende projekter og indflydelse på transportprogrammer frem til 2020

I samarbejde med de nordiske søsterorganisationer i Finland, Sverige og Norge arrangerede Danske Havne et møde for de 17 af EU’s udpegede kernehavne i Skandinavien. Fra Danmark deltog Aarhus Havn og Copenhagen-Malmö Port i mødet.

Formålet var at få klar information om det nye EU program og havnes muligheder for tilskud til ny infrastruktur og faciliteter. Programmet er led i en enorm satsning fra EU med opbygning af 9 prioriterede transportkorridorer i Europa . Havne er delt op i havne af national værdi (comprehensive ports) og europæisk værdi (core ports/kerne havne). Danmark har 20 comprehensive ports og 2 core ports. Primære fokus frem til 2030 er at forbinde nøgleinfrastruktur af europæisk værdi i særlige korridorer. De 9 korridorer skal være udbygget i 2050.

De skandinaviske havne lagde alle vægt på, at der er behov for en robust havnesektor med mange forretningsområder for at sikre konkurrence og at en for stram prioritering kan virke forfejlet. I et bredere perspektiv bør EU promovere fair konkurrence mellem transportformerne. Fx griber EU ind i transportsektorens konkurrenceevne ved at støtte Femern forbindelsen. Et tiltag i direkte konkurrence med havne og søtransporten.

Den 17. juni inviterer Kommissionen til fælles møde for kerneinfrastrukturen. De skandinaviske core ports er enige om fire budskaber til Kommissionen:

  1. Havnes fokus er ikke på konkurrence om eksisterende marked, men på samarbejde om at øge den totale godsomsætning og få mere gods fra vej til sø gennem energieffektive transportløsninger.
  2. Motorveje til søs får ikke et eget forum som landkorridorer gør. Der bør nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Skandinaviens kernehavne, terminaler, redere og transportører, som sammen vil lave en strategi for nøgleprojekter, der kan sikre bedre samspil mellem transportformer og hindre flaskehalse.
  3. De nordiske lande har en styrkeposition i offshore markedet. Med udsigt til vækst i vindenergi bør der være en mulighed for at tænke på tværs af EU’s programmer og derved kombinere programmet for energi og transport. Det åbner op for synergi effekter mellem vind og andre offshore aktiviteter og energieffektive løsninger i samspillet mellem sø, vej og bane.
  4. Skandinavien har mulighed for at udvikle en styrkeposition i forhold til grønne løsninger i skibsfarten. Fx et samarbejde om flydende naturgas til industri, terminaler og skibe.

I september offentliggøres den første ansøgningsrunde i det nye transportudviklingsprogram TEN-T. Programmet løber frem til 2020, men midler fordeles i 2014, 2015 og 2016 med en fordeling af overskydende midler i 2017.

Se mere på Europa-Kommissionens site her.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.

 

Nordiske Flag - elektroniske knapper.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen