Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne har tre faste faglige fora. Miljø og Teknik, Martime emner og Administrative forhold.
Derudover oprettes efter behov ad hoc arbejdsgrupper og netværk for at belyse et fagligt område.Medlemmer af de faglige fora er de faglige eksperter i havnene.
De faglige fora mødes løbende til hele eller halve temadage, hvor emnerne er sat på dagsordenen af medlemmerne.
De faglige fora anvendes også af sekretariatet til faglig sparring på konkrete sager, fx høringssvar. Dette sker typisk elektronisk.
Rejse- og opholdsudgifter til deltagelse i temamøder og seminarer afholdes af de deltagende havne. Danske Havne har oprettet 3 netværk.Tilmeld dig/jer til en eller flere af de faglige fora ved at sende en besked til Danske Havnes sekretariat:
Kontakt Danske Havnes sekretariat

Miljø og teknik

Netværket skal udveksle erfaringer om miljø og teknik i havne – både på det brede planlægningsniveau og de mere snævre tekniske spørgsmål.
Emnerne vil være en lang række sager afhængig af ny lovgivning eller konkret opståede sager. Typiske sager kan være anlæg og vedligehold af havne, bygninger eller udstyr samt affaldshåndtering, sedimenthåndtering, luft- og vandkvalitet, havmiljø, habitatområder, støv, lys, støj, miljøcertificering, energiforsyning og –besparelser, klimaområdet, søtransportens miljøvenlighed og bæredygtig udvikling. Danske Havnes sekretariat kan anvende netværket som høringskreds for lovforslag og regler på udvalgets område.Målgruppen er primært havneingeniører, tekniske medarbejdere og chefer og andre med interesse for miljø og teknik på havneområdet.

Maritime emner

Netværket skal udveksle erfaringer i forhold til den praktiske havnedrift og relationerne til kunderne på havnene, herunder først og fremmest skibene.
Emnerne vil koncentrere sig om terrorsikring, sejladsforhold, nautiske spørgsmål, lods, isbrydning, sikkerhed til søs, indberetninger/SafeSeaNet, arbejdsmiljø og farligt gods. Danske Havnes sekretariat kan anvende netværket i forbindelse med afgivelse af høringssvar. Målgruppen er primært ansatte i havnen som har det daglige driftsmæssige ansvar og samarbejde med skibe og virksomheder, herunder sikringsansvar.

Administrative forhold

Netværket skal udveksle erfaringer om emner som økonomi, forsikring, ansvar og erstatningsforhold, moms, lejekontrakter, konkurrenceregler, markedsføring, personalepolitik, efteruddannelse samt administrations- og personaleforhold, men ikke overenskomstforhold. Derudover kan gruppen diskutere juridisk fortolkning af andre administrative regler og den praktisk anvendelse heraf.

Danske Havnes sekretariat kan anvende netværket som høringskreds for lovforslag og regler på udvalgets område.

Målgruppen er primært ansatte i havnene med administrative opgaver.

Netværk for Maritim Sikring

Netværket skal udveksle erfaringer om emner inden for maritim sikring og ISPS-koden.

Netværket skal medvirke til, at Danske Havnes medlemmer er opdaterede på emner omkring maritim sikring. Danske Havne vil også anvende netværket til at oplyse havnene omkring udviklingen, indhente sparring i forbindelse med høringer og øvrig interessevaretagelse.

Netværk for Persondata

Netværket skal hjælpe til, at alle Danske Havnes medlemmer får implementeret persondataforordningen. Samtidig vil netværket blive brugt til at udveksle erfaringer og praksisser omkring håndtering af data.

Ad hoc arbejdsgrupper og netværk

I tillæg til de faglige fora arbejder Danske Havne også med løsere strukturerede netværk/mailinglister, der kan opstå ad hoc i forbindelse med løsning af sekretariatets opgaver. Det kan også være en gruppe af havne, der ønsker at arbejde med en fælles problemstilling, f.eks. en bestemt markedsudvikling. Disse netværk kan bestå af repræsentanter fra alle medlemmer eller grupper af medlemmer, afhængig af problemstillingen.
Scroll til toppen