Høringssvar

Høringssvar til nationalt program til reduktion af luftforurening

8 marts, 2019

Danske Havne har afgivet høringssvar til “Nationalt program til reduktion af luftforurening”. I høringssvaret kommer Danske Havne bl.a. ind på, at der fortsat skal udføres en effektiv håndhævelse og kontrol...

Høringssvar

Høringssvar til revideret HELCOM-anbefaling

9 november, 2018

Danske Havne har afgivet høringssvar til den reviderede HELCOM-anbefaling. I høringssvaret kommer Danske Havne bl.a. ind på, at en havnerabat/afgift i forhold til forurening vil have en meget begrænset indflydelse...

Høringssvar

Høringssvar til ændringsforslag af planloven

15 august, 2018

Danske Havne har afgivet høringssvar til forslag ændring af planloven Danske Havne kommer i sit høringssvar ind på, at nye boliger tættere på erhvershavnene kan give anledning til miljøkonflikter. Læs hele...

Høringssvar

Høringssvar til høring af direktivforslag om modtagefaciliteter i havne

6 marts, 2018

Danske Havne har afgivet høringssvar til høring af direktivforslag om modtagefaciliteter i havne. Danske Havne kommer i sit høringssvar ind på blandt andet affaldsturisme i havne, mængderne af affald og hvordan...

Høringssvar

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren

3 januar, 2018

Danske Havnes høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren. Med henvisning til at der allerede er særlige sikkerhedsforanstaltninger for havne jævnfør ISPS-koden,...

Høringssvar

Havnes modtagefaciliteter

12 oktober, 2017

Danske Havne har afgivet et høringssvar til ESPO omkring havnenes modtage faciliteter. Læs Danske Havnes høringssvar her

Høringssvar

Udkast til vejledning om produktionsvirksomheder

16 august, 2017

Danske Havne har indgivet et høringssvar til udkastet for vejledningen om produktionsvirksomheder. I høringssvaret opfordrer Danske Havne, Erhvervsstryelsen til at være konsekvente i deres definition af betegnelsen for produktionsvirksomheder. Læs...

Høringssvar

Søloven og loven om sikkerhed til søs

14 august, 2017

Danske Havne har indgivet et høringssvar til Søfartsstyrelsen i forbindelse med et lovforslag til ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs. Af Danske Havnes høringssvar fremgår det, at...

Høringssvar

Differentierede havneafgifter

3 august, 2017

Danske Havne har i et svar til ESPO givet sin mening til kende om et studie, der foreslår, alle havne i EU differentierer i havneafgifterne for at fremme miljøvenlig og bæredygtig...

Høringssvar

Betalingsbekendtgørelsen – betaling for kontrol af foder, fødevarer, dyr m.v.

23 juni, 2017

Fødevarestyrelsen vil hæve kontrolafgifter med 300 % Fødevarestyrelsen vil ændre betalingsbekendtgørelsen, således at kontrolafgifter for importeret foder og fødevare vil blive hævet med op mod 300 %. Danske Havne har...

Høringssvar

Planloven

18 maj, 2017

L121 og transformationsområder Danske Havne har afgivet et høringssvar til ændringen af Planloven. Ændringerne i planloven indebærer ‘transformationsområder’ som et nyt tiltag. Det er områder, som på én og samme tid...

Høringssvar

Danske Havnes høringssvar til udkast til bekendtgørelse om VVM vurdering på havneområdet

11 april, 2017

Danske Havne har sammen med Danske Havnevirksomheder afgivet et høringssvar til en revideret bekendtgørelse for VVM-vurdering på havneområdet. Bekendtgørelsen implementerer det seneste VVM-direktiv og samler regler om miljøvurderinger på miljøområdet til...

Høringssvar

EU: Undtagelser for statsstøtte

8 december, 2016

Kommissionen lancerede den 13. oktober 2016 en offentlig høring om ændring af den generelle gruppefritagelse på statsstøtteområdet, forordning (EU) nr. 651 af 17. juni 2014 samt forordning (EU) nr. 702/2014....

Høringssvar

Kriterier og metodiske standarder for god miljøtilstand

1 november, 2016

Danske Havnes høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet om Kommissionens forslag til afgørelse om fastsættelse af kriterier og metodiske standarder for god miljøtilstand samt specifikationer og standardmetoder for overvågning og vurdering,...

Høringssvar

Revidering af regler for maritim sikring

19 oktober, 2016

Trafik- og Byggestyrelsen har udsendt nye bekendtgørelser i høring om maritim sikring af havne og havnefaciliteter. Danske Havne noterer, at der er tale om en mere transparent proces og dialog...

Høringssvar

Høringssvar: Udkast til forslag til modernisering af Planloven

17 oktober, 2016

Moderniseringen af Planloven bidrager til at skabe bedre rammer for erhvervsudvikling og vækst Danske Havne hilser modernisering af Planloven velkommen og er særlig optaget af, at justeringen sigter i mod...

Høringssvar

Høringssvar: Forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven

17 oktober, 2016

Danmark har mange havne. Store som små havne, der er naturlige udgangspunkter for de transport-, erhvervs-, fiskeri- og turismeaktiviteter, der er langs kysterne. Det er afgørende nødvendigt for havne, at...

Høringssvar

Høringssvar – ny lukning af Limfjorden

22 september, 2016

BaneDanmark ændrer på de perioder, jernbanebroen over Limfjorden skal være lukket. I stedet for at være lukket fra den 20.september til den 24. oktober, gik klappen tidligere ned og kommer...

Høringssvar

Høringssvar på ændring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter

22 september, 2016

Et fælles vindue for anmeldelse af skibsanløb er en rigtig tanke. Men det er vigtigt, at SafeSeaNet ikke kun 1. et en national løsning for et internationalt erhverv 2. udelukkende...

Høringssvar

Luftkvalitetsbekendtgørelsen

8 september, 2016

Bekendtgørelsen vil have betydning for skibsfart og skibsanløb i danske havne. Generelt finder Danske Havne, at der er behov for koordinering og bedste praksis på havnestatskontrolområdet, så kontrolniveauet er ensartet,...

Høringssvar

Havnes konsekvenser ved Brexit

2 september, 2016

Transport- og Bygningsministeriet skal kortlægge de danske interesser på ministeriets område i forbindelse med, at Storbritannien ved folkeafstemning den 23. juni 2016 har valgt at udtræde som medlem af EU....

Høringssvar

Udkast til forslag til adresseloven

12 august, 2016

En del havneområder er ”hvide pletter” på GPS’en, da der ikke er tilstrækkelig kortlægning. Det gælder særligt de kajnære arealer. Derfor har Danske Havne gennem længere tid arbejdet for, at...

Høringssvar

EU’s strategi for nærskibsfart

15 juli, 2016

Danske Havnes kommentarer til Transport- og Bygningsministeriet vedr. Kommissionens udkast til EU-strategi for nærskibsfart kaldet “Detailed Implementation Plan for Motorways of the Sea” (hent rapporten). EU-koordinator for de blå motoveje...

Høringssvar

EU-høring om jernbanenettets implementering

30 juni, 2016

Europa-Kommissionen har igangsat en analyse af implementeringen af et europæisk jernbanenet som besluttet i 2010 samt muligheder for at fremme udviklingen af jernbanegods. Danske Havne genkender mange af de samme...