Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Høringssvar vedr.  udkast til bekendtgørelse om kystvandråd for kystvande m.m.

Danske Havnes høringssvar vedr.  udkast til bekendtgørelse om kystvandråd for kystvande, oprettelse af kystvandråd og samarbejde mellem kommunalbestyrelser og kystvandråd om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende foranstaltninger for kystvande Danske Havne kvitterer for muligheden for at afgive høringssvar. Vi ...

Danske Havnes høringssvar vedr. Lovforslag om ændring af lov om
elforsyning

Danske Havnes høringssvar Høring vedr. lovforslag om ændring af elforsyningslovenDownload

Danske Havnes høringssvar vedr. udkast til ændret modtagebekendtgørelse for affald fra skibe

Danske Havne kvitterer for muligheden for at afgive bemærkninger til udkastet til revideret bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner. Det noteres med tilfredshed, at Danske Havnes forslag i forbindelse med præhøringen ...

Danske Havnes høringssvar vedr. høring af udpegede Natura 2000-områder

Danske Havne kvitterer for muligheden for at afgive bemærkninger vedr.udkast til Natura 2000-planer 2022-2027. Hver plan indeholder langsigtede målsætninger for naturen i området samten oversigt over indsatser, der skal gennemføres i planperioden 2022-2027.Miljøstyrelsen har ligeledes udarbejdet en strategisk miljøvurderingsrapportfor hvert ...

Danske Havnes høringssvar vedr. høring af to nye bekendtgørelser, som er en del af implementeringen af den nye affaldslov

Danske Havne kvitterer for muligheden for at afgive bemærkninger vedr. udkast til de to affaldsbekendtgørelser om henholdsvis 1) affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører og 2) om Affaldsregisteret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. Bekendtgørelserne behandles under et, og det bemærkes, at det ...

Danske Havnes høringssvar til høring af bekendtgørelse om Havnepulje 2022

Sagsnr.: 2021-016178 Danske Havne takker for muligheden for at afgive høringssvar til høringen afbekendtgørelsen om Havnepulje 2022. • Danske Havne er glade for, at Regeringen med Havnepuljen anerkender deninfrastrukturelle signifikans, som sejlrenderne har. Vi er særligt positivtindstillede over for puljemodellen, ...

Danske Havnes høringssvar til supplerende høring af udkast til lovforslag om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-loven)

Danske Havne takker for muligheden for at give høringssvar til supplerende høring af udkast til lovforslag om ny AFI-lov.   Generelle bemærkninger  Det skal være klarere, hvilke havne der hører under hvilke bestemmelser   Landstrøm skal enten behandles eksplicit i lovforslaget eller ...

Høring om forslag til gennemførselsretsakt vedr. fastlæggelse af regler for indhentning, opbevaring og deling af oplysninger, der knytter sig til myndighedskontroller af skibe til transport af levende dyr

Danske Havne takker for muligheden for at afgive høringssvar i fht. EU-kommissionens udkast til fastlæggelse af regler for indhentning, opbevaring og deling af oplysninger, der knytter sig til myndighedskontroller af skibe til transport af levende dyr. Generelle bemærkningerFor Danske Havne ...

Høring om foreløbigt forslag til delegeret retsakt vedr. fastlæggelse af regler for offentlig kontrol af skibe til dyretransporter og udgangshavne

Danske Havne takker for muligheden for at afgive høringssvar i fht. EU-kommissionens udkast til fastlæggelse af regler for offentlig kontrol af skibe til dyretransporter og udgangshavne. Generelle bemærkningerDanske Havne bifalder EU-Kommissionens forslag til øget kontrol af skibe til dyretransporter og ...

Danske Havnes høringssvar til EU-Kommissionens forslag til Alternative Fuels Infrastructure Regulation

Danske Havne byder ”Fitfor55 pakken velkommen. Vi støtter den bæredygtige udvikling, hvor Europa fra 2050 skal være klimaneutral. Det betyder bl.a. en 90% reduktion af transportemissionerne. Hertil skal søfarten selvfølgelig også bidrage. Det betyder, at der skal stilles krav til ...

Danske Havnes høringssvar til EU-Kommissionens forslag til Fuel EU Maritime

Danske Havne byder ”Fitfor55 pakken velkommen. Vi støtter den bæredygtige udvikling, hvor Europa fra 2050 skal være klimaneutral. Det betyder bl.a. en 90% reduktion transportemissionerne. Hertil skal søfarten selvfølgelig også bidrage. Det betyder, at der skal stilles krav til skibenes ...

Høringssvar til bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner

Danske Havne takker for muligheden for at afgive høringssvar til de 4 sekundære retsakter til bekendtgørelse om modtagefaciliteter. Danske Havne har bedt vores medlemmer komme med bemærkninger til bekendtgørelsen. Disse bemærkninger indgår i vores høringssvar. Generelle bemærkningerDanske Havne bifalder, at ...

Danske Havnes høringssvar vedr. Europa-Kommissionens forslag til direktiv om kritiske enheders modstandsdygtighed

Danske Havne støtter, at indsatsen for at beskytte vigtig infrastruktur (herunder havne) tilpasses og styrkes via en målrettet vurdering af alle relevante naturlige og menneskeskabte risici, der kan påvirke leveringen af væsentlige tjenester, herunder ulykker, naturkatastrofer, folkesundhedskriser såsom pandemier og ...

Danske Havnes høringssvar til Kommissionens forslag til NIS2 (direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen) og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1148.

Danske Havne støtter, at indsatsen mod cyberkriminalitet skal tilpasses og styrkes for at sikre vigtig infrastruktur. Vi har dog nogle generelle kommentarer til forslaget: Det er vigtigt, at de forpligtelser, som direktivet pålægger virksomheder (i dette tilfælde havne), der betragtes ...

Feedback from Danish Ports on the ESPO circular: C-3290 Security- Resilience: the Resilience of critical entities Directive, the NIS 2 Directive

Danish Ports association supports that the efforts against cybercrime should be aligned and strengthened to ensure important infrastructure. However, we have some general comments on the proposal: It is important that the obligations that entities (in this case ports) get ...

Høringssvar på Kommissionens strategi for bæredygtig og smart mobilitet

Danske Havne byder Kommissionens strategi for bæredygtig og smart mobilitet velkommen, og vi ser frem til de mange konkrete initiativer, som Kommissionen vil lægge frem i de kommende år. Danske Havne støtter op om Kommissionens målsætning om en 90% co2-reduktion i transportsektoren inden 2050 og vi støtterKommissionen teknologi-neutrale tilgang til spørgsmålet. Danske Havnes egen grønne ambition er, at havnene ...

Høring over udkast til bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Danske Havne takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkast tilbekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis. Danske Havneser positivt på det serviceeftersyn som Søfartsstyrelsen gennemfører pålodsningsområdet, men havde dog gerne set at den ventede ændring af Bekendtgørelseom anvendelse ...

Høring vedr. bekendtgørelse om anvendelse af lods

HøringssvarDanske Havne takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkast tilbekendtgørelse om anvendelse af lods. Danske Havne ser positivt på detserviceeftersyn som Søfartsstyrelsen gennemfører på lodsningsområdet. Overordnet erdet til glæde for sektoren, at eksisterende regler er taget til revision ...

Høringssvar til bekendtgørelser om sikring af havnefaciliteter og havne

Danske Havne takker for muligheden for at kommentere på bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter og bekendtgørelse om sikring af havne Danske Havne har for at kvalificere høringssvaret sendt det til kommentering hos vores medlemmer i Danske Havne. Generelt Danske Havne ...

Høringssvar til de 4 sekundære retsakter til direktiver for havnemodtagefaciliteter

Danske Havne takker for muligheden for at afgive høringssvar til de 4 sekundære retsakter til direktiver for havnemodtagefaciliteter Generelle bemærkninger Danske Havne bifalder, at affaldet ikke skal ende i havet, men skal afleveres i havnene. Helt overordnet er Danske Havnes ...

Høringssvar på den europæiske grønne aftale

DH-høringssvar-på-EUs-green-deal-finalDownload

Høringssvar vedr. Rambøll og Blue Consultings rapport om udviklingen på lodsmarkedet siden 2014

Fleksibel og omkostningseffektiv lodsning er af høj betydningLodsning er væsentlig for havnene og samfundet som helhed. Sejladssikkerhed er et nødvendigt udgangspunkt for søtransport. Søtransport er samlet set grønnere end vejtransport, og bidrager derved til et grønnere Danmark og til at ...

Høringssvar til ændring af planloven 2019

Danske Havne anerkender kommunernes ønske om at bygge boliger tæt på attraktive arealer som f.eks. de danske erhvervshavne som kan være områder med lugtforurening.Som udgangspunkt er det dog Danske Havnes vurdering, at det ikke er ideelt med boliger, kontorer og ...

Høringssvar til ændr ing af ny model til udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner

Svarene fra havneneDer er generelt stor bekymring for at de nye modeller vil medføre store ekstraomkostninger tilhavnene. Det gælder både administrativt og økonomisk. Læs hele høringssvaret HER Høringsvar-fra-Danske-Havne-Ny-model-Sårbarhedsvurdering-og-SikringsplanerDownload

Høringssvar til revideret HELCOM-anbefaling

Danske Havne har afgivet høringssvar til den reviderede HELCOM-anbefaling. I høringssvaret kommer Danske Havne bl.a. ind på, at en havnerabat/afgift i forhold til forurening vil have en meget begrænset indflydelse for rederiernes dispositioner og dermed også en meget marginal miljøeffekt. ...

Høringssvar til ændringsforslag af planloven

Danske Havne har afgivet høringssvar til forslag ændring af planloven Danske Havne kommer i sit høringssvar ind på, at nye boliger tættere på erhvershavnene kan give anledning til miljøkonflikter. Læs hele Danske Havnes Høringssvar til ændring af planlov sommer 2018 Læs ...

Høringssvar til høring af direktivforslag om modtagefaciliteter i havne

Danske Havne har afgivet høringssvar til høring af direktivforslag om modtagefaciliteter i havne. Danske Havne kommer i sit høringssvar ind på blandt andet affaldsturisme i havne, mængderne af affald og hvordan der skal kvitteres for affald. Læs hele Danske Havnes høringssvar ...

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren

Danske Havnes høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren. Med henvisning til at der allerede er særlige sikkerhedsforanstaltninger for havne jævnfør ISPS-koden, har Danske Havne afgivet høringssvar omkring implementeringen af NIS-direktivet. Læs ...

Havnes modtagefaciliteter

Danske Havne har afgivet et høringssvar til ESPO omkring havnenes modtage faciliteter. Læs Danske Havnes høringssvar her

Udkast til vejledning om produktionsvirksomheder

Danske Havne har indgivet et høringssvar til udkastet for vejledningen om produktionsvirksomheder. I høringssvaret opfordrer Danske Havne, Erhvervsstryelsen til at være konsekvente i deres definition af betegnelsen for produktionsvirksomheder. Læs hele udkastet til vejledning om produktionsvirksomheder her Læs Danske Havnes høringssvar her ...

Søloven og loven om sikkerhed til søs

Danske Havne har indgivet et høringssvar til Søfartsstyrelsen i forbindelse med et lovforslag til ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs. Af Danske Havnes høringssvar fremgår det, at erhvervshavnenes muligheder for at sikre ret til søpant i forbindelse ...

Differentierede havneafgifter

Danske Havne har i et svar til ESPO givet sin mening til kende om et studie, der foreslår, alle havne i EU differentierer i havneafgifterne for at fremme miljøvenlig og bæredygtig søtransport. Danske Havnes svar til studiet kan læses her Studiet om ...

Betalingsbekendtgørelsen – betaling for kontrol af foder, fødevarer, dyr m.v.

Fødevarestyrelsen vil hæve kontrolafgifter med 300 % Fødevarestyrelsen vil ændre betalingsbekendtgørelsen, således at kontrolafgifter for importeret foder og fødevare vil blive hævet med op mod 300 %. Danske Havne har indgivet et høringssvar til styrelsen, som redegør for konsekvenserne af ...

Planloven

L121 og transformationsområder Danske Havne har afgivet et høringssvar til ændringen af Planloven. Ændringerne i planloven indebærer 'transformationsområder' som et nyt tiltag. Det er områder, som på én og samme tid er by- og erhvervsområder i følge planloven. Der fastsættes en ...

Danske Havnes høringssvar til udkast til bekendtgørelse om VVM vurdering på havneområdet

Danske Havne har sammen med Danske Havnevirksomheder afgivet et høringssvar til en revideret bekendtgørelse for VVM-vurdering på havneområdet. Bekendtgørelsen implementerer det seneste VVM-direktiv og samler regler om miljøvurderinger på miljøområdet til én bekendtgørelse. Danske Havne og Danske Havnevirksomheder anerkender bestræbelserne på ...

EU: Undtagelser for statsstøtte

Kommissionen lancerede den 13. oktober 2016 en offentlig høring om ændring af den generelle gruppefritagelse på statsstøtteområdet, forordning (EU) nr. 651 af 17. juni 2014 samt forordning (EU) nr. 702/2014. De foreslåede ændringer af gruppefritagelsen indebærer bl.a. at offentlig støtte, ...

Kriterier og metodiske standarder for god miljøtilstand

Danske Havnes høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet om Kommissionens forslag til afgørelse om fastsættelse af kriterier og metodiske standarder for god miljøtilstand samt specifikationer og standardmetoder for overvågning og vurdering, samt ophævelse af afgørelse 2010/477/EU. Høringen er en del af ...

Revidering af regler for maritim sikring

Trafik- og Byggestyrelsen har udsendt nye bekendtgørelser i høring om maritim sikring af havne og havnefaciliteter. Danske Havne noterer, at der er tale om en mere transparent proces og dialog med styrelsen, herunder sagsbehandlingsgaranti. Dog har Danske Havne en række ...

Høringssvar: Forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven

Danmark har mange havne. Store som små havne, der er naturlige udgangspunkter for de transport-, erhvervs-, fiskeri- og turismeaktiviteter, der er langs kysterne. Det er afgørende nødvendigt for havne, at de kan udvikle deres transport-, fiskeri- og erhvervsmæssige aktiviteter, ligesom ...

Høringssvar: Udkast til forslag til modernisering af Planloven

Moderniseringen af Planloven bidrager til at skabe bedre rammer for erhvervsudvikling og vækst Danske Havne hilser modernisering af Planloven velkommen og er særlig optaget af, at justeringen sigter i mod og tilgodeser gode rammer for vækst og udvikling, så planlægningen ...

Høringssvar på ændring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter

Et fælles vindue for anmeldelse af skibsanløb er en rigtig tanke. Men det er vigtigt, at SafeSeaNet ikke kun 1. et en national løsning for et internationalt erhverv 2. udelukkende er defineret ud fra myndighedernes behov og 3. at den ...

Høringssvar – ny lukning af Limfjorden

BaneDanmark ændrer på de perioder, jernbanebroen over Limfjorden skal være lukket. I stedet for at være lukket fra den 20.september til den 24. oktober, gik klappen tidligere ned og kommer først for alvor op igen den 8. januar, så skibene ...

Luftkvalitetsbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen vil have betydning for skibsfart og skibsanløb i danske havne. Generelt finder Danske Havne, at der er behov for koordinering og bedste praksis på havnestatskontrolområdet, så kontrolniveauet er ensartet, hvad enten skibet anløber dansk havn eller anden havn i ...

Havnes konsekvenser ved Brexit

Transport- og Bygningsministeriet skal kortlægge de danske interesser på ministeriets område i forbindelse med, at Storbritannien ved folkeafstemning den 23. juni 2016 har valgt at udtræde som medlem af EU. På baggrund af valgresultatet besluttede regeringen ultimo juni at nedsætte ...

Udkast til forslag til adresseloven

En del havneområder er ”hvide pletter” på GPS’en, da der ikke er tilstrækkelig kortlægning. Det gælder særligt de kajnære arealer. Derfor har Danske Havne gennem længere tid arbejdet for, at kajnumre kan være en adresse, som kan bruges af chauffører, ...

EU’s strategi for nærskibsfart

Danske Havnes kommentarer til Transport- og Bygningsministeriet vedr. Kommissionens udkast til EU-strategi for nærskibsfart kaldet "Detailed Implementation Plan for Motorways of the Sea" (hent rapporten). EU-koordinator for de blå motoveje (MoS) Brian Simpson har tidligere præsenteret rapporten for Europa-Parlamentets transportudvalg ...

EU-høring om jernbanenettets implementering

Europa-Kommissionen har igangsat en analyse af implementeringen af et europæisk jernbanenet som besluttet i 2010 samt muligheder for at fremme udviklingen af jernbanegods. Danske Havne genkender mange af de samme udfordringer for en øget nærskibsfart, herunder markedsoperatørers fleksibilitet men også ...

Behandling af cirkulær økonomi i Europa-Parlamentet

I fobindelse med Europa-Parlamentets behandling af Europa-Kommissionens forslag til cirkulær økonomi har Danske Havne nedenstående forslag til en nuanceret behandling af forslaget. Se desuden Danske Havnes høringssvar fra den 5. januar 2016 vedr. den intitiale høring af Kommissionens forslag. Danske ...

EU-analyse om opfisket affald

Europa-Kommissionen undersøger, om også fiskerifartøjer skal inkluderes i EU-direktivet om havnes modtagefaciliteter. Danske Havne ønsker ikke, at der skal tilføjes yderligere byrder og bureaukrati på fiskerierhvervet, snarere omvendt, at der i højere grad bør være fokus på, at forurener betaler, ...

EU høring om undtagelser for statsstøtte (GBER)

Dette er den første ud af to offentlige høringer iværksat af Europa-Kommissionen vedr. en ændring af den generelle gruppefritagelsesforordning (forordning 651/2014), hvor havne og lufthavne nu ønskes inkluderet. Formålet er at forenkle anvendelsen af statsstøttereglerne, hvilket reducerer administrative byrder og ...

DK høring om statsstøtte – gruppefritagelse (GBER)

Danske Havne har med interesse læst Europa-Kommissionens udkast til ændring af gruppefritagelsesforordningen med en fælles fortolkning af, hvornår statsstøtte i forbindelse med havne er undtaget fra de generelle statsstøtteregler. Forslaget har interesse, fordi erhvervshavne er en vigtig brik i Danmarks ...

EU høring om EU’s åbenhedsregister

Danske Havne er som brancheorganisation registreret i EU's åbenhedsregister. Det giver lettere adgang til møder i EU-institutionerne, adgang til ekspertgrupper, information om høringer og nye tiltag samt mulighed for EU-institutionerne at kontakte Danske Havne direkte ved behov. Danske Havne oplever ...

EU høring om EU’s Fiskeri Fond

Europa-Kommissionen har udsendt en høring om EU's  Fiskeri Fonds program fra 2007-2013 for at se, om der er evt. forbedringspotentiale for et nyt program efter 2020. Der er tale om et otte sider langt spørgeskema, som desværre ikke går særligt ...

EU høring om støj

Støj fra transport og industri er reguleret i “Environmental Noise Directive”, der forpligter medlemsstater at kortlægge støj fra transport og industri med en tilhørende handleplan. Europa-Kommissionen har under sloganet “Better Regulation” valgt at evaluere bl.a. Environmental Noise Directive (END) for ...

DK høring om cirkulær økonomi

Europa-Kommissionens definition på en grøn havn: "I forhold til EU's transportpolitik, er en grøn havn en havn, der lykkes i at balancere miljømæssige udfordringer med den økonomiske efterspørgsel". Det er i dette perspektiv, at Danske Havne har anskuet pakken om ...

Lov om maritim planlægning – havnplanlov

Danske Havne støtter en langsigtet dansk strategi og planlægning for Danmarks havområder. Det er en meget kompleks lovgivning, og det er formålstjenesteligt, at rammeforslaget binder de 14 eksisterende lovgivninger sammen for at udnytte og skabe en visionær dansk handleplan for ...

Høringssvar om Aggersundbroen

Koordinering af broarbejder på Limfjorden bør være en selvfølge også fremadrettet Aggersundbroen skal sikres mod skibsstød. Danske Havne efterspørger igen en koordinering mellem broarbejder på Limfjorden, sådan at erhvervsskibsfarten ikke rammes unødvendigt hårdt, hver gang et nyt broarbejde sættes i ...

Ændret udlændingelov – transportøransvar og grænsekontrol

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har sendt et ændringsforslag i høring vedrørende lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekon-trol ved indre Schengengrænser). Danske Havne peger på, at en ændring af udlændingeloven i forhold til transportøransvaret kan påvirke ...

Genåbning af pulje til fiskerhavne under EU’s Fiskerifond

Henvendelse til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen fra Danske Havne om midler til stormsikring og adgangsforhold i fiskerihavne under den Europæiske Hav- og Fiskeri Fond (EHFF). Stormen Gorm den 29.-30. november 2015 har ligesom sin forgænger Bodil skabt ravage ...

Høring om koncessionsdirektivet

Danske Havne ønsker bekræftet at koncessionsdirektivet ikke vil få betydning for dansk havnepraksis Koncessionsdirektivet regulerer indgåelse af koncessionskontrakter, det vil sige kontrakter, hvor en privat aktør får retten til at løse en bestemt opgave og til den indtjening, dette kan ...

Høringssvar om VVM og havneloven

Ændringer i administration af VVM procedure får også indflydelse på havnenes projekter Det er ikke helt åbenbart om one-stop-shopping i VVM sager gør det lettere for bygherrer i havneprojekter, når de får en indgang hos Trafik- og Byggestyrelsen eller det ...

Høringssvar på implementering af EUs anerkendelsesdirektiv – kvalitetskrav til miljømålinger

Danske Havne vil være med når Naturstyrelsen laver ny vejledning om kvalitetskrav til sediment I dag gælder klapvejledningen. Men det nye håndteringshiraki  for sediment kan betyde ny vejledning hvis analysekrav og resultater skal gælde både for by-pass, nyttiggørelse og klapning. ...

Bekendtgørelse om uddannelse af personale på spulefelter

Uddannelseskrav helt ude af trit med opgaven Driftsledere på havnenes spulefelter skal gennemgå samme uddannelse som personale på en kontrolleret losseplads, selvom aktiviteterne på spulefelterne ikke står mål med uddannelseskravene. Miljøstyrelsen bør sørge for, at proportionaliteten kommer tilbage. Se Danske ...

Høring om VVM for ny Storstrømsbro

En ny Storstrømsbro bør tage højde for adgangsforhold fra land- og søside Vejdirektoratet har afsluttet VVM-undersøgelsen for anlæg af en ny Storstrømsbro og ned-rivning af den eksisterende bro. Resultatet af undersøgelsen er beskrevet i en VVM-redegørelse, der er fremlagt for ...

Meld en sær regel

Sære regler - Danske Havne har fundet 17, som Trafikstyrelsen bør se på Trafikstyrelsen vil lette hverdagen for erhvervslivet og har opfordret til, at virksomheder og organisationer fortæller dem om sære regler, som med fordel kan ændres eller måske helt ...

Høringssvar om miljøvurdering af planer

Erhvervshavne må væbne sig med tålmodighed, selvom ny lov om miljøvurdering skal sikre bedre og hurtigere koordinering Ny lov om miljøvurdering af planer og projekter sikrer bedre og hurtigere koordinering. Men kun mellem ministerier, styrelser og kommuner. De egentlige ”kunder”, ...

Høringssvar om spærring af sejlrende i Limfjorden

BaneDanmark vil ikke lukke Limfjordsbroen op i 35 dage i 2016 Spærring af sejlrende gennem Limfjorden 35 dage til næste år er en kæmpe udfordring for de mindre havnene i området. Selvfølgelig skal jernbanebroen vedligeholdes, men det må tilrettelægges uden ...

Høringssvar om vejning af containere

Nye uigennemsigtige krav til vejning af containere fra 1. juni 2016 IMO stiller nye krav til vejning af lastede containere fra 1. juni 2016. Men nationalstaten skal også stille krav til, hvordan det skal ske og hvilke krav, der skal ...

EU-høring om cirkulær økonomi

EU-strategi bør inddrage sedimenter, affaldsafgifter og havnes mulighed for at understøtte industri symbiose Europa-Kommissionen forventes at lancere en pakke på cirkulær økonomi mod udgangen af 2015. Pakken forventes at blive mere ambitiøs end den foregående, der mere var rettet mod ...

Offentlig høring om fugle- og habitatdirektivet

Fugle- og habitatdirektiv kan styrkes af vejledning, tydeligere lovgivning og samarbejde på tværs af grænserne Europa-Kommissionen har som led i sin strategi om at gennemgå lovgivninger for sund fornuft valgt at se på fugle og habitatdirektivet. Baggrunden for spørgeskemaet er, ...

DH høringssvar om vandplaner – bekendtgørelse om miljømål, bilag 5

Vandplanerne skal forene politik og praktik 6 måneders høring af vandplaner er slut. Danske Havne er tilfredse med at have fået sat aktivitetszoner ind ved havne. Nu udestår opgaven med at finde ud af, hvad det så har af konsekvenser. ...

Høring om bekendtgørelse om ansøgning om by-pass, nyttiggørelse og dumpning af havbundssediment

En ny bekendtgørelse om by-pass og nyttiggørelse er et skridt på vejen, men der skal tages de nødvendige hensyn til teknik og økonomi hos havne Danske havne oprenser og vedligeholder sejlløb og havnebassiner. Det er nødvendigt med en bred vifte ...

Høring om risikobekendtgørelse

Ny bekendtgørelse overimplementerer EU-regler. De maritime organisationer ønsker, at transport transport foregår så sikkert som muligt, men den nye bekendtgørelse skaber administrativt bøvl, øgede omkostninger og situationer, som såvel erhverv som myndigheder kan have svært ved at opfylde Høringssvar til ...

Høring om udviklingsmidler til fiskerihavne og landingssteder

Ny EHFF pulje har begrænsede midler og kan styrkes ved øget fokus på sektorens helhed Danske Havne forholder sig overordnet set positivt overfor for retningen og tankegangen i udviklingsprogrammet, samt at det nye EHFF-program ligesom det tidligere EFF-program åbner for ...

Natura2000

Danske Havne er bekymret over udlægget af Naturstyrelsens seks udvalgte havområder i Kattegat til Natura 2000 Naturstyrelsen udlægger seks udvalgte havområder i Kattegat til Natura 2000. Det kan få betydning for danske havnes drift og interesser, idet områderne vil blive ...

Skibsophugning i tredjelande

Kort høringsfrist om skibshugning mangler sikkerhed for økonomisk konsekvens for de maritime erhverv Danske Havne støtter høringssvaret fra Danmarks Rederiforening. Danske Havne ser også positivt på Hong Kong-Konventionen, der har til formål at sikre, at ophugning af skibe foregår på ...

Statsstøtte til infrastruktur og havne

Der er brug for transparente og entydige regler for statsstøtte til havne og infrastruktur for at skabe fair konkurrence Kommissær for konkurrence Margrethe Vestager samlede den 5. marts 2015 Kommissionen og repræsentanter fra medlemslandene i en ny undergruppe om statsstøtte ...

Implementering af EU hvidbog om transport

EU kan bidrage til øget indsats for maritim transport, fair konkurrence og økonomisk bistand til nøgleinfrastruktur EU's Hvidbog om transport har et sigte frem mod 2020 - og på nogle områder helt frem til 2050. Den præsenterer en lang række initiativer, ...

Midtvejsevaluering af EU’s søtransportpolitik 2010-2018

EU’s søtransportpolitik bør i højere grad sætte fokus på regelforenkling og administrative byrder, så EU’s havne og virksomheder skal bruge mindre tid på papirarbejde og mere tid på at skabe blå vækst Det er vigtigt både for havne og virksomheder ...

Høring om administrationsgrundlag for Kystdirektoratets behandling af sager på søterritoriet

Danske Havne ønsker fortsat en sagsfordeling mellem Kystdirektoratet og Trafikstyrelsen Miljøministeren ønsker klare kriterier for hvilke aktiviteter, der tillades på kystterritoriet. Et nyt administrationsgrundlag har derfor været i høring. Det er dog ikke Kystdirektoratet, men Trafikstyrelsen, der behandler alle projekter, ...

Havnes modtagefaciliteter

EU: Spildevand er primære udfordring, men også meldepligt volder problemer i nye retningslinjer til havnes modtagefaciliteter Europa-Kommissionen har nedsat en række ekspertgrupper under fællesbetegnelsen European Sustainable Shipping Forum (ESSF). Danske Havne sidder med i ekspertgruppen om havnes modtagefaciliteter, der mødtes ...

Kommissionens arbejdsplan for Motorways of the Sea

Nationale input til udkast til arbejdsplan for Motorways of the Sea Kommissionen har bedt medlemslandene om kommentarer til Work Plan for Motorways of the Sea, som koordinator Brian Simpson har udarbejdet (med hjælp fra Jose Anselmo i DG MOVE). Kommissionens forslag til ...

Høring om lånevejledningen

Lånevejledningen bør afvente en evaluering af havneloven Lånevejledningen præciserer betingelserne for havnes adgang til garanti og lån i KommuneKredit. Danske Havne opfordrer Økonomi- og Indenrigsministeriet til at vente på evaluering af havnelov, hvor emnet også drøftes. Læs Danske Havnes høringssvar ...

Høring om landanlæg og Femern-forbindelse

Nyttiggørelse af havbundsmaterialer er som i etableringen af Femern-forbindelsen generelt set et ønske og en væsentlig forudsætning for at kunne gennemføre anlægsprojekter Transportministeriet har sendt et lovforslag i høring. Udkast: Forslag til lov om anlæg af fast forbindelse over Femern ...

Høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om farvandsafmærkning

Hvorfor er farvandsafmærkning ikke en statslig/kommunal opgave På land er vi ikke i tvivl om, at staten/kommunen skal betale for lysregulering og afmærkning. Hvorfor så til søs? Søfartsstyrelsen har lavet udkast til bekendtgørelse om farvandsafmærkning, der præciserer, at havnen skal ...

Prøvetagningsmetode og hyppighed af svovl i marin brændstof

Høringen er en implementering af EU's direktiv om svovlindhold i marin brændstof for så vidt angår kontrol Søfartsstyrelsen har ultimo oktober 2014 gennemført høring om udkast til bekendtgørelse om havnestatskontrol af skibe. Denne høring er sendt i høring af Miljøministeriet ...

Bekendtgørelse om havnestatskontrol af skibe

Kontrol af svovlindhold i brændstof må ikke blive en konkurrenceparameter. Kontrolniveauet bør være højt og ensartet. Danske Havne finder, at der er behov for koordinering og ”best practice” på havnestatskontrolområdet. Kontrolniveauet skal være ensartet, hvad enten skibet anløber dansk havn ...

Høring over udkast til bekendtgørelser på lodsområdet

Lodsloven omsættes nu til praksis. Den gradvise liberalisering af gennemsejlingslodsninger kan begynde i 2016. Danske Havne er tilfredse med, at der er kommet skred i en modernisering af lodsning. Det nye grundlag for en gradvis liberalisering af lodsninger i gennemsejlingsfarvandene ...

Høring om ændring af råstofloven og kystbeskyttelsesloven

Miljøministeren bør tage udgangspunkt i, at sediment er renere i dag end for 10 år siden. Nye regler for indvinding af råstoffer åbner også nye muligheder for en mere enkel sagsbehandling ved uddybning og oprensning af sejlrender og havne. Men ...

Høring om ændring i bekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme

Hygiejnecertifikater. Danske havne skal være på WHO's liste over godkendte havne Danske Havne har ønsket, at der ikke noget sted sås tvivl om hygiejnecertifikater, der udstedes i danske havne. Derfor bør alle danske havne være på WHO's liste over godkendte ...

Miljøministerens miljøtilstandsrapport

Ministeren bør frafalde krav om dyre analyser, hvor resultaterne ikke længere er registrerbare Miljøministeren melder godt nyt fra havet. Miljøstilstandsrapporten viser, at indholdet af miljøfremmede stoffer som TBT og PAH’er i muslinger er faldet markant siden 2000. Det er godt, ...

Udkast til lovforslag om jernbane

Nyt udkast til jernbanelov gør loven mere overskuelig, men Danske Havne efterlyser en modernisering, så kombinationen af skib og bane kan udbygges Ifølge EU-Kommissionen bør 30 procent af godstransporten på strækninger over 300 km ske med skib eller jernbane. Danske ...

DK: Ny dansk lov om turisme

En national strategi for turisme er efterspurgt men lovforslag kan styrkes med fokus på maritim turisme Lovforslagets formål er at skabe en stærkere organisering og styring af den offentlige turismefremmeindsats. Det skal ske gennem oprettelse af et nationalt turismeforum, som ...

EU: Høring om lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Lovforslag giver information til fiskerihavne, der ønsker at søge tilskud til udviklingsprojekter under EHFF 2014-2020 Lovforslaget har til formål at skabe grundlag for at yde støtte i Danmark med midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond til understøttelse af den danske ...

Høring om modulvogntog

Flere modulvogntog Parterne bag trafikaftale 2014 er enige om at udbrede og forlænge modulvogntogsforsøget til 2030. Den melding kommer samme dag som Vejdirektoratets høring om veje til modulvogntog udløber. Listen bliver stadig længere, men der er flere steder, hvor det ...

Lokale Aktions Grupper (LAG) 2014-2020

Udviklingsprogram for danske landdistrikter bør også tilgodese havnes rolle som knudepunkt for udvikling LAG-midler har tidligere været et godt og demokratisk værktøj til udviklingsprojekter i landingssteder og havne i landdistrikter. Danske Havne har ingen kommentarer til indholdet i udkast til bekendtgørelse ...

Ændringer i fiskeriudviklingsprogrammet 2007-2013

NaturErhvervstyrelsen har et par rettelser til sidste ansøgning om tilskud under EFF programmet 2007-2013 Danske Havne har en kort kommentar til høringsmaterialet. Dette er også gældende for det nye udviklingsprogram 2014-2020. Tilbudsloven. Overslag på projektets værdi bør være tilstrækkeligt. Udbud ...

EU’s udviklingsprogram for fiskeriet 2014-2020

EU: Høringssvar om kommende udviklingsprogram for fiskeriet, herunder fiskerihavnes rolle og mulighed for tilskud til nøgleinfrastruktur Stor rost til NaturErhvervstyrelsen for inddragelsen i processen med at formulere et nyt EHFF program 2014-2020. Danske Havne mener grundlæggende, at udkastet til udviklingsprogrammet ...

EU: Fælles metode til vurdering af støj

EU ønsker ny metode for at beregne støj. Uforholdsmæssig kort tidsfrist gør det umuligt at gennemskue konsekvenser Kommissionen har udsendt sit forslag til Rådets direktiv om etablering af fælles metode til vurdering af støj. Miljøministeriet har sendt forslaget i høring med uforholdsmæssig kort ...

EU: Innovation i den blå økonomi

Innovation i den blå økonomi skal ses i en større sammenhæng for at opbygge momentum At styrke incitamenter for innovation i den blå økonomi er sund fornuft. Havene rummer utvivlsomt et potentiale for vækst og beskæftigelse. Men potentialet gøres større, hvis ...

Udbud af teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande

Nu skal mulighederne for landbaseret lodsning undersøges. Det skal være et praktisk studie, mener Danske Havne. Danske Havne støtter fuldt ud op om ønsket om at få mulighederne for at få landbaseret lodsning undersøgt og underbygget. Det er Danske Havnes ...

Ny bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer

Svovl: regler for kontrolstraf og modtagefaciliteter skal være de samme i EU Ren luft er godt og derfor er det rigtigt, at der stilles krav til renere brændstof. Det skal ske internationalt – eller i det mindste i EU. Derfor ...

Forslag til EUs transportdagsorden 2014-2020

Danske Havnes lovgivningsforslag til EUs transportdagsorden Transportministeriet vil i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet og den nye Europa-Kommission, der tiltræder i efteråret 2014, forsøge at spille nogle danske prioriteter ind på EUs transportdagsorden. Danske Havne har i den anledning indsendt ...

Smidigere regler for af- og påmønstring af søfolk

Nye regler tager højde for havnes modtagepligt og mulighed for nødvisering Nye regler for visumfritagelse af søfolk gør det smidigere for søfarende at af- og påmønstre skibe i Danmark. Danske Havne har sammen med de maritime organisationer arbejdet for smidigere ...

EU: Høring om maritim turisme

Ny EU strategi kan være godt nyt for havne der ikke er en del af TEN-T net Maritim turisme er et godt eksempel på samspillet mellem havn, by og bagland. Flere danske krydstogtdestinationer forventer vækst i antallet af både anløb ...

DK høring: Nedsættelse af afgift på landstrøm

Landstrøm er en teknologi i sin vorden og bør ikke være genstand for lovgivning Nyt dansk lovforslag fra Skatteministeriet foreslår en lempelse i elafgiften, så krydstogtskibe og andre større erhvervsmæssige skibe i havne kan forbruge elektricitet direkte fra land (landstrøm), ...

Kommissionens meddelelse om begrebet statsstøtte

Definition af statsstøtte kan bane vej for mere fair konkurrence blandt EU's havne Danske Havne er tilfredse med Europa-Kommissionens udkast til meddelelse, der baner vej for mere konkrete retningslinjer for statsstøtte til infrastruktur i EU’s havne. Danske Havne efterspørger retningslinjer, ...

Høring om statsstøtte til nøgleinfrastruktur af fælles interesse

Statsstøtte til infrastruktur bør tage højde for EU strategier som TEN-T og EHFF Danske Havne er tilfredse med EU KOM’s udkast til meddelelse, der tager højde for statsstøtte til infrastruktur, der i højere grad binder i EU’s havne sammen med ...

Ren luft i EU

Klimainitiativer bør søge at ligestille konkurrence mellem transportformer Overordnet set er det Danske Havnes holdning, at en hensigtsmæssig transportpolitik bør afveje de samfundsmæssige fordele og ulemper ved forskellige former for transport. Det gælder også for udledning af luft for at ...

Vejledning til havne om LNG operationer

Ny vejledning skal gøre det lettere at skabe LNG projekter Søfartsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over relevante overvejelser i forbindelse med ansøgning om bunkering af LNG i Danmark. Oversigten bliver offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Formålet med oversigten er, at gøre ...

Statsstøtteregler for infrastruktur i havne

Fælles statsstøtteregler vil gavne danske erhvervshavne Danske Havne er tilfreds med udsigten til at få fælles retningslinjer for offentlige investeringer i havne. Konkurrencen blandt EU’s havne er skæv pga. manglende retningslinjer, hvor nogle lande støtter projekter, som ikke kan støttes ...

Stormflodsordningen

Når stormflod rammer, er det en naturkatastrofe, som sætter forsikringen ud af kraft. Derfor træder stormflodsordningen i kraft. Det gælder bare ikke for havne. Det betyder, at der kun er havnen og havnens kunder til at betale, når storm og ...

Forslag til ny lodslov

Ændringer i lodsloven vil forrykke konkurrencevilkårene Søfartsstyrelsen har udarbejdet analyse af det danske lodsmarked og udkast til ændring af lodsloven. Danske Havne er skeptisk overfor forslaget, der kan føre til yderligere konkurrenceforvridning i forhold til andre transportformer, og sådan at ...

Statslige vandplaner 2010-15 inkl. miljørapporter

Havne, sejlrender og klappladser bør udpegess om aktivitetszoner Danske Havne mener, at havne, sejlrender og klappladser bør udpeges som aktivitetszoner i de statslige vandplaner. Se høringssvaret her.

Høring over udkast til vejledning om den nye offentlighedslov

Selvstyrehavne skal handle og agere forretningsmæssigt. Derfor bør der også være adgang til, at de kan undtages fra krav om offentlighed. Selvstyrehavne bør også være medtaget under offentlighedslovens § 4. Når politikerne stiller krav om, at selvstyrehavne skal handle og ...

Vejnet, hvor kørsel med modulvogntog er tilladt

Vejdirektoratet samler alle oplysninger om, hvor der må køre modulvogntog i en bekendtgørelse. Det hilser Danske Havne velkomment. Samtidig er der god grund til at udvide forsøget til flere havne, hvorfor Vejdirektoratet opfordres til at kigge nærmere på de små ...

Høring om invasive arter – ballastvand

Lovforslag bør i højere grad dokumentere væsentlighed og konsekvenser Forslaget har til hensyn at begrænse skadelige virkninger af international handel, herunder skibsfarts indvirkning på Europas biodiversitet og invasive dyrearter. Danske Havne hæfter sig ved, at der forudses væsentlige erhvervsøkonomiske konsekvenser ...

Høring i Partnerskab for Renere Skibsfart

Retningslinjer for miljøincitamenter skal bero på dokumentation I Partnerskab for Renere Skibsfart er to konsulentrapporter blevet diskuteret i forhold til at skabe miljøincitamenter i skibsfarten. Der er blevet udarbejdet rapporter for skibes miljøindekser og reducerede havneafgifter samt offentlige udbud af ...

Høring om ny kystfiskerordning

Danske Havne opfordrer til en bredt tænkt kystfiskerordning Danske Havne er engageret i at støtte det lovlige fiskeri, hvor fisken landes i de danske havne. Alle danske fiskerihavne servicerer kystfiskere. Kystfiskeriet benytter mange typer redskaber, bl.a. trawl. Derfor har Danske ...

Forslag til EUs vækstdagsorden 2014-2019

Danske Havnes lovgivningsforslag til EUs vækstdagsorden Erhvervs- og Vækstministeriet vil i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet og den nye Europa-Kommission, der tiltræder i efteråret 2014, forsøge at spille nogle danske prioriteter ind på EUs vækstdagsorden. Danske Havne har i den anledning ...

Nye ansvarsgrænser for mindre skibe

Fornuftigt at hæve ansvarsgrænserne for små skibe. Men ikke, når det gælder vrag Det er fornuftigt, at mindre skibe kan slippe billigere i forsikring, fordi risikoen for meget omfattende skader er mindre end for store skibe. Men også små skibe ...

Forslag til lov om vandplanlægning

Vandplanlægning må ikke slå havnenes planlægning i stykker Det nye koncept for planlægning må ikke slå havnenes planlægning i stykker. Havne har brug for langsigtet og gennemsigtig planlægning, så de kan fortsætte deres aktiviteter og udvikling. Derfor skal staten være ...

Høringssvar om visumreglerne

Danske Havne ønsker fleksible regler for visum til søfolk Danske Havne anerkender Justitsministeriets store arbejde med revisionen af de danske visumregler. Revisionen af visumreglerne er et skridt i den rigtige retning mod en mere smidig håndtering af bl.a. besætningsskift i ...

Forsyningssikkerhedsafgift – afgift på brændsel

En ny forsyningssikkerhedsafgift kan øge grænsehandlen af træpiller, flis og biomasse. Det kan slå et effektivt og fintmasket distributionsnetværk gennem havne ud af kurs. De miljø- og klimamæssige konsekvenser af at omlægge transporten fra sø og korte afstande over land ...

Regionalfondsprogrammet for Danmark 2014-2020

Danske Havne noterer, at der i regionalfondsprogrammet bliver lagt vægt på at styrke de generelle vækstvilkår, herunder Vækstplan for Det Blå Danmark. I forlængelse af dette ser Danske Havne gerne, at den maritime sektor eksplicit bliver nævnt i regionalfondsprogrammets prioriteringsakser. ...

Høring om broreglement

Påsejlingen af jernbanebroen over Limfjorden i marts 2011 medførte skærpet lodspligt mv. Nu har myndighederne undersøgt det hele grundigt, og en væsentlig årsag var kommunikationen eller mangel på samme mellem skib og bro. Det skal der blandt andet tages højde ...

Ændrede regler for sikring af havnefaciliteter

Regler for sikring af havnefaciliteter lempes ISPS-registrerede lastskibe og passagerfærger i overvejende indenlandsk fart har siden marts 2013 haft lempede krav til skibssikring. Ændringen fra Kystdirektoratet betyder, at de lempede regler nu også gælder for de færgerederier og de havnefaciliteter, der betjener de pågældende last- og ...

Nye emissionskrav til skibe

Nye krav til skibe kan skabe forbud mod anløb Europa-Kommissionen foreslår en ny lovgivning, der implementerer IMO's forslag til et system til overvågning, rapportering og verifikation (MRV) af drivhusgasemissioner fra søtransport. Forslaget kræver bl.a. at Danmark skal fastsætte nationale sanktionsbestemmelser for ...

Revision af de danske visumregler

Revision af de danske visumregler skal bl.a. gøre det lettere at håndtere besætningsskift og sikre at der er mulighed for nødvisum i alle danske havne med internationale anløb Revisionen og en optimering af de danske visumregler har været flere år ...

Bekendtgørelse vedrørende isbrydning

Bekendtgørelsen skaber mulighed for at melde næste års takster tidligere ud. Og havnen bestemmer selv, hvordan indbetalinger til isafgiften opkræves Bekendtgørelse om isbrydning har været i endnu en høring. Det vil nu være muligt at melde næste års takster tidligere ...

Danske Havnes svar på ny EU havnelov

EU havnepakke undgår nødvendige regler Kommissionen ønsker med et nyt lovforslag at øge effektiviteten i havne med bedre adgang for udbydere af havnetjenester og bedre gennemskuelighed i økonomien. Danske Havne bifalder, at erhvervshavne anerkendes som selvstændige, kommercielle enheder, der har ...

Betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Ændrede betalingsregler for vand vil betyde, at de store vandforbrugere skal betale forholdsvis mindre for deres vandforbrug. Danske Havne hilser det velkomment, at konkurrenceevnen for produktionsvirksomhederne kan styrkes. En endelig model lader vente på sig, men det er for Danske ...

Høringssvar forud for Rådsmøde om tilskud til TEN-T

EU skærer i økonomien men ikke forventninger til infrastrukturens udvikling Kommissionen foreslår, at der oprettes en ny infrastrukturfacilitet kaldet Connecting Europe-faciliteten, som skal finansiere infrastruktur på bl.a. transportområdet i perioden 2014-20. Formålet med forslaget er at fremme den europæiske vækstdagsorden, ...

Kommissionens offentliggørelse af: Grønbog – om en europæisk strategi for plastaffald i miljøet

EU udarbejder en strategi for hvordan man kan udvikle plast og modvirke dets skadelige virkninger på miljøet. Danske Havne støtter, at man forsøger at mindske mængderne og udvikler mere bæredygtige typer, så forureningen kan stoppes ved kilden. Men hvorfor vente? ...

Vægt og dimensioner for lastbiler

Fælles regler for containertransport bør skabe incitamenter for nærskibstransport og forhindre overlæs af containere Kommissionens forslag er først og fremmest en tilpasning af EU-regler til markedsstandarder. 45 fods skibscontainere er blevet en markedsstandard for interkontinental godstransport og bør derfor ikke ...

Ny VVM bekendtgørelse på søterritoriet

Transportministeriet bør gennemgå bekendtgørelsen en ekstra gang mhp at lempe de administrative byrder Danske Havne ønsker øget proportionalitet mellem de krav, der stilles til screening og krav om VVM redegørelse på den ene side og den indvirkning et projekt kan ...

Ingen europæiske særregler for skibsophugning

Danske havne er ikke skatteopkrævere - Danske Havne siger nej til nyt forslag I forbindelse med Europa-Kommissionens forslag til en europæisk ratificering af den i FN vedtagne Hong Kong Konvention fra 2009 om miljørigtig skibsophugning, har Europa-Parlamentet udbygget forslaget med ...

Maritim planlægning bør tage højde for sejlruter og havne

Høringssvar til nyt direktiv om maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning På baggrund af en europæisk strategi for blå vækst og en dansk vækststrategi for Det Blå Danmark vurderer Danske Havne, at der er et klart behov – og merværdi ...

Bekendtgørelse om Istjenesten og cirkulære om Isbrydningsrådet

Danske Havne ønsker evalueringen af organiseringen rykket frem og særregler for havne i beredskabsområder fjernet Den planlagte evaluering i juni 2013 bør rykkes frem, så bekendtgørelsen kan afspejle erfaringerne fra den netop afsluttede is sæson. Men også særreglerne for havnene ...

Høring af forslag til Lov om Danpilot

Danske Havne ønsker billig og sikker lodsning med høj forsyningssikkerhed Derfor er det også velkomment, at regeringen har iværksat en analyse af hele lodsområdet. Mens vi venter på denne analyse er forslag om at omdanne DanPilot til en selvstændig offentlig ...

EU kræver store investeringer i havne

EU's ønske om ren skibsfart pålægger havne store udgifter I tilsendte forslag skal alle 22 danske søhavne, der indgår i TEN-T nettet: Etablere strømforsyning fra land inden 2015, forudsat at den er omkostningseffektiv og har miljømæssige fordele Anlægge offentligt tilgængelige ...

Mulig udvidelse af beredskabsnetværk

Beredskab i havne samt sikring af havne og faciliteter Samtænkningssektionen  er ved at færdiggøre en intern analyse, der skal ligge til grund for en mulig udvidelse af et eksisterende beredskabsnetværk. Netværket består i dag af en gruppe samfundsvigtige virksomheder, p.t. 40-50 ...

Maritim omstillingspulje i høring

Omstillingspulje på 20 mio. kr. for renere skibsfart Nyt forslag om tilskud til udvikling af grønnere skibsfart er i tråd med regeringens vækststrategi for Det Blå Danmark og Europa-Kommissionens meddelelse vedr. en miljøvenlig energi til transport: En europæisk strategi for ...

Lempede krav til passagerskibe

Sikringskrav målrettes aktiviteten - lempelser for passagerskibe Søfartsstyrelsen foreslår i høring at ligestille de forskellige transportformer for passagerer i forhold til terrorsikring. Det forventes at passagerskibe og andre skibe med ISPS status, der alt overvejende er i indenlandsk fart, ligestilles med sikringsniveau og tiltag i fx tog, ...
Scroll til toppen