Miljøledelse – lovgivning

Europa-Kommissionens definition på en grøn havn:
“I forhold til EU’s transportpolitik, er en grøn havn en havn, der lykkes i at balancere miljømæssige udfordringer med den økonomiske efterspørgsel”

Nedenfor er Danske Havnes arbejde på miljøområdet i forhold til love, bekendtgørelser og vejledninger.

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale (klapning)
BEK nr 950 af 27/06/2016. Se bekendtgørelsen her

Vejledning om dumpning af optaget havbundssediment
Miljøstyrelsens klapvejledning fra 2008

Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
Lovbekendtgørelse nr. 116 af 26/01/2017

Affaldsmodtagelse
Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner
BEK nr. 1396 af 25/11/2016

Nødområder for skibe
Miljøministeriet har udpeget nødområder for skibe med behov for assistance i de danske farvande.
De udpegede områder fremgår af bekendtgørelse nr. 875 af 27. juni 2016 om nødområder og planer herfor.

Se oversigt over de udpegede nødhavne samt links til relateret lovgivning på Miljøstyrelsens hjemmeside.

EU lovgivning
Få et overblik over EU-lovgivningen på miljøområdet i publikationen Harbour Light, der er udarbejdet i et samarbejde mellem havnenes europæiske brancheforening ESPO og de flamske havnemyndigheder.

Publikationen findes på ESPO’s site eller hos Flemish Port Commission

Værktøjskasse til miljøledelse i havne

Danske Havne har i samarbejde med medlemshavne udviklet en værktøjskasse til systematiske forbedringer af danske havnes miljøledelse og miljøpåvirkning. Det er Danske Havnes overbevisning, at vi gennem samarbejde, handling og kommunikation kan skabe en bedre forståelse af havnenes samfundsmæssige rolle og havnenes bestræbelser for bæredygtighed. Værktøjskassen skal ses som et idékatalog og en tjekliste i forhold til at oparbejde en praksis med systematisk miljøledelse.

Download publikationen “Værktøjskasse for miljøledelse – Best practice i bæredygtig miljøledelse i danske erhvervshavne”

Håndtering af støj på havne

Støj er et problem i mange havne. Heldigvis kan støj håndteres, men der skal gøres en indsats. Danske Havne har derfor lavet et katalog over gode idéer og praksis til at håndtere støj fra og på havne. Det er en lille pjece på fire sider, så der er ikke tale om nogen udtømmende liste eller detaljeret teknisk gennemgang. Det skal i stedet ses som et idékatalog og en tjekliste i forhold til at gøre noget ved støj på havnen.

Download pjecen “Håndtering af støj på havne”

Bedre miljøledelse i havnene – havneinitiativerne GreenPorts og EcoPorts
Havnenes europæiske brancheorganisation ESPO skabt en platform for miljøtiltag og miljøledelse i europæiske havne. ESPO har udformet retningslinjer i en Green Guide, der fungerer som miljø benchmark, som er med til at balancere grønne initiativer med økonomiske fordele. Læs ESPO’s Green Guide og best practise eksemplerne i de to Annexer.

Nyt om kommende konferencer og nyhedsbrev kan findes på GreenPort.com eller EcoPorts.com som hører under den europæiske havneorganisation, ESPO.

EcoPorts er en forlængelse af GreenPort initiativet med redskaber for havne, der vil operere med grøn udvikling:

Download ESPO’s 10 vigtige miljømål

Scroll til toppen