Fjernelse af uønskede skibe

Hvilke skibe kan havnen forlange fjernet?

Det følger af § 16 i standardordensreglementet for danske erhvervshavne, at havnemyndigheden kan forlange oplagte eller efterladte skibe fjernet fra havnen. Efterkommes et sådant pålæg ikke kan havnen efter den i bestemmelsen foreskrevne fremgangsmåde flytte skibet eller foranledige dette solgt. Standardreglementet giver således havnen hjemmel til selv at sørge for fjernelse af sådanne skibe eller bede fogedretten om at gennemføre en offentlig auktion.

Hvad gør man, hvis ejeren ikke kan findes?

Havnen skal bestræbe sig på at give ejeren besked. Kan skibets ejer ikke umiddelbart findes, skal havnen udfolde rimelige bestræbelser på at finde skibets ejer, jv. i øvrigt § 16 i standardordensreglementet.

Lykkedes det ikke, kan der indgives begæring til fogedretten med henblik på at gennemføre en offentlig auktion, hvor skibet kan bortsælges. En sådan fogedbegæring indgives af havnens advokat, der står for de fornødne skridt i samarbejde med havnen.

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8104
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Danske Havne logo _2 

Kirklarsen