Anløbsoplysninger

I forbindelse med et skibs anløb i en havn, kan havnen kræve en række oplysninger fra skibet. Disse oplysninger kan findes i Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne eller i den enkelte havns forretningsbetingelser.

Hvornår skal et anløb anmeldes?

Det følger af Standardreglementet § 1, stk. 1, at skibe senest skal melde deres anløb:

  • Mindst 24 timer inden ankomsten.
  • Senest når skibet afgår fra den foregående havn, hvis rejsen varer mindre end 24 timer.
  • Så snart ankomsthavnen er kendt, hvis denne oplysning først foreligger mindre end 24 timer inden ankomst eller ændres under rejsen.

Fristerne gælder dog ikke skibe i fast rutefart med liggeplads i havnen.

Hvilke oplysninger kan som minimum kræves?

Anmeldelsen af anløb skal jf. Standardreglementet § 1, stk. 2 mindst være ledsaget af følgende oplysninger:

  • Oplysning om skibets data, forventet ankomsttidspunkt og den forventede liggetid i havnen.
  • Oplysning om formål med anløbet, herunder om der er behov for liggeplads ved en sikret havnefacilitet.
  • Alle oplysninger, som havnen efter de til enhver tid gældende regler skal bruge til administration af en sikret havnefacilitet, når skibet ønsker liggeplads ved en sikret havnefacilitet.
  • Oplysning om der er farligt gods om bord, arten og mængden heraf, om det skal losses i havnen, eller om farligt gods skal lastes i havnen. Ved farligt gods forstås gods, der er omfattet af IMDG-koden
  • Anmeldelse af skibs- og lastaffald, der påregnes afleveret i havnen efter de til enhver tid gældende regler herom.

Det følger af Standardreglementet § 1, stk. 4, at havne endvidere i forbindelse med skibsanløb kan kræve, at skibet fremviser skibets officielle papirer og giver alle relevante oplysninger om skib, ladning og ejerforhold. Det kan forlanges, at skibet under sit ophold deponerer skibets papirer og certifikater hos havnen.

Hvad er SafeSeaNet?

SafeSeaNet er en elektronisk EU netværk, som kan anvendes til udveksling af maritime relaterede informationer mellem EUs medlemslandenes myndigheder. Skibe og skibsmæglerne indberetter til SafeSeaNet og havnene har mulighede for at "kigge med" for så vidt angår de oplysninger, der berører havnen.

Marinestaben har udviklet og implementeret SafeSeaNet.dk trinvis, startende med indberetningerne baseret på skibenes transport af farligt og/eller forurenende gods (HAZMAT), og efterfølgende indberetning af skibes anløb af danske havne og seneste med oplysninger om passagerer, affald og oplysninger til brug for SKAT. Se mere på Marinestabens hjemmeside

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat på danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8100
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Danske Havne logo _2 

Kirklarsen