Spørgsmål: Skal en havn betale ejendomssat af sine havnearealer?

Det korte svar er nej jf. ejendomsvurderingslovens § 9, stk. 1, nr. 3.

Den relevante bestemmelse er ejendomsvurderingslovens § 9, stk. 1, nr. 3, hvorefter egentlige havneområder er undtaget fra vurdering, hvilket så betyder, at der ikke kan beregnes grundskyld, da der ikke er noget beregningsgrundlag.

I de områder der ikke kan, vil grundskylden typisk kunne væltes over på den lejer, hvis aktivitet gør, at der ikke er tale om havnerelateret anvendelse.

Den nærmere bestemmelser er her:

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår følgende om havneområder:

”Ved havneområder skal forstås selve kajanlægget med dertil hørende passagerterminaler, opmarchbåse og til- og frakørselsanlæg. Endvidere forstås godsterminaler, krananlæg og lignende faciliteter med tilhørende kajanlæg til håndtering af godstrafik samt til- og frakørselsområder, når sådanne terminaler m.v. betjener uafhængige transportører.

Administrationsbygninger, værkstedsbygninger og andre faciliteter, som ligger på havneområdet, og som anvendes i direkte tilknytning til de offentlige trafikale formål, er ligeledes omfattet af undtagelsen.

Havneanlæg eller havnefaciliteter er ikke omfattet af undtagelsen, hvis anlægget/faciliteterne er bestemt til brug for en enkelt virksomhed eller en på forhånd afgrænset gruppe af virksomheder, f.eks. et havneanlæg beregnet for betjening af et kraftværk, et olieraffinaderi, et skibsværft eller en foderstofvirksomhed.

Arealer og bygninger beliggende uden for havneområdet som ovenfor defineret skal i vurderingsmæssig henseende behandles på samme måde som andre tilsvarende arealer og bygninger. Dette vil gælde uanset arealernes/bygningernes anvendelse, uanset om arealerne/bygningerne ejes af den samme, som ejer havneområdet, og uanset om havneområdet og det øvrige område tilhører samme jordstykke eller anden vurderingsenhed.

Hvis der inden for havneområdet findes bygninger, der anvendes til andre formål end de offentlige trafikale formål, der begrunder undtagelsen, skal sådanne bygninger med et tilhørende grundareal vurderes på samme måde som tilsvarende bygninger og grundarealer beliggende uden for havneområdet. Et eksempel kunne være en tankstation beliggende i en færgehavn.”

De egentlige havneområder bør således kunne blive undtaget fra vurdering. I de områder der ikke kan, vil grundskylden typisk kunne væltes over på den lejer, hvis aktivitet gør, at der ikke er tale om havnerelateret anvendelse.

Hvad med dækningsafgift?

Det kan svinge fra år til år, hvilke kommuner der opkræver dækningsafgift, samt hvor stor en promille der opkræves. Det må således undersøges fra sag til sag og år til år, hvorvidt dækningsafgift er relevant i det konkrete tilfælde. Det er dog generelt de store jyske østkystkommuner, enkelte fynske kommuner, en del sjællandske kommuner samt alle hovedstadskommunerne, der opkræver dækningsafgift, men det kan ændre sig.

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8100
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her