EU-udbudsreglerne

Udbudsreglerne omfatter en lang række regelsæt, herunder EU’s udbudsdirektiver (det vil sige Udbudsdirektivet, Forsyningsvirksomhedsdirektivet, Koncessionsdirektivet og Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet), Udbudsloven, Tilbudsloven og EUF-Traktaten. Udbudsområdet er desuden reguleret af nogle generelle principper om ligebehandling, gennemsigtighed, proportionalitet og ikke-forskelsbehandling.

Klager over udbud behandles som oftest af Klagenævnet for Udbud, som i tilfælde af overtrædelse af udbudsreglerne blandt andet har mulighed for at annullere ordregivers beslutninger, at tilkende erstatning, at erklære en kontrakt for uden virkning mv. Den nærmere regulering heraf findes i Klagenævnsloven, som pr. 1. januar 2016 afløste Håndhævelsesloven.

Den danske udbudslov
Den danske udbudslov trådte i kraft den 1. januar 2016 og kan findes her.

EU-udbudsreglerne
EU-udbudsreglerne omfatter Udbudsdirektivet, Forsyningsvirksomhedsdirektivet, Koncessionsdirektivet, Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet og EUF- Traktaten.

Udbudsdirektivet
Udbudsdirektivet gælder for ordregivende myndigheders indgåelse af offentlige kontrakter om varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder.
Udbudsloven implementerer Udbudsdirektivet i dansk ret.

Forsyningsvirksomhedsdirektivet
Forsyningsvirksomhedsdirektivet gælder udelukkende ved forsyningsvirksomheders indgåelse af kontrakter om varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver til brug for forsyningsvirksomheden. I disse tilfælde gælder Forsyningsvirksomhedsdirektivet i stedet for Udbudsdirektivet.

Forsyningsvirksomhedsdirektivet er implementeret i dansk ret ved en bekendtgørelse. Bekendtgørelsen er langt fra så omfattende som Udbudsloven, men det fremgår af implementeringsbekendtgørelsen, at visse dele af Udbudsloven også finder anvendelse for forsyningsvirksomheder.

Udbudsforpligtelser efter EUF Traktaten
Kontrakter, som ikke er udbudspligtige efter direktiverne vil i visse tilfælde være omfattet af de almindelige udbudsretlige principper, som kan udledes af EUF-Traktaten. Dette kan fx føre til, at ordregiver skal sikre sig, at der skabes en passende grad af offentlighed om en kontrakt. Udbudslovens regler om kontrakter under tærskelværdierne har til formål at sikre en sådan passende grad af offentlighed om kontrakter, som har en klar grænseoverskridende interesse.

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8104
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Danske Havne logo _2 

Kirklarsen