Havnearealer

Hvem kan leje et havneareal?

Det fremgår af havneloven, at havnens midler kun må anvendes til formål, der særligt tjener havnens interesser (§ 9, stk. 4). Det betyder, at det påhviler kommunalbestyrelsen og havnebestyrelsen, at varetage havnens interesser.

Havnens arealer skal benyttes til havnerelateret virksomhed. Såfremt arealerne ikke kan udlejes til disse aktiviteter, kan havnen udleje arealerne til andre formål. Udlejning skal ske på markedsvilkår.

Skal et havneareal sendes i offentligt udbud ved salg?

Hvis der er tale om en kommunal havn, er svaret som udgangspunkt ja. Det sker efter samme retningslinjer, som hvis det er kommunen, der ønsker at sælge fast ejendom. De nærmere regler kan findes i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011.

Hvis arealet derimod tilhører en selvstyrehavn eller et kommunalt ejet havneaktieselskab, er der ikke krav om, at havnen skal sende arealet i udbud. Det har Indenrigsministeriet bekræftet i juni 2010. Havnen kan altså sælge arealet på traditionel vis via en ejendomsmægler.

Skal havnen sende lejemål i offentligt udbud?

Der findes ikke regler, der forpligter en havn til at foretage udbud af lejeforhold på havnens arealer. Dette gælder såvel udlejning af grundarealer og bygninger, som havnen måtte eje.

Det fremgår af vejledningen til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 udarbejdet af Indenrigsministeriet tilbage i 2004, at usædvanligt lange lejemål, kan være omfattet af bekendtgørelsen regler, da sådanne lange lejekontrakter i denne sammenhæng må sidestilles med salg af ejendommen. Det fremgår af vejledningen, at lejemål på under 50 år næppe kan betragtes som usædvanlige, når der er tale om erhvervslejemål.

Hvad koster arealet?

Den kommunale havn er som anført omfattet af udbudsreglerne. Derfor er forudsætningen, at prisen på arealet fastsættes den vej.

Selvstyrehavne og aktieselskabshavne står derimod frit til at anvende en hvilken som helst salgsmetode, forudsat at de handler økonomisk forsvarligt på havnens eller havneaktieselskabets vegne. Det betyder i praksis, at der skal sælges til markedspris.

Danske Havne anbefaler, at havnen forud for salg indhenter to eller tre vurderinger af arealet, så prisniveauet fastlægges på grundlag af flere uafhængige vurderinger.

Skal salget af arealet godkendes?

Den kommunale havn er en del af den kommunale forvaltning og er underlagt de der gældende retningslinjer.

I en selvstyrehavn vil kompetencen til køb og salg af fast ejendom etc. normalt være delegeret til havnebestyrelsen med mindre andet er fastsat i havnens vedtægter. Det påhviler såvel kommunalbestyrelse som havnebestyrelse ved salg af havnearealer at varetage havnenes interesse.

Selvom aktieselskabshavnen ikke skal have godkendt sine salg, udover hvad der må være bestemt af generalforsamling og bestyrelse, skal man være opmærksom på, at kommunen ved oprettelsen af aktieselskabet kan have betinget sig forkøbsret ved frasalg af arealer.

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8104
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Danske Havne logo _2 

Kirklarsen