Havnebestyrelse – ligelig repræsentation af kønnene

Hovedregel

Når der skal vælges ny havnebestyrelse, kan spørgsmålet om den kønmæssige fordeling komme op. Spørgsmålet er reelt kun aktuelt, hvis det er fastsat i havnens vedtægter, at der er organisationer, der kan indstille bestyrelsesmedlemmer. I de tilfælde skal de indstille kandidater af begge køn.

Bestemmelser om, at havnen skal formulere en politik og måltal for den kønsmæssige fordeling, gælder kun for a/s havne over en vis størrelse

Har havnens vedtægter betydning for forpligtelser i forhold til ligestillingsloven?

Ligestillingslovens krav til bestyrelsessammensætning er alene aktuel for selvstyrehavne og kommunalt ejede A/S havne, hvis det i vedtægterne er bestemt, at der udpeges bestyrelsesmedlemmer af andre organisationer eller myndigheder.

Ligestillingslovens § 10 a - Det følger af ligestillingslovens § 10 a, at der skal stilles forslag om både en kvinde og en mand, når en myndighed eller en organisation indstiller et medlem af bestyrelser, der vælges af kommunalbestyrelsen. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd.

Bestemmelsen gælder både udvalg m.v., nedsat af kommunalbestyrelsen efter egen beslutning, og udvalg m.v., nedsat i henhold til lov. Selve betegnelsen udvalg er ikke afgørende for, om lovens bestemmelser skal anvendes. Bestemmelsen kan også omfatte bestyrelser.

Hvad er kriterierne ?

Bestemmelsen gælder kun udvalg mv., herunder aktieselskabsbestyrelser, i det omfang, udvalget mv. enten efter kommunalbestyrelsens egen beslutning eller ifølge lovgivningen har medlemmer, der udpeges efter indstilling fra andre myndigheder eller organisationer.

Har A/S havne specielle forpligtelser med lov om ændring af selskabsloven?

Ja. Selskabslovens § 139 a om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn kan indebære forpligtelser for A/S havne.

Har antallet af medarbejdere indflydelse på forpligtelsen?

Ja. Hvis a/s havnen har under 50 medarbejdere er der ingen forpligtigelse til at udarbejde en politik og opstille måltal.

Har balancesum, omsætning og beskæftigede betydning for forpligtelsen?

Ja. Hvis havnen har over 50 medarbejdere, er den underlagt Selskabslovens § 139 a om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn . Det gælder dog kun, hvis havnene falder ind under 2 ud af 3 af følgende kriterier

- En balancesum på 143 mio. kr.

- En nettoomsætning på 286 mio. kr. og

- Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat på e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8100
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

 

 

 

 

 

DH logo til web
Kirklarsen