Modtagepligt

Det følger af havnelovens § 5, at havne har modtagepligt for skibe i det omfang pladsforholdene og sikringshensyn tillader det, medmindre andet er bestemt af Transport- og Energiministeriet i tilladelser meddelt i henhold til tidligere lovgivning.

Hvilke havne er omfattet af modtagepligten?

Alle havnene er omfattet af modtagepligten, dog ikke havne som i henhold til havnetilladelsen kun kan benyttes til begrænsede formål. Som eksempel herpå kan nævnes Odden og Ebeltoft Færgehavne samt havne i tilknytning til elværks- og raffinaderivirksomhed.

Hvad menes med pladsforholdene?

Pladsforhold omfatter havnens sø - og landområde, såvel kapaciteten i sejlrenden ind til havnen, liggepladser i havnen samt plads på havnearealerne.

Hvad menes med sikringshensyn?

Såfremt et skib ikke lever op til de sikringsmæssige krav, der stilles i henhold til f.eks. ISPS, kan havnen nægte skibet adgang.

Kan havnen kræve at se skibets papirer mv.?

Det følger af Standardreglement for overholdelses af orden i danske erhvervshavne, § 1, stk. 4, at havne i forbindelse med skibsanløb kan kræve, at skibet fremviser skibets officielle papirer og giver alle relevante oplysninger om skib, ladning og ejerforhold. Det kan forlanges, at skibet under sit ophold deponerer skibets papirer og certifikater hos havnen. Se endvidere spørgsmål vedrørende anløbsoplysninger.

Kan havnen forlange sikkerhedsstillelse?

Havnen kan, jv. Standardreglement for overholdelses af orden i danske erhvervshavne, § 1, stk. 5 forlange, at der stilles en for havnen tilfredsstillende sikkerhed for eventuelle krav mod skibet.

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat på e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8100
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Danske Havne logo _2 

Kirklarsen