Opsigelse af areallejere

Er der nogen standard?

Danske Havne har udarbejdet en standardkontrakt, der er meget benyttet på de danske havne. Kontrakten har en individuel del og anden del, der består af generelle standardbestemmelser. Kontrakten kan hentes på Danske Havnes hjemmeside.

Hvad er kontraktens løbetid og betingelser for opsigelse?

På danske havne udlejes arealer ofte med henblik på areallejers opførelse af bygninger på den lejede grund. Det betyder, at areallejeren ejer bygningen, mens arealet den er opført på fortsat tilhører havnen. Sådanne lejekontrakter indgås ofte for længere perioder enten ved, at lejekontrakten er indgået for et vist antal år, eksempelvis 20 år, hvorefter det ophæves uden varsel eller indgås med en indledende uopsigelighed, hvor kontrakten ikke fra havnens side kan opsiges de første eksempelvis 20 år. Lejemålet ophører ikke ved udløbet af uopsigelighedsperioden, men skal fortsat opsiges af en af parterne.

Hvad betyder uopsigelighed?

En areallejekontrakt, der er indgået for et særligt åremål, vil, medmindre andet er aftalt, som udgangspunkt ikke kunne opsiges i lejeperioden. Sådanne kontrakter betegnes normalt tidsbegrænsede lejekontrakter. Der er i den nugældende version af Danske Havnes standardkontrakt lagt op til, at lejemål indgås som løbende kontrakter, men med mulighed for at indarbejde en periode, hvor lejemålet er uopsigeligt for udlejer, altså havnen. I en sådan aftalt uopsigelighedsperiode kan lejekontrakten derfor ikke opsiges af havnen, men der findes dog enkelte modifikationer hertil i standardkontrakten.

Af standardlejekontraktens generelle bemærkningers § 8 fremgår det blandt andet, at havnen uanset tillagt uopsigelighed kan opsige lejeren med et års skriftlig varsel, hvis udlejeren får brug for arealet til havnemæssige foranstaltninger. Det kan f.eks. være vedligeholdelse, forbedring af havnen eller havnens faciliteter. En erstatning eller betaling af flytteomkostninger til lejeren vil da skulle fastsættes.

Hvordan opsiges kontrakten efter uopsigelighedsperioden?

Efter udløbet af uopsigelighedsperioden kan lejekontrakten opsige af havnen med det aftalte opsigelsesvarsel. Det er efter standardkontrakten på 6 måneder. Ved opsigelse efter udløbet af en uopsigelighedsperiode, har lejer som udgangspunkt ikke ret til kompensation eller erstatning.

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8104
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Danske Havne logo _2 

Kirklarsen