Tærskelværdi for udbud

Udbudsreglerne indeholder tærskelværdier, som er bestemmende for, om en kontrakt er udbudspligtig efter EU´s udbudsdirektiver. Kun hvis kontraktværdien er over den relevante tærskelværdi, er kontrakten udbudspligtig efter det givne regelsæt.

Tærskelværdi for udbudspligt (kontraktværdi i DKK)1
Varer og tjenesteydelser Bygge- og anlægsarbejder

 

Varer og tjenesteydelser

Bygge- og anlægsarbejder

Udbudsdirektivet

Kr. 1.645.367

Kr. 41.305.415

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Kr. 3.298.179

Kr. 41.305.415

Delkontrakter

Kr. 595.608

Kr. 7.445.100

Havneloven (annoncering)             kr. 500.000 (500.000 kr.)

1) For årene 2018 og 2019 excl. moms. Find tallene på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside her

Kontraktværdi
Den anslåede værdi af kontrakten er bestemmende for, om kontrakten er udbudspligtig. Kun hvis kontraktværdien er over den relevante tærskelværdi, er kontrakten udbudspligtig efter EU´s udbudsdirektiver. EU’s udbudsdirektiver indeholder derfor bestemmelser om beregning af kontraktværdien. Disse principper gælder også, når Tilbudsloven finder anvendelse.

Delkontrakter
EU-udbudsreglerne indeholder særlige bestemmelser om delkontrakter.

Når et indkøb kan opdeles i flere delkontrakter, som indgås samtidig eller som led i samme projekt, skal den anslåede kontraktværdi lægges sammen. Hvis den samlede kontraktværdi overstiger tærskelværdien for udbud, er hver enkelt delkontrakt udbudspligtig. Det gælder også delkontrakter med en kontraktværdi, som isoleret set er under tærskelværdien. Som en undtagelse fra udbudspligten kan udbud dog undlades ved indgåelse af delkontrakter med en kontraktværdi under 595.608 kr. (varer og tjenesteydelser) og 7.445.100 kr. (bygge- og anlægsarbejder) under forudsætning af, at den samlede værdi af delkontrakter indgået uden udbud ikke overstiger 20 % af alle delkontrakternes samlede kontraktværdi.

Tilbudsloven gælder ikke for delkontrakter undtaget fra udbudspligt efter disse bestemmelser.

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8104
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Danske Havne
Kirklarsen