Vandarealleje – ændring af betegnelse

Vandarealleje er en historisk betegnelse for den afgift, der opkræves for den fysiske plads der optages ved anløb samt for brug af havnens infrastruktur og faciliteter. For aktiviteten og aktivitetens omfang.

Vandarealleje er både en kompensation for havnens afståelse af brugsretten til den pågældende del af havnens søområde og en betaling for benyttelsen af havnens infrastruktur og faciliteter.

Betegnelsen vandarealleje stammer fra tiden med statsejede havne. Kystdirektoratet er for nylig blevet bedt om at oplyse, om havne, andre end statshavne, berettiget kan opkræve vandarealleje. Kystdirektoratet har efterfølgende meddelt, at alene statshavne kan opkræve leje af vand, da kun staten har højhedsret over søterritoriet.

Havne opfordres derfor til at ændre betegnelsen vandarealleje i havnens forretningsbetingelser, således at denne betegnelse ikke længere anvendes. Alternative betegnelser kan for eksempel være vederlag for brugsret, pladsafgift, infrastrukturafgift eller lignende.

Der kan ikke stilles spørgsmål ved den afgift, der under betegnelsen vandarealleje, er blevet opkrævet i havnene. Afgiften dækker normalt over brug af konkrete ydelser, services, brug af faciliteter, infrastruktur med mere. Der vil derfor, som udgangspunkt, ikke være belæg for, at havnens kunder kan kræve tidligere opkrævninger af vandarealleje tilbagebetalt.

Er bolværk og det bagvedliggende landareal ikke ejet af havnen, må havnen nøje overveje, om der kan opkræves betaling for en eventuel benyttelse af det mod bolværket tilstødende vandareal. Hvis havnen under normale omstændigheder har adgang til at disponere over vandarealet, vil ejerforholdet ikke tillægges afgørende betydning. I modsat fald vil havnen ikke kunne opkræve betaling for at råde over et specifikt areal.

Uanset ejerforhold har havnen mulighed for at opkræve betaling for de ydelser, der stilles til rådighed, herunder strømtilslutning, benyttelse af sejlrende, molebeskyttelse, m.v.

Jf. Kystdirektoratet vil en endelig afgørelse af spørgsmålet om vandarealleje henhøre under domstolene, hvorfor der alene er tale om Kystdirektoratets vurdering af mulighederne for at opkræve vandarealleje.

Læs Kystdirektoratets brev vedr. vandarealleje her

Læs Danske Havnes spørgsmål til Kystdirektoratet her

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8100
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Danske Havne logo _2 

Kirklarsen