Vederlag til bestyrelsesmedlemmer

Havneudvalgsmedlemmer i den kommunale havn er underlagt de almindelige regler for udpegning til udvalg i kommunen. Aktieselskabshavnen er sidestillet med reglerne for statslige aktieselskaber i Lov om aktie- og anpartsselskaber. Selvstyrehavnen er underlagt særlige bestemmelser i Bekendtgørelse om vederlag m.v. til medlemmer af kommunaleselvstyrehavnes bestyrelser

Hvem fastsætter vederlag?

Loven sætter grænserne, og kommunalbestyrelsen fastsætter vederlagene indenfor disse. Kommunalbestyrelsen afgør hvert år, når omsætningstallene kendes, hvordan bestyrelsen skal aflønnes.

Hvordan kan medlemmer af en selvstyrehavns bestyrelse aflønnes?

Medlemmerne kan modtage diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller vederlag, hvis havnens godsomsætning er mindre end 0,1 mio. tons eller havnen har en landingsværdi under 100 mio. kr. Hvis havnens aktiviteter er større end ovenfor, men mindre end 0,5 millioner tons, eller en landingsværdi mindre end 200 millioner kroner, kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde et fastvederlag i stedet. Medlemmerne kan modtage et vederlag på op til 18.000 kr. årligt. Overstiger havnens aktiviteter 0,5 mio. tons eller en landingsværdi på mere end 200 mio. kroner kan kommunalbestyrelsen beslutte, at vederlaget kan udgøre op til 35.000 kroner (grundbeløb 1. oktober 1997, der reguleres)

Kan der ydes højere vederlag til næstformanden?

I princippet skal en beslutning om vederlag omfatte samtlige bestyrelsesmedlemmer undtagen formanden.

Hvordan kan formanden for en selvstyrehavns bestyrelse aflønnes?

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte et fast vederlag på op til 25% af borgmestervederlaget i den pågældende kommune, hvis havnens godsomsætning overstiger 0,1 mio. ton eller hvis fiskens landingsværdi udgør mere end 100 mio. kr. Er aktiviteten mindre kan der højst ydes et vederlag på 15 % af borgmesterlønnen.

Skal der betales feriepenge til havnebestyrelsesmedlemmer?

Nej, diæter eller fast vederlag dækker hele aflønningen.

Hvem dækker udgifter i forbindelse med mødedeltagelse?

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at deltagerne får godtgjort deres udgifter ved mødedeltagelse. Det gælder ligeledes deltagelse i kurser.

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8100
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Danske Havne logo _2 

Kirklarsen